آپوفیلیت


img/daneshnameh_up/f/fc/Apophyllite.jpg
آپوفیلیت - رشد
(بلورها( 40 میلیمتر
آپوفیلیت (Apophyllite)
KCa4(F(Si4O10)2).8H2O
سیستم تبلور
کامل
شیشه ای - صدفی
نامنظم
شفاف - نیمه شفاف
ترد
نوع سختی
بلوری - آگرگات های توده ای - دانه ای
اشکال ظاهری
HCl محلول در
متغیر
سفید - بی رنگ - قرمز - بنفش - سبز
رنگ کانی
سفید
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
هیدروترمال - بعد از آتشفشانی
منشا تشکیل
قرصی - بی پیرامیدال - مکعب های دروغین
شکل بلورها
محل پیدایش
لومینسانس سبز - سیاه یا آبی تیره رنگ در امتداد طولی آن مشاهده می شود
سایر مشخصات
.بمعنای پوست کنده شدن گرفته شده apophullisoاز واژه یونانی
سختی
چگالی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
4.552.32.4


منبع
تعداد بازدید ها: 12760