آزمایش مدل گازی


مولکول های گاز آزادانه حرکت می ˜نند.

img/daneshnameh_up/3/35/saba05.jpg

طبق نظریه ی اتمی، گازها از ذرات ریزی به نام اتم تشکیل شده اند ( یا مولکولها که ترکیباتی از اتمها هستند ) که دائما در حرکتند و به یکدیگر و دیواره ی ظرف محبوس در آن برخورد می کنند .

وسایل مورد نیاز :

12 توپ پلاستیکی کوچک ( یا بیشتر )
یک قلمو
یک قفس کوچک
سشووار یا فن
یک تکه سیم

شرح آزمایش :

یکی از توپ ها را رنگ کنید و به همراه بقیه ی توپ ها در قفس قرار دهید و در قفس را با یک تکه سیم محکم کنید.
سشووار را زیر قفس بگیرید و روشن کنید . باد سشووار توپ ها را به حرکت در می آورد و رفتار جنبشی گازها را شبیه سازی می کند .
دنبال کردن حرکت توپ رنگ شده رفتار یک مولکول گاز را به ما نشان می دهد .
با زیاد کردن باد سشووار ، توپ ها سریع تر حرکت خواهند کرد که نشان دهنده ی حرکت مولکول های یک گاز گرم است .

چه اتفاقی در حال وقوع است؟

با گرم کردن گاز و بالا رفتن دما انرژی درونی مولکول ها افزایش می یابد ، در نتیجه سرعت مولکول های گاز زیاد می شود و به دیواره ی ظرف بیشتر برخورد می کنند که موجب افزایش فشار می شود .
در مقابل مولکول های یک گاز سرد کند تر حرکت می کنند ، انرژی درونی کمتری دارند بنابراین فشار گاز نیز کم است

تعداد بازدید ها: 9260