آزمایش قایق صابونی


از یک تکه صابون به عنوان سوخت قایق کوچک مقوایی استفاده کنید . یک شکاف در عقب قایق بوجود آورده و صابون را در آنجا قرار دهید . این قایق را روی سطح آب وان یا حوض بگذارید .
img/daneshnameh_up/7/71/pp40.jpg

تا زمانی که صابون کشش سطحی تمام آب وان یا حوض را کاهش نداده است ، قایق به آرامی و کندی حرکت می کند .

تعداد بازدید ها: 19059