آپوتروپ


آپوتروپ
Apotrope


نوعی تخمک واژگون و دارای وضع افقی است که در آن Raphe در بالای تخمک مشاهده می گردد. اینحالت در عده ای از گیاهان Disciflorae دیده می شود.


تعداد بازدید ها: 5576