آلوموهیدروکلسیت


img/daneshnameh_up/f/f7/Alumohydrocalcite.jpg
آلوموهیدروکلسیت - پوشش های شعاعی سفید
آلوموهیدروکلسیت روی ماسه سنگ عرض تصویر85 میلیمتر
آلوموهیدروکلسیت (Alumohydrocalcite)
CaAl2{(OH)4-(CO3)2}.3H2O
مونوکلینیک
سیستم تبلور
کربنات
رده بندی
کامل- مطابق با /100/
رخ
شکستگی
نیمه شفاف
شکننده
نوع سختی
ندارد
بلوری - آگرگاتهای رشته ای و اسفرولیتی
اشکال ظاهری
تقریباْ کمیاب ; در روسیه ، چک و اسلواکی و آلمان
ژیزمان
.در اسیدها و در آب گرم محلول است
%CaO=17.63% Al2O3=32.05% CO2=27.67 % H2O=22.65 با انکلوزیون های Cr
سفید - سفید متمایل به آبی بنفش زردروشن
رنگ کانی
سفید
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
پاراژنز
ثانوی
منشا تشکیل
رشته ای - آسیکولار
شکل بلورها
کاربرد
محل پیدایش
سایر مشخصات
.نامش از ترکیب شیمیایی آن گرفته شده است
وجه تسمیه
سختی
چگالی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
ــ2.52.23ــ


منبع

تعداد بازدید ها: 6713