ارتباطات میان فردی


ارتباطات میان فردی به ارتباط با شخص دیگر اشاره می کند. این نوع ارتباط دارای سه زیر مجموعه ارتباط دونفره ، عمومی و گروه کوچک می باشد.
تمرکزالگوی Johari window بر روی تعادل ارتباطات میان فردی می باشد.
ارتبطات میان فردی در برگیرنده موارد زیر است :
  • گفتار
  • ارتباطات غیر گفتاری
  • ارتباطات ناخود آگاه
  • تلخیص
  • تعبیر

برخورداری از مهارتهای ارتباط میان فردی خوب حمایت کننده فرآیندهایی است از قبیل:
  • فروش
  • مشاوره
  • تربیت
  • راهبری و رهبری متقابل که به رهبری گروهی گفته می شود.
  • رفع اختلاف

ارتباطات میان فردی موضوع بسیاری از اصول در زمینه روان شناسی و به شکل بارزتر در تحلیل تبادلی است.
ارتباطات میان فردی تحت تاثیر نابسامانیهای ارتباطی ، تکبر و ... قرار نمی گیرد.تعداد بازدید ها: 34539