ابو ابراهیم نصربن احمد میکالی


ابو ابراهیم نصربن احمد میکالی

«وفات بعد از 422 ق/ 1031 م

ابوابراهیم ، فرزند ابونصر میکالی و برادر کوچکتر ابوالفضل عبیدالله بن احمد است. وی امیری دانشمند، شاعر و محدث بود. هر چند شهرت برادر را نداشت ، اما باخزری در برخی از زمینه‏های ادب ، او را از ابوالفضل برجسته تر دانسته و شماری از سروده‏هایش را نقل کرده است.

ابوابراهیم از ابو عمرو بن حمدان حدیث آموخت و ابوبکر محمد بن یحیی از وی روایت کرده است. ثعالبی به اختصار درباره وی سخن گفته و برخی از اشعار او و از جمله مرثیه‏ای را که برای ابوالعباس بن طاهر بن زینب سروده، ذکر کرده است. ابوابراهیم از جمله بزرگان نیشابور بود و احتمالا" منصب امیری داشت. از زندگانی او چیز بیشتری دانسته نیست، مسلم است که وی تا اوایل پادشاهی مسعود غزنوی و قتل حسنک وزیر در قید حیات بوده است.


تعداد بازدید ها: 4602