آزمایش تقویت صدا


شاخه های یک چنگال را در هوا به یک قاشق بزنید و به صدای آن گوش دهید . همین عمل را دوباره تکرار کنید ، اما این بار دسته چنگال را ، در حالی که آن را بطور عمودی گرفته اید سریعاً به میز بچسبانید . به تفاوت بلندی یا شدت صدا در دو حالت توجه نمایید .
img/daneshnameh_up/7/75/mzp68.jpg


مشاهده خواهید کرد :

چسباندن چنگال در حال ارتعاش به میز ، صوت نسبتاً بلند تری را ایجاد می کند .

توضیح :

صوت می تواند شدت بیشتری پیدا کند ، اگر اجسام دیگری بواسطه آن به ارتعاش در آیند . معمولاً سطح ارتعاش کننده بزرگتر ، صوت بلند تری را ایجاد می کند. بسیاری از وسایل موسیقی دارای جعبه ها یا بردهای صوتی چوبی یا فلزی مخصوصی می باشند که صدای آن وسیله را بلند تر می کنند .


تعداد بازدید ها: 18848