ارکان شرکت تعاونی


شرکت تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان زیر خواهد بود:

  • مجمع عمومی
  • هیات مدیره
  • بازرس

مجمع عمومی

مجمع عمومی که بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم است از کلیه اعضاء یا نمایندگان تام الاختیار آنها به صورت عادی و فوق العاده تشکیل می شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن تعداد سهام دارای یک حق رأی خواهد بود.

مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظایف قانونی خود تشکیل می شود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیراست:
  1. انتخاب هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان برای مدت دوسال.
  2. رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش های مالی هیئت مدیره.
  3. تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری و اعتبارات و وام های درخواستی وسایر عملیات مالی به پیشنهاد هیئت مدیره.
  4. اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات.
  5. اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه.
  6. تصویب مقررات و دستورالعمل های داخلی تعاونی.
  7. سایر وظایفی که قوانین و مقررات برعهده مجمع عمومی قرار می دهد.
مجمع عمومی فوق العاده به منظور تغییر مواد اساسنامه ، تصمیم گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیئت مدیره و انحلال یا ادغام تعاونی تشکیل می گردد.
مجمع عمومی فوق العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضاء تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضاء هیئت مدیره و یا بازرس یا بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضاء کل مجمع تشکیل می شود.

در تعاونی های بیش از پانصد نفر عضو در صورتی که بار اول با دوم سوم اعضاء تشکیل نشود ، بار دوم با نصف به علاوه یک رسمیت خواهد داشت. در صورتی که هیئت مدیره ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام ننماید ، وزارت تعاون نسبت به تشکیل مجمع عمومی اقدام خواهد کرد.تعداد بازدید ها: 40435