آزمایشهایی برای سنجش شنوایی کودکان


آزمایش اول

پشت سر کودک بایستید و در یک فاصله مناسب زنگوله یا وسیله مشابهی را به صدا در‌آورید. در مورد نوزادان بر حرکات نوزاد توجه کنید. زمانی که صدای دیگری در محیط وجود نداشته باشد و شنوایی کودک سالم باشد حرکاتی که نشان دهنده درک شنوایی اوست خواهید دید. مثل چرخاندن سر ، دست و پا زدن و ... . در مورد کودکان بزرگتر حرکات و رفتارهای پخته‌تری می‌توان مشاهده کرد. ممکن است این کودکان پرسشهایی مبنی بر منبع صوت داشته باشند. همین آزمایش را در حالی که در سمت راست کودک ایستاده‌اید انجام دهید. تشخیص درست جهت منبع صوت با حرکت و توجه کودک به آن سمت مشخص می‌شود. همین آزمایش را با گوش چپ نیز انجام دهید.

آزمایش دوم

ساعتی را کوک کرده و در بخشی از اتاق مخفی نمایید. از کودک بخواهید با شروع صدای زنگ ساعت جستجو برای پیدا کردن آن را شروع کند. عملکرد کودکان دارای شنوایی سالم معمولا سریعتر از کودکانی است که مشکلی در شنوایی خود دارند. حرکاتی که این کودکان دیده می‌شود حاکی از تلاش آنها برای تمرکز بیشتر برای بهتر شنیدن است.

آزمایش سوم

در یک طرف اتاق بایستید در حالی که کودک مقابل شما و در آن طرف اتاق ایستاده است. کلماتی را با صدای بلند و آهسته تکرار کنید و از کودک بخواهید کلماتی را که می‌شنود، بیان کند. کودکان دارای شنوایی سالم فقط در شنیدن صداهای بسیار آهسته و پچ پچ مانند ممکن است مشکل داشته باشند. اما کودکان مشکل‌دار با توجه به درصد وجود ناشنوایی در تشخیص صداها مشکل دارند.

آزمایش چهارم

در یک طرف اتاق بایستید و از کودک بخواهید در طرف دیگر اتاق و در حالیکه پشت به شماست قرار بگیرد. کلماتی را با صداهای بلند و آهسته تکرار کنید و از او بخواهید کلماتی را که می‌شوند بیان کند. این آزمایش برای آن است که کودک از قدرت لب خوانی و حدس استفاده نکند.

آزمایش پنجم

با کودک خود در یک اتاق قرار بگیرید و از یک فرد دیگر کمک بگیرید و تا در اتاق دیگری صداهای مختلفی را با وسایل مختلف تولید کند. مثل صدای زنگ تلفن ، صدای صوت ، صدای بهم خوردن زنجیر و سایر صداهای زیر و صداهای بم مثل کوبیدن به در و ... . عکس‌العملهای کودک را در نظر بگیرید و نشانه‌هایی را که برای هر صوت از خود ظاهر می‌کند یادداشت کنید. برخی از این نشانه‌ها تنها حاکی از شنیدن یک صوت است مثل توجه ناگهانی به شروع صدا. برخی حاکی از تمرکز برای تشخیص صدا است، مثل گرفتن یکی از گوشها به طرف منبع صوت. و گاهی کودکانی که مشکل ناشنوایی نسبت به برخی از اصوات دارند ممکن است در مقابل آن اصوات واکنشی از خود نشان ندهند.

آزمایش ششم

آزمایشی ترتیب بدهید و در آن چند صوت مختلف را بطور همزمان به صدا در‌آوردید. در ترکیب این اصوات می‌توانید صدای موج رادیو یا تلویزیون بی‌برنامه ، تیک تیک ساعت ، سوت قطار ضبط شده، بهم خوردن کلیدها در یک دسته کلید ، صدای یک طبل و ... را قرار دهید. توجه داشته باشید اصواتی که انتخاب می‌کنید از طیفهای مختلف زیر و بم انتخاب شوند. این اصوات را بطور همزمان برای کودک پخش کنید. سپس از او بخواهید اصوات شنیده شده را نام ببرد. اغلب کودکان حدود 70 درصد این اصوات را تفکیک می‌کنند و البته غیر از قدرت شنیداری کودک ، عوامل دیگری چون سن ، ادراک شنوایی ، حافظه و ... نیز در این آزمایش دخالت دارند.

آزمایش هفتم

تعدادی لیوان هم‌اندازه و هم‌شکل تهیه کنید و در هر یک مقادیر متفاوتی آب بریزید. در حضور کودک و در حالیکه چشمهایش بسته است، یا پشت به لیوانها قرار دارد با یک میله چوبی به یکی از لیوانها ضربه آرامی بزنید بطوریکه صوت ایجاد شده در حالت عادی برای خود شما قابل شنیدن باشد. سپس از کودک بخواهید چشمهایش را باز بکند و شناسایی کند صوت ایجاد شده مربوط به کدام لیوان بوده است. از این آزمایش نیز علاوه بر عامل قدرت شنیداری ، عواملی که بر استعداد موسیقی کودک دخیل هستند تاثیر دارند. کودکانی که استعداد موسیقی دارند در این نوع آزمونهای شنیداری عملکرد خوبی دارند.

مباحث مرتبط با عنوانتعداد بازدید ها: 39113