ابراهیم شاه

1- ابراهیم خان به همراه نادر در نبرد با ترکان بود .
2- در جریان شورشهای اواخر عهد نادر در نقش مهمی در سرکوبی آنها داشت از جمله توانست شورش سام میرزا در اردبیل را سرکوب کند .
3- در زمان پادشاهی کوتاه مدت علیقلی شاه از سوی برادر ، به حکومت نواحی مرکزی ، جنوبی و غربی گماشته شد .
4- مبارزه پنج ماه علیقلی شاه با محمد حسن خان قاجار به ابراهیم خان فرصت داد تمام تدارکات خود را برای شورش بر علیه برادر فراهم کند .
ابراهیم خان توانست طی یک شورش بر ضد علیقلی شاه او را منهدم کند و خود قبضه قدرت را بدست گیرد . شیوه حرکت سیاسی او بدین صورت بود که ابراهیم خان تحت این شعارها که عادلشاه فردی بی لیاقت است و شجاعت و تهور پادشاهی را ندارد واز راه و رسم مملکتداری آگاهی ندارد بی رغبتی سران خراسان را سرکوب شاه لاابالی افزود و از طرف دیگر اصلان خان افشارش پسر عمه نادر که از شجاعان به نام بود و بر آذربایجان فرمان می راند با سی هزار ارتش برای حمایت ابراهیم خان به اردوی وی پیوستند به این ترتیب این گروه هماهنگ توانستند شکست سختی بر عادلشاه وارد آوردند .
5- نگرانی عمده ابراهیم خان در این زمان شاهرخ میرزا ، در خراسان بود .
6- چون بزرگان خراسان در حمایت از شاهرخ درمقابل ابراهیم خان برآمدند ، بنابراین او از رسیدن به تخت شاهی در مشهد ناامید شد به سال 1161 در تبریز به تخت شاهی نشست .
7- از تبزیز ابراهیم خان لشکری برایم منهدم کردن شاهرخ به سوی خراسان گسیل کرد .
8- اما در میانه های راه لشکریاه ابراهیم خان که از جنگ و خونریزی خسته شده بودند او را رها کرده و ابراهیم خان تنها در نهایت به اسارت نیروهای شاهرخ میرزا برآمد .
9- سرانجام ابراهیم خان نیز توسط شاهرخ همانند برادرش کور شد .

منبع:CDایرانیا

شاخصه های مهم سلسله افشاریه
مراحل مختلف حکومت افشاریان
ویژگیهای مهم حکومت افشاریه :
1- نظام اداری و حکومتی ایران در دوره افشاریه
2- نظام اجتماعی ایران در دوره حکومت افشاریه
3- نظام اقتصادی ایران در عهد افشاریه
4- مناسبات خارجی ایران در دوره افشاریه

1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 14103