آندزین


آندزین (Andesine)
(Na,)(Al 1-2 Si 3-2 O8)
سیستم تبلورتری کلینیک
رده بندیسیلیکات
رخکامل - مطابق با سطح(010) و (001)
جلاشیشه ای - صدفی
شکستگینامنظم
شفافیتشفاف - نیمه کدر
نوع سختیترد
خاصیت مغناطیسیندارد
اشکال ظاهریبلوری - آگرگات دانه ای - توده ای
ژیزمانفراوان ; گدازه های آندزیتی ، دیوریتی
و سینیتی درآلمان غربی ، فرانسه
، ایتالیا ، فنلاند ، گروئنلند و امریکای
جنوبی
خواص شیمیاییرنگ شعله را سبز رنگ می کند
نامحلول در اسیدها
ترکیب شیمیاییآمیزش های مختلف آلبیت تا آنورتیت
رنگ کانیسیاه - خاکستری سیاه - آبی
مرواریدی - قرمز
رنگ اثر خطسیاه
تفاوت با کانی های مشابهسختی - چگالی - انحلال در اسیدها
اشعه ایکس - خواص نوری - واکنش های
شیمیایی
تشابه کانی شناسیآمبلی گونیت - اسکاپولیت - ژهلنیت
میلیلیت - اورتوز - سانیدین - میکروکلین
پاراژنز مسکویت - بیوتیت - اورتوز- کوارتز
منشا تشکیلماگمایی - دگرگونی
شکل بلورهامنشوری - قرصی شکل - ماکله

img/daneshnameh_up/3/3f/andesine.jpg

منبعتعداد بازدید ها: 12558