آشنایی با خانه فرهنگخانه‌های فرهنگ، با همان الگو و اهداف و برنامه‌های فرهنگسرا در شهر تهران فعال هستند. آمار و مطالعاتفرهنگی نشان می‌دهد که سوق دادن برنامه‌های فرهنگی به سوی گستره‌های محدودتر فرهنگی و هنری در جذب مخاطب واقعی و تخصصی کارآمدتر عمل کرده و به اهداف از قبیل تعیین شده نزدیکتر می‌شوند.

خانه‌های فرهنگ به دلیل امکان گسترش و تاسیس در بناها و فضاهای محدودتر گسترش چشمگیری داشته‌اند.

این خانه‌ها در جذب اقشار مختلف به خصوص جوانان موفق بوده و همین اقبال به این مراکز فرهنگی باعث شده است که حامیان فرهنگ دوست و هنرشناس به مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی روی آورند. خانه‌های فرهنگ مشارکتی ظرفیت و توانایی گسترش بیش از این را داشته و به رونق این مراکز فرهنگی کمک خواهد کرد.


تعداد بازدید ها: 13093