آمار کشتگان جنگ جمل


آمار کشتگان جنگ جمل در تاریخ به طور دقیق ضبط نشده است. شیخ مفید می‌نویسد برخی راویان، آمار کشتگان را 25 هزار نفر می‌دانند، در حالی که عبدالله بن زبیر، که خود از آتش افروزان معرکه بوده، این تعداد را پانزده هزار نفر می‌داند. البته خود شیخ مفید نظر دوم را ترجیح می‌دهد ولی از سوی دیگر، طبری در تاریخ خود، آمار کشتگان را ده هزار نفر نقل کرده؛ او نیمی از این کشتگان را از هواداران عایشه و نیم دیگر را از یاران امام علی علیه السلام دانسته است.

مراجعه شود به:


منابع:

  • فروغ ولایت، ص 425 و ص 447


تعداد بازدید ها: 15015