ارتباطات غیر شفاهی


ارتباط غیر کلامی ، ارتباطی است میان فردی که در آن لغت وجود ندارد.
این نوع ارتباط عبارت است از : زبان اشاره ، تنگویی ، تکانهای بدن ، حالات بدن ، صـــدا ( آواشناسی ، عناصر هموند) ، لباس ، تماسهای چشمی ، رفتار ، حالات صورت ، لمس ، رقص ، کف زدن


تعداد بازدید ها: 13345