آزمایش شکست پرتوهای نور


یک مداد ، یک خط کش یا یک قاشق را در یک لیوان که تا نصفه آب دارد قرار دهید . آن را از بالا ، زیر و کنار نگاه کنید .
img/daneshnameh_up/f/f7/mzp51.jpg


مشاهده خواهید کرد که :

وقتی که شما مداد را از کنار لیوان نگاه می کنید ، مداد در محل قطع سطح آب کج یا شکسته به نظر می رسد .

توضیح :

کج شدن پرتوهای نور به این دلیل اتفاق می افتد که سرعت نور در آب ، که نسبت به هوا غلیظ تر است ( تعداد مولکولهای آن در واحد حجم بیشتر است ) ، کم تر می باشد . نور در هوا با سرعت 000/ 300 کیلومتر در ثانیه عبور می کند . نور با این سرعت از آب عبور می نماید . کجی نور را شکست نور می نامند .


تعداد بازدید ها: 22036