اختلاف اصلی بین شیعه و وهابیت


تعریف حقیقی توحید و شرک
اساس دعوت تمام پیامبران الهی بر یکتاپرستی بوده و هدف آنها مبارزه با شرک به طور مطلق و شرکت در عبادت به طور خاص بوده است.

و لقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت.


توحید در عبادت اصلی است که در میان مسلمانان کسی در آن شکی ندارد. ممکن است در آن اختلاف نظر باشد اما اختلاف نظر در مصادیق است و کسی در اصل توحید در عبادت شکی ندارد.
اساس اختلاف بحثی شیعه و وهابی ها تعریف از مفهوم عبادت است یعنی آن که آن ها هر نوع خضوع و تکریم در برابر غیر خدا را عبادت آن شخص به حساب می آورند. در حالی که شیعه بر این باور است که تکریم یک شخص یا شفیع قراردادن یک انسان صالح در پیشگاه خداوند به معنای اعتقاد به الوهیت و ربوبیت آن انسان نیست و فاعلیت آن ها در طول فاعلیت خداوند تعالی قرار می گیرد و هیچ نوع شرکی بر آن مترتب نیست.

منبع:آیین وهابیت؛جعفر سبحانی

تعداد بازدید ها: 23661