آزمایش جذب و گسیل


اجسام با رنگ تیره راحتر از اجسام با رنگ های روشن انرژی را جذب و گسیل می کنند.

img/daneshnameh_up/f/f1/saba06.jpg

اگر ابزاری در دست داشته باشیم که تغییرات دما را نمایش دهد با بررسی تغییرات دما خواهیم دید که اجسام تیره انرژی نور را راحتر از اجسام روشن جذب و گسیل می کنند .

وسایل مورد نیاز :

ورقه ی مخصوصی که به دما حساس است ( از آموزگار خود برای تهیه ی آن سوال کنید )
چراغ مطالعه ( یا هر منبع نور دیگر مثل خورشید )
ماژیک مشکی
ماژیک نقره ای

شرح آزمایش :

با استفاده از ماژیک ها نیمی از ورقه را مشکی و نیمه ی دیگر را نقره ای کنید .
قسمت رنگ شده ی ورقه را در مقابل منبع نور قرار می دهیم بعد از مدتی مشاهده می کنیم کریستال های حساس به دما در پشت ورقه در قسمت تیره سریعتر تغییر رنگ می دهند که این نشان دهنده ی جذب سریعتر انرژی در این قسمت است ( نسبت به بخش روشن ) .
بعد از برگشتن ورق به حالت اولیه ، بار دیگر آن را در مقابل منبع نور قرار می دهیم و پس از مدتی نور را قطع می کنیم . در روند از دست دادن دما مشاهده می کنیم که بخش تیره این بار نیز سریعتر عمل کرده و انرژی را گسیل می کند .

چه اتفاقی در حال وقوع است؟

اجسام تیره نور مرئی و فرو سرخ را بهتر از اجسام روشن جذب می کنند به همین دلیل اجسام تیره سریعتر گرم می شوند . از طرفی اجسام روشن مقدار کمتری از انرژی دریافتی را جذب می کنند و در واقع بخش زیادی از آن را منعکس می کنند .
همچنین اجسام تیره نور فرو سرخ را سریعتر گسیل می کنند ، به همین جهت زودتر خنک می شوند .

توجه :

استفاده از کاغذ سفید در این آزمایش فقط در مرحله ی اول کاربرد دارد .

تعداد بازدید ها: 14917