اردک
img/daneshnameh_up/6/68/Ordak_ghaza1.jpg
img/daneshnameh_up/d/dd/Ordak_ghaza2.jpg


نحوه ی غذا خوردن:

اردکهای مختلف روشهای مختلفی برای غذاخوردن دارند. این ویژگی باعث می شود که گونه های بسیاری بدون رقابت بر سر غذا در کنار همدیگر زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند. اردکهای آب باز (آنها که درون آب بازی می کنند) غذاهای سطح آب را جمع می کنند،در حالیکه اردکهای غوطه ور در سطح عمیق تر به صورت سر و ته شدن در آب غذای خود را به دست می آورند. اردکهای شیرجه زن بوسیله شنا کردن در اعماق پایین تر به جستجوی غذا می گردند.

اردکها، غازها و قوها در همه نقاط جهان یافت می شوند. بیش از 155 گونه از این پرندگان در آبهای شیرین زندگی می کنند،اما در عین حال تعداد زیادی از گونه های دیگر در سواحل زندگی می کنند.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 26343