منو
 کاربر Online
514 کاربر online
تاریخچه ی: PageRank گوگل

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-78Lines: 1-78
 ||V{maketoc}|| ||V{maketoc}||
 @#16: @#16:
 !PageRank گوگل !PageRank گوگل
 ::{picture=img/daneshnameh_up/b/b2/compics023.gif}:: ::{picture=img/daneshnameh_up/b/b2/compics023.gif}::
 {* پیج رنک روش گوگل برای اندازه‌گیری "اهمیت" صفحات است. زمانیکه تمام فاکتورهای دیگر نظیر درصد تکرار کلمات در عنوان صفحه، درصد تعداد تکرار کلمات در متن صفحه، ارزش مکانی کلمات و ... محاسبه شدند، گوگل از‍ پیج رنک برای تنظیم نتایج جستجو، استفاده می‌کند و لذا سایتهایی که مهمتر هستند به رده‌های بالاتر می‌آیند.  {* پیج رنک روش گوگل برای اندازه‌گیری "اهمیت" صفحات است. زمانیکه تمام فاکتورهای دیگر نظیر درصد تکرار کلمات در عنوان صفحه، درصد تعداد تکرار کلمات در متن صفحه، ارزش مکانی کلمات و ... محاسبه شدند، گوگل از‍ پیج رنک برای تنظیم نتایج جستجو، استفاده می‌کند و لذا سایتهایی که مهمتر هستند به رده‌های بالاتر می‌آیند.
 نحوه رتبه بندی در گوگل، ‌‌ بدین شرح است : نحوه رتبه بندی در گوگل، ‌‌ بدین شرح است :
 •ابتدا تمام صفحات مرتبط با عبارت جستجو شده را در پایگاه داده اش، می‌یابد.  •ابتدا تمام صفحات مرتبط با عبارت جستجو شده را در پایگاه داده اش، می‌یابد.
 •صفحات یافته شده را با توجه به پارامترهای موجود در خود صفحات، رتبه بندی می‌کند.  •صفحات یافته شده را با توجه به پارامترهای موجود در خود صفحات، رتبه بندی می‌کند.
 •پارامترهای صفحات که به لینک‌های ورودی و سایتهای لینک دهنده به آنها مرتبط است را محاسبه می‌کند.  •پارامترهای صفحات که به لینک‌های ورودی و سایتهای لینک دهنده به آنها مرتبط است را محاسبه می‌کند.
 •سایتها و صفحات را با توجه به دو مرحله قبل رتبه بندی می کند.  •سایتها و صفحات را با توجه به دو مرحله قبل رتبه بندی می کند.
 •نتایج جستجوی مرتب شده در مرحله قبل را با توجه به پیج رنک مرتب می‌کند.*} •نتایج جستجوی مرتب شده در مرحله قبل را با توجه به پیج رنک مرتب می‌کند.*}
 ! PageRank چه مفهومی دارد؟  ! PageRank چه مفهومی دارد؟
 
 
 
 
 {picture=img/daneshnameh_up/4/4e/compics021.jpg}  {picture=img/daneshnameh_up/4/4e/compics021.jpg}
 
 
 
 
 {*تئوری گوگل، اینگونه بیان می‌کند: وقتی‌ صفحه A به صفحه B، لینک می دهد، یعنی اینکه از دیدگاه صفحه A ، صفحه B یک صفحه مهم است. پیج رنک همچنین اهمیت لینک‌هایی که به صفحه شده است را لحاظ می کند. اگر صفحه‌هایی که اهمیت بالایی دارند، به صفحه‌ای ((لینک)) بدهند؛ آنگاه لینک‌های آن صفحه به صفحات دیگر هم، اهمیت بیشتری می یابند. گفتنی است که پیج رنک با متن لینک ارتباطی ندارد. {*تئوری گوگل، اینگونه بیان می‌کند: وقتی‌ صفحه A به صفحه B، لینک می دهد، یعنی اینکه از دیدگاه صفحه A ، صفحه B یک صفحه مهم است. پیج رنک همچنین اهمیت لینک‌هایی که به صفحه شده است را لحاظ می کند. اگر صفحه‌هایی که اهمیت بالایی دارند، به صفحه‌ای ((لینک)) بدهند؛ آنگاه لینک‌های آن صفحه به صفحات دیگر هم، اهمیت بیشتری می یابند. گفتنی است که پیج رنک با متن لینک ارتباطی ندارد.
 PageRank چگونه محاسبه می گردد؟  PageRank چگونه محاسبه می گردد؟
 زمانیکه گوگل، هنوز یک پروژه دانشگاهی بود، طراحان آن، فرمول اصلی خود را در محاسبه پیج رنک بدین گونه بیان کردند. البته امکان دارد که آنها دیگر از این فرمول استفاده نکنند، اما امروزه هم به اندازه کافی دقیق به نظر میرسد.*} زمانیکه گوگل، هنوز یک پروژه دانشگاهی بود، طراحان آن، فرمول اصلی خود را در محاسبه پیج رنک بدین گونه بیان کردند. البته امکان دارد که آنها دیگر از این فرمول استفاده نکنند، اما امروزه هم به اندازه کافی دقیق به نظر میرسد.*}
 @@ PR(A)=(1-d)+d*{PR(T1)/C(T1)+PR(T2)/C(T2)+…+PR(Tn)/C(Tn)} @@ @@ PR(A)=(1-d)+d*{PR(T1)/C(T1)+PR(T2)/C(T2)+…+PR(Tn)/C(Tn)} @@
 {*PR (A)، یعنی پیج رنک صفحه A {*PR (A)، یعنی پیج رنک صفحه A
 d یک فاکتور تضعیف است که معمولا برابر هشتاد و پنج صدم در نظر گرفته میشود. T1, T2,..., Tn صفحاتی‌اند که به صفحه A لینک داده اند. C(T1) نیز تعداد لینک‌هایی است که از صفحه T1، خارج شده است.  d یک فاکتور تضعیف است که معمولا برابر هشتاد و پنج صدم در نظر گرفته میشود. T1, T2,..., Tn صفحاتی‌اند که به صفحه A لینک داده اند. C(T1) نیز تعداد لینک‌هایی است که از صفحه T1، خارج شده است.
 برای محاسبه پیج رنک هر صفحه نیاز به دانستن پیج رنک تمام صفحاتی است که به آن لینک داده اند. در مثال زیر نحوه محاسبه پیج رنک، برای تنها چهار صفحه، بررسی می‌شود. صفحات A، B، C و D به صورت نشان داده شده در شکل (1) به یکدیگر لینک داده اند:  برای محاسبه پیج رنک هر صفحه نیاز به دانستن پیج رنک تمام صفحاتی است که به آن لینک داده اند. در مثال زیر نحوه محاسبه پیج رنک، برای تنها چهار صفحه، بررسی می‌شود. صفحات A، B، C و D به صورت نشان داده شده در شکل (1) به یکدیگر لینک داده اند:
 - پیوندهای موجود بین چهار صفحه A, B, C, D  - پیوندهای موجود بین چهار صفحه A, B, C, D
 در ابتدا چون پیج رنک هیچ کدام از صفحات، معلوم نیست، همه آنها برابر 1 فرض می شوند:  در ابتدا چون پیج رنک هیچ کدام از صفحات، معلوم نیست، همه آنها برابر 1 فرض می شوند:
 - در ابتدا پیج رنک تمام صفحات برابر یک فرض می شود.  - در ابتدا پیج رنک تمام صفحات برابر یک فرض می شود.
 با قرار دادن d=0.85، پیج رنک چهار صفحه محاسبه می شود:*} با قرار دادن d=0.85، پیج رنک چهار صفحه محاسبه می شود:*}
 @@ PR (A) =1-0.85+0.85{PR(C)/1} = 0.15+0.85{1/1}=1 PR (B) =0.575, PR (C) =2.275, PR (D) =0.15@@  @@ PR (A) =1-0.85+0.85{PR(C)/1} = 0.15+0.85{1/1}=1 PR (B) =0.575, PR (C) =2.275, PR (D) =0.15@@
 {*، پیج رنکهای جدید را نشان می‌دهد:  {*، پیج رنکهای جدید را نشان می‌دهد:
 - پیج رنک صفحات بعد از اولین تکرار  - پیج رنک صفحات بعد از اولین تکرار
 این محاسبات نشان می دهد که صفحه C اهمیت بیشتری دارد. اما چون این محاسبات با در نظر گرفتن پیج رنک یکسان برای همه صفحات شروع شده است، چند بار دیگر هم محاسبات تکرار می شود تا پیج رنک واقعی صفحات محاسبه شود. در تکرار دوم پیج رنکها به صورت زیر خواهند بود:*} این محاسبات نشان می دهد که صفحه C اهمیت بیشتری دارد. اما چون این محاسبات با در نظر گرفتن پیج رنک یکسان برای همه صفحات شروع شده است، چند بار دیگر هم محاسبات تکرار می شود تا پیج رنک واقعی صفحات محاسبه شود. در تکرار دوم پیج رنکها به صورت زیر خواهند بود:*}
 @@ PR (A) = 2.58375, PR (B) = 0.575 PR(C) = 1.19125, PR (D) = 0.15 @@ @@ PR (A) = 2.58375, PR (B) = 0.575 PR(C) = 1.19125, PR (D) = 0.15 @@
 حال محاسبات، آنقدر تکرار می شود تا اینکه تغییرات در پیج رنک، ناچیز گردد. بعد از 20 تکرار، پیج رنکها به مقادیر زیر می‌رسند: حال محاسبات، آنقدر تکرار می شود تا اینکه تغییرات در پیج رنک، ناچیز گردد. بعد از 20 تکرار، پیج رنکها به مقادیر زیر می‌رسند:
 @@ PR (A) = 1.4901259564, PR (B) = 0.7832552713 PR(C) = 1.5766187723, PR (D) = 0.15 @@ @@ PR (A) = 1.4901259564, PR (B) = 0.7832552713 PR(C) = 1.5766187723, PR (D) = 0.15 @@
 و به این ترتیب پیج رنک تمام صفحات بدست می‌آید.  و به این ترتیب پیج رنک تمام صفحات بدست می‌آید.
 !فیدبک در PageRank  !فیدبک در PageRank
 {*همانطور که صفحه C باعث تقویت پیج رنک صفحه A می گردد، پیج رنک جدید صفحه A هم باعث تقویت پیج رنک صفحه C می گردد. این فیدبک موجود در محاسبه پیج رنک، در کارکرد مناسب آن بسیار موثر است.  {*همانطور که صفحه C باعث تقویت پیج رنک صفحه A می گردد، پیج رنک جدید صفحه A هم باعث تقویت پیج رنک صفحه C می گردد. این فیدبک موجود در محاسبه پیج رنک، در کارکرد مناسب آن بسیار موثر است.
 چگونه می‌توان PageRank ‌ یک صفحه را دانست؟  چگونه می‌توان PageRank ‌ یک صفحه را دانست؟
 برای این کار می‌توان تولبار مخصوص گوگل را از آدرس زیر دانلود کنید: برای این کار می‌توان تولبار مخصوص گوگل را از آدرس زیر دانلود کنید:
 [ http://toolbar.google.com | http://toolbar.google.com ] [ http://toolbar.google.com | http://toolbar.google.com ]
-پس از نصب آن، با مراجعه به هر سایت، پیج رنک آن که عددی بین صفر تا ده است، در تولبار نشان داده میشود. البته اگر سایت در فهرست گوگل قرار داشته باشد می توان با مراجعه به محل سایت در فهرست گوگل و مشاهده کدهای ((HTML)) صفحه به مقدار دقیقتری از آن که عددی بین صفر تا 30 است، دست یافت. *} +پس از نصب آن، با مراجعه به هر سایت، پیج رنک آن که عددی بین صفر تا ده است، در تولبار نشان داده میشود. البته اگر سایت در فهرست گوگل قرار داشته باشد می توان با مراجعه به محل سایت در فهرست گوگل و مشاهده کدهای ((html)) صفحه به مقدار دقیقتری از آن که عددی بین صفر تا 30 است، دست یافت. *}
 !تولبار گوگل چقدر دقیق است ؟  !تولبار گوگل چقدر دقیق است ؟
 {*باید توجه کرد پیج رنکی که گوگل در تولبارش نشان می دهد با آنی که عملا در سیستم رتبه بندی اش از آن استفاده می کند، تفاوت دارد. در حقیقت تولبار گوگل دیر به دیر به روزرسانی می گردد و خود گوگل نیز به این موضوع اعتراف کرده است. لذا مدیران سایتها نباید نگران پیج رنک پایین سایت خود در تولبار گوگل باشند زیرا امکان دارد پیج رنک واقعی سایت آنها بیشتر از مقدار نشان داده شده باشد.  {*باید توجه کرد پیج رنکی که گوگل در تولبارش نشان می دهد با آنی که عملا در سیستم رتبه بندی اش از آن استفاده می کند، تفاوت دارد. در حقیقت تولبار گوگل دیر به دیر به روزرسانی می گردد و خود گوگل نیز به این موضوع اعتراف کرده است. لذا مدیران سایتها نباید نگران پیج رنک پایین سایت خود در تولبار گوگل باشند زیرا امکان دارد پیج رنک واقعی سایت آنها بیشتر از مقدار نشان داده شده باشد.
 همچنین تولبار گوگل‌ در بیان پیج رنک خیلی دقیق نیست. این تولبار دو محدودیت دارد:  همچنین تولبار گوگل‌ در بیان پیج رنک خیلی دقیق نیست. این تولبار دو محدودیت دارد:
 •تولبار بعضی وقت ها حدس می زند. اگر کاربر، صفحه‌ای را مشاهده کند که در بایگانی ((گوگل)) وجود ندارد، اما صفحه‌ای خیلی نزدیک به آن در بایگانی گوگل وجود دارد، تولبار تخمینی از پیج رنک را نشان می‌دهد.  •تولبار بعضی وقت ها حدس می زند. اگر کاربر، صفحه‌ای را مشاهده کند که در بایگانی ((گوگل)) وجود ندارد، اما صفحه‌ای خیلی نزدیک به آن در بایگانی گوگل وجود دارد، تولبار تخمینی از پیج رنک را نشان می‌دهد.
 •تولبار تنها جایگزینی از پیج رنک واقعی را نشان می دهد. در حالیکه پیج رنک خطی است، گوگل از یک گراف غیر خطی برای نشان دادن آن استفاده کرده است. لذا در تولبار تغییر از PR=2 به PR=3 نیاز به افزایش کمتری دارد، نسبت به حالتی که تغییری از PR=3 به PR=4 انجام گیرد.  •تولبار تنها جایگزینی از پیج رنک واقعی را نشان می دهد. در حالیکه پیج رنک خطی است، گوگل از یک گراف غیر خطی برای نشان دادن آن استفاده کرده است. لذا در تولبار تغییر از PR=2 به PR=3 نیاز به افزایش کمتری دارد، نسبت به حالتی که تغییری از PR=3 به PR=4 انجام گیرد.
 مثال مقایسه‌ای زیر، این موضوع را بهتر توضیح می دهد( اعداد واقعی نیستند).  مثال مقایسه‌ای زیر، این موضوع را بهتر توضیح می دهد( اعداد واقعی نیستند).
 اگر PageRank واقعی بین دو عدد زیر باشد. -------------- تولبار، عدد زیر را نشان می دهد.  اگر PageRank واقعی بین دو عدد زیر باشد. -------------- تولبار، عدد زیر را نشان می دهد.
 ده به توان منفی هشت و 5---------------------- 1  ده به توان منفی هشت و 5---------------------- 1
 6 و 25------------------------- 2  6 و 25------------------------- 2
 26 و 125---------------- 3 26 و 125---------------- 3
  126و 625------------- 4  126و 625------------- 4
  626 و 3125----------- 5  626 و 3125----------- 5
  3126 و 15625-----------6   3126 و 15625-----------6
 15626 و 78125------------- 7 15626 و 78125------------- 7
  78126 و 390625--------------- 8  78126 و 390625--------------- 8
  390626 و 1953125----------------- 9  390626 و 1953125----------------- 9
  1953126 و بی نهایت--------------------- 10  1953126 و بی نهایت--------------------- 10
  گوگل، از یک گراف غیر خطی برای بیان پیج رنک استفاده می‌کند. حرف آخر پیج رنک موضوع بسیار پیچیده‌ای است که غالبا اشتباه فهمیده می شود. در حال حاضر اطلاعات کافی در اختیار نیست تا از همه چیز اطمینان صد در صد حاصل شود. گوگل نیز تنها جایگزینی از پیج رنک را در تولبارش نشان می دهد و در زمان استفاده از آن باید این نکته را به خاطر داشت که تولبار گوگل خیلی دقیق نیست و همچنین دیر به دیر به روز رسانی می شود. اما در هر صورت تنها چیزی است که دیدگاه گوگل را بیان می‌کند. پیج رنک تاثیرش را در پروسه رتبه بندی دارد. این تاثیر به اندازه‌ای که خیلی ها تصور می‌کنند، زیاد نیست. تمرکز بیش از حد بر روی پیج رنک برای بالا بردن رتبه ها در ((گوگل)) بی مورد است. در حقیقت سایتهای می توانند با بهینه سازی صفحات و ارایه محتوای مناسب به رتبه های مناسبی دست یابند.*}  گوگل، از یک گراف غیر خطی برای بیان پیج رنک استفاده می‌کند. حرف آخر پیج رنک موضوع بسیار پیچیده‌ای است که غالبا اشتباه فهمیده می شود. در حال حاضر اطلاعات کافی در اختیار نیست تا از همه چیز اطمینان صد در صد حاصل شود. گوگل نیز تنها جایگزینی از پیج رنک را در تولبارش نشان می دهد و در زمان استفاده از آن باید این نکته را به خاطر داشت که تولبار گوگل خیلی دقیق نیست و همچنین دیر به دیر به روز رسانی می شود. اما در هر صورت تنها چیزی است که دیدگاه گوگل را بیان می‌کند. پیج رنک تاثیرش را در پروسه رتبه بندی دارد. این تاثیر به اندازه‌ای که خیلی ها تصور می‌کنند، زیاد نیست. تمرکز بیش از حد بر روی پیج رنک برای بالا بردن رتبه ها در ((گوگل)) بی مورد است. در حقیقت سایتهای می توانند با بهینه سازی صفحات و ارایه محتوای مناسب به رتبه های مناسبی دست یابند.*}
 !گرفتن لینک از سایتهای دیگر !گرفتن لینک از سایتهای دیگر
 {*بسیاری از مدیران به دلیل آشنا نبودن با پیج رنگ گوگل به هنگام لینک گرفتن یا لینک دادن تنها به صفحات دارای پیج رنک بالا فکر می کنند. این تصور اشتباه است، شما اگر مدیر سایتی هستید به محتوای سایتها بیشتر توجه کنید تا پیج رنک آنها. در حقیقت لینک از یک صفحه مرتبط با پیج رنک کم در بالا رفتن رتبه سایتان بسیار موثر است. اگر درخواست لینکی از یک سایت مرتبط اما با پیج رنک کم از شما می شود، آنرا رد نکنید! *} {*بسیاری از مدیران به دلیل آشنا نبودن با پیج رنگ گوگل به هنگام لینک گرفتن یا لینک دادن تنها به صفحات دارای پیج رنک بالا فکر می کنند. این تصور اشتباه است، شما اگر مدیر سایتی هستید به محتوای سایتها بیشتر توجه کنید تا پیج رنک آنها. در حقیقت لینک از یک صفحه مرتبط با پیج رنک کم در بالا رفتن رتبه سایتان بسیار موثر است. اگر درخواست لینکی از یک سایت مرتبط اما با پیج رنک کم از شما می شود، آنرا رد نکنید! *}
 --- ---
 !پیوندهای خارجی !پیوندهای خارجی
 *[http://en.wikipedia.org/wiki/Google_PageRank ] *[http://en.wikipedia.org/wiki/Google_PageRank ]
 --- ---
 !همچنین ببینید !همچنین ببینید
 *((IIS )) *((IIS ))
-*((SSL)) +*((پروتکل امنیتی SSL))
 #@ #@

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 01 مهر 1385 [10:25 ]   3   زینب معزی      جاری 
 شنبه 01 مهر 1385 [10:08 ]   2   زینب معزی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 29 تیر 1385 [11:06 ]   1   سعید صدری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..