آزمایش مرکز گرانش


توپی را روی یک سطح افقی هموار بغلتانید . این کار را چندین مرتبه انجام دهید و دقت کنید چه اتفاقی می افتد . اکنون مقداری گل رس را روی یک نقطه از توپ بچسبانید . دوباره توپ را بغلتانید . این بار چه اتفاقی می افتد ؟ این عمل را چند مرتبه تکرار کنید .
img/daneshnameh_up/4/47/mzp22.jpg


مشاهده خواهید کرد که :

در حالت اول توپ پس از چند غلتپ در یک وضعی می ایستد . امّا وقتی بر نقطه ای از سطح توپ گل چسبانیده و آنرا به غلتش در آوریم ، توپ پس از غلتیدن همیشه طوری می ایستد که گل مماس بر سطح اتکاء باشد .

توضیح :

یک جسم طوری عمل می کند که گوئی تمام وزنش در یک نقطه متمرکز شده است ، این نقطه به مرکز گرانش یا مرکز ثقل معروف است . پذیرفتنی است که این مرکز در ناحیه ای از جسم واقع شده که بیشتر سنگینی جسم آنجاست . یک جسم تا زمانی به حرکت خود ادامه می دهد که مرکز گرانش آن در پایین ترین نقطه ممکن قرار گیرد .
مرکز گرانش یک توپ درست در مرکز واقعی آن قرار دارد . این نقطه برای توپ در حال غلتش همواره تراز می باشد ، یعنی برای توپی که روی سطح افقی می غلتد مرکز آن نه بالا می رود و نه پایین می آید ، بنابراین در هر وضعی می تواند بایستد . وقتی که ما روی توپ گل می چسبانیم ، مرکز گرانش آن تغییر می کند و توپ تا زمانی به غلتش خود ادامه دهد که گل در پایین ترین نقطه ممکن قرار گیرد .تعداد بازدید ها: 11257