اتاویت


img/daneshnameh_up/d/d8/Otavite.jpg
اتاویت (Otavite)
CdCO3
سیستم تبلور
الماسی - کدر
نیمه شفاف
اشکال ظاهری
کمیاب ; ویتنام و امریکا
سفید - زرد مایل به قهوه ای تا قرمز
رنگ کانی
سفید
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
شکل بلورها
محل پیدایش
سایر مشخصات
.درنامیبیاگرفته شده استOtaviازاسم محل اکتشاف آن نزدیک
سختی
چگالی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
ــ52.3ــ


منبع

تعداد بازدید ها: 8413