ابوبکر طغانشاه


ابوبکر طغانشاه

«581 569 ق / 1185 1174 م»

پس از مرگ امیر مؤید، بازماندگان سپاه شکست خورده او که به نیشابور باز گشته بودند، ابوبکر طغانشاه، فرزند مؤید آی‏اِبه را در 569 ق / 1174 م به فرمانروایی برداشتند. در 576 ق / 1180 م طغانشاه برای رویارویی با سلطانشاه که به سرخس حمله کرده بود، به آنجا لشکر کشیده ولی تاب پایداری نباورد و از میدان جنگ گریخت. طغانشاه مردی نرم‏خوی و میگسار بود و در 581 ق / 1185 م درگذشت. پس از مرگ وی، فرزندش سنجر شاه به جای پدر فرمانروا شد.تعداد بازدید ها: 6372