ادینگتونیت


img/daneshnameh_up/4/44/Edingtonite.jpg
(ادینگتونیت - بلورها (تا7 میلیمتر
و کانی میلاریت بصورت سوزنی شکل
ادینگتونیت (Edingtonite)
Ba(Al2Si3O10).3H2O
سیستم تبلور
کامل
نامنظم
شفاف - نیمه شفاف
بلوری - آگرگات توده ای
اشکال ظاهری
کمیاب ; انگلیس و سوئد
HCl محلول در
BaO=31.32% Al2O3=20.82% SiO2=36.82% H2O=11.04%
سفید - خاکستری - صورتی
رنگ کانی
سفید
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
شکل بلورها
محل پیدایش
.خواص فیزیکی و شیمیایی آن شبیه ارتوز است
سایر مشخصات
.اخذ شده است Adulaاز نام کاشف آن ادینگتون
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
44.52.7ــ


منبع
تعداد بازدید ها: 8400