اسامی اعضای دارالندوه « مجلس شورای مکه» در آخرین تصمیم گیری


در پی مهاجرت اصحاب و یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه به مدینه مشرکان قریش از موقعیت جدید پیامبر در پایگاه مدینه بیمناک شدند تا این زمان رسول خدا در مکه بود که قریشیان در دارالندوه (مجلس شورای مکه) گرد آمدند و آخرین تصمیم خود (حمله شبانه نمایندگان قبایل به خانه پیامبر و کشتن رسول خدا) را گرفتند.

اعضای دارالندوه عبارت بودند از:

عتبه بن ربیعه شیبه بن ربیعه
ابوسفیان بن حرب طعیمه بن عدی
جبیر بن مطعم حارث بن عامر
نصر بن حارث ابو البختری بن هشام
زمقه بن اسود بن مطلب حکیم بن حزام
ابوجهل بن هشام نبیه بن حجاج
منبه بن حجاج امیه بن خلف

شمار اعضای دارالندوه را تا 100 نفر نیز ذکر کرده اند.

مراجعه شود بهتعداد بازدید ها: 4884