آسیب شناسی انقلاب اسلامی


هر انقلابی ممکن است در راه رسیدن به اهداف و آرمان هایش با موانعی روبه رو شود. شرط رسیدن به این اهداف و آرمان ها، نخست تقویت نیروی محرک انقلاب و در مرحله بعد، شناخت و رفع موانع احتمالی است.

آیات قرآن کریم ما را به درس گرفتن از سرگذشت پیشینیان فرا می خواند. امیر مومنان پیوسته ما را به سرنوشت ملتهای پیشین و مطالعه تاریخ و عبرت گرفتن ازآن دعوت می کند. آن حضرت مهم ترین موانع انقلاب و اسباب شکست نهضت ها را کینه توزی، تفرقه و پشت کردن به یکدیگر می شمارد.

آیت الله مطهری،‌ضمن توجه به موانع و آفات انقلاب، یادآوری می کند که اگر با واقع بینی و دقت کامل با مسائل نقلاب روبه رو نشویم و تعصبات و خودخواهی را در آن دخالت دهیم، شکست انقلاب همانند نهضت صدر اسلامحتمی خواهد بود.
برخی از انواع آسیب ها و موانع رویاروی انقلاب اسلامی:

آسیب شناسی فرهنگی - اجتماعی انقلاب اسلامی
آسیب شناسی سیاسی انقلاب اسلامی
آسیب شناسی اقتصادی انقلاب اسلامی
امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی

تعداد بازدید ها: 24932