آمیانت


img/daneshnameh_up/f/f4/Amiante.jpg
آمیانت - آگرگات شعاعی (20 میلیمتر) در
یک شیست
آمیانت
(Amiante)
مونوکلینیک
سیستم تبلور
سیلیکات
رده بندی
کامل- مطابق با سطح /110/
رخ
ندارد
شکستگی
شفاف - نیمه کدر
ترد
نوع سختی
ندارد
بلوری - رشته ای - شعاعی - دانه ای
اشکال ظاهری
سوئیس ، ایتالیا ، چک و اسلواکی ، URSS;کمیاب وغیره
ژیزمان
.نامحلول در اسیدها
متغیر
خاکستری روشن
رنگ کانی
سیاه
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
کلسیت ، آلبیت ، اپیدوت و غیره
پاراژنز
دگرگونی
منشا تشکیل
منشوری - طویل - سوزنی
شکل بلورها
کاربرد
محل پیدایش
سایر مشخصات
.گرفته شده است Amiantos از واژه یونانی
وجه تسمیه
سختی
چگالی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
5633.2


منبع

تعداد بازدید ها: 7589