آلبیت


آلبیت (Albite)
(Na(Si3O8
سیستم تبلورتری کلینیک
رده بندیسیلیکات
رخکامل - مطابق با سطح (010) و (001)
جلاشیشه ای - صدفی
شکستگینامنظم
شفافیتشفاف - نیمه کدر
اشکال ظاهریبلوری - آگرگات دانه ای - توده ای
ژیزمانفراوان ; اطریش ، سوئیس ، لهستان
، ایتالیا ، امریکا و فرانسه
خواص شیمیاییرنگ شعله را سبز رنگ می کند
نامحلول در اسیدها
رنگ کانیسیاه - خاکستری سیاه - آبی -
مرواریدی - قرمز
رنگ اثر خط سیاه
تشابه کانی شناسیآمبلی گونیت - اسکاپولیت - ژهلنیت
- میلیلیت - اورتوز - سانیدین - میکروکلین
پاراژنزمسکویت،بیوتیت،اورتوز،کوارتز
منشا تشکیلماگمایی - پگماتیتی - فیلون های تیپ آلپی
شکل بلورهامنشوری - قرصی شکل - ماکله
محل پیدایش چک و اسلواکی
وجه تسمیهاز واژه لاتین آلبوس به معنای
سیاه اخذ شده است

img/daneshnameh_up/2/26/Albite.jpg

منبع

تعداد بازدید ها: 26215