آزمایش چتر نجات


مواد و وسایل لازم

  • پلاستیک کلفت
  • نخ نسبتا کلفت و محکم
  • یک واشر شیر یا وزنه ای به همان وزن.

روش آزمایش

مربعی به ضلع 35 سانتی متر از پلاستیک کلفت ببرید .
چهار تکه نخ به طول 35 سانتی متر ببرید .
هر تکه نخ را با گره یا چسب به یک گوشه مربع پلاستیکی وصل کنید.
سر آزاد چهار تکه نخ را به هم گره بزنید . دقت کنید که هر چهار تکه نخ کاملا هم اندازه باشند.
نخی به طول 15 سانتی متر را به نقطه گره چهار نخ گره بزنید.
وزنه ای مثل یک واشر را به سر آزاد نخ ببندید.
چترنجات را از مرکز آن به سمت بالا بکشید . پلاستیک را فشار دهید تا تخت شود .
دو بار چتر نجات را تا بزنید.
نخها را به طور شل دور چتر بپیچید.
چترنجات را به هوا بیندازید.

img/daneshnameh_up/c/cd/mz23.jpg


مشاهده می شود که چتر نجات باز می شود و به آرامی پایین می آید . اگر سرعت متوسط وزنه زیاد بود وزنه سبکتری انتخاب کنید.

نتایج آزمایش

ابتدا وزنه سقوط می کند و نخها را از دور چتر باز می کند . اما پلاستیک که بزرگتر است به توسط باد گسترده می شود و بالا می ماند.
همراه با چتر نجات واشر دیگری درست مانند آنکه به چتر نجات بسته اید به هوا بیندازید واشری که به چتر نجات متصل است با سرعت کمتری سقوط می کند زیرا هوا فضای زیر چتر را پر می کند (در واقع در این حالت مقاومت هوا افزایش می یابد ) و از سرعت سقوط می کاهد و این اساس کار چتر نجات است که کاربرد آن را میسر می کند.
تعداد بازدید ها: 26027