آیا با تسلیم شاه سلطان حسین به افغانان عمر سلسله صفویه به پایان آمد ؟


1- پس از سقوط اصفهان به دست افغانان طهماسب دوم در سال ( 1135 ه . ) فرستاده که دربار عثمانی فرستاد برای رفع افغانان غاصب و در خواست کمک کرد .
2- پس از فوت محمود در سال 1137 اشرف افغان جانشین وی شد .
3- درگیریهای میان اشرف افغان و طهماسب دوم و همکاری و کمک قهرمان جدید به نام نادرخان افشار به طهماسب دوم . فصل دیگری را در تاریخ ایران آغاز کرد .منبع:CDایرانیا

تاریخ این دوره بر حسب مناطق جغرافیایی ایران بزرگ:
1.ایران فعلی
2. افغانستان
3. عراق
4. آسیای میانه
5.قفقاز
6. حجاز


1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 2545