آیا صوت می تواند از مایع عبور کند ؟


دو قطعه سنگ ، دو قطعه چوب یا دو در قابلمه را به هم بزنید و به صدای آنها گوش دهید . سپس آنها را داخل حوض فرو ببرید ( یا آنها را با خود داخل آب وان حمام ببرید ) و به صدایی که آنها در زیر آب ایجاد می کنند گوش دهید .
img/daneshnameh_up/5/50/mzp59.jpg


مشاهده خواهید کرد که :

‌صدا در داخل آب واضح تر و بلند تر است .

توضیح :

مایعات نسبت به هوا صوت را سریعتر و تا فاصله های دورتر حمل می کنند ، در این مورد ممکن است شما خودتان صدایی را از طریق یک دریاچه یا استخر شنیده و متوجه موض.ع شده باشید . صوت در آب ، بیش از چهار بار سریعتر از هوا حرکت می کند . آیا هرگز متوجه شده اید که در روزهای مه آلود صدا بلندتر و بهتر از روزهای صاف شنیده می شود ؟


تعداد بازدید ها: 15179