آبکش حول مغزی


آبکش حول مغزی

دستجات آبکش را گویند که در حدود خارجی مغز بوجود می آیند. اینگونه دستجات آبکشی که به Surnumeraire Liber نیز موسوم اند در گیاهان تیره های مختلف، فرفیون، مورد، پیچک صحرائی و غیره دیده می شود.


تعداد بازدید ها: 5903