احیای حیات شهری و شهر نشینی در اندلس

عناصر مختلف جامعه قرن دهم اندلس

    بربر ها :
نخست بربرها که مسلمان بودند و در مقابل خصومت جمعیت غیر مسلمان اند لس با اعراب مسلمان پیوند محکمتری برقرار میکردندو از هر اقدام و تحریکی که بین انها و اعراب نفاق اندازد دوری میکردند.شاید بیشتر بهمین دلیل بود که مکاتب ارتدادی اسلامی افریقای شمالی در اسپانیا پا نگرفت.
    اعراب :
اعراب اگرچه بخش کوچکی از ساکنان اندلس را تشکیل میدادند اما تاثیر عمیقی در تمدن اسپانیا برجای گذاردند.
    مسلمانان اسپانیایی نژاد :
"مولدین " یعنی مسلمانان اسپانیایی نژاد از لحاظ کثرت و تعدادبسیار بیشتر از اعراب بودند با گذشت زمان بسیاری از انان شجره نامه های کاملا عربی برای خود میساختند


اندلس


قرطبه

قرناطه -گرانادا

جنوب فرانسه

جهان اسلام
    رواج اسلام :
استقبال ساکنین اسپانیا از دین جدید بسرعت افزایش می یافت و برای نجبای مسیحی و افراد طبقات متوسط و پایین جامعه شهری انگیزه های مختلط مادی و دینی در میان بود .
در میان این انگیزه ها میل دستیابی به مزایای اجتماعی مسلمان بودن و تحسین فر هنگ اسلامی بعنوان تمدن مترقیتر جایگاه بر جسته ای داشت.
بویژه که نسبت به اسقفهای مسیحی که روابط نزدیکی با حکومت منفور ویزیگوتها داشتندهیچگونه اعتمادی نداشتند. .
مسیحیان     :
گروه دیگر مسیحیان که دین خود را هنوز حفظ کرده بودند اما مجذوب بسیاری از جنبه های تمدن اسلامی بودند. اینان به هیچ وجه با حکومت اسلامی خصومت نداشتند بلکه زبان عربی را فرا می گرفتند و انرا تحسین می کردند .
    یهودیان :
گروه سوم یهودیان بودند که در حکومت ویزیگوتها متحمل رنجها و مرارتها شده بودند و فعالانه به فتح اسپانیا توسط مسلمین کمک میکردند و به نظر نمیرسد که در اندیشه شورش بوده اند.
یهودیان تا حدود زیادی از حیات عمومی کشور بر کنار بودند اگرچه انان نیز در حیات فرهنگی اندلس سهمی داشتند.
    بردگان :
گروه گروه دیگربردگان بودند که بیشتر در امور نظامی و در خدمات قصور سلطنتی بکار گرفته میشدند.

تعداد بازدید ها: 10006