منو
 کاربر Online
388 کاربر online
Lines: 1-181Lines: 1-182
  
 

 

 
 
   
 

 

  style='font-size:10.0pt;font-family:arial;font-family:arial;color:#0066FF'>چکیده   style='font-size:10.0pt;font-family:arial;font-family:arial;color:#0066FF'>چکیده
 :

 :

 

 align:right;line-height:11.5pt; align:right;line-height:11.5pt;
- direction:rtl;unicode-bidi:embed' align="justify">مردم ایران غالباٌ کشاورز در ساکن روستاها بودند و گله داری شغل اصلی ایلات و عشایر و روستائیان بود. + direction:rtl;unicode-bidi:embed' align="justify">
>>
>مردم ایران غالباٌ کشاورز در ساکن روستاها بودند و گله داری شغل اصلی ایلات و عشایر و روستائیان بود.
 از آنجائیکه صفویان با پشتیبانی نیروهای قبیله ای به قدرت رسیدند. بنابراین در اقتصاد دولت صفویه همانند گله داری و کشاورزی نقش مهمی داشت اما نقش اقتصاد شیوه تولید و زراعت. در مقایسه با تجارت و عوامل مذهبی و ... چندان قابل توجه نبود. از آنجائیکه صفویان با پشتیبانی نیروهای قبیله ای به قدرت رسیدند. بنابراین در اقتصاد دولت صفویه همانند گله داری و کشاورزی نقش مهمی داشت اما نقش اقتصاد شیوه تولید و زراعت. در مقایسه با تجارت و عوامل مذهبی و ... چندان قابل توجه نبود.
 به طور کلی اقتصاد دوره صفویه به اقتضای نقش حکومت و نحوه قدرت گیری دولت نسبت به دوره های دیگر فرق داشت. چون حکومت صفویه، حکومت ترکیبی بود، که در آن نفوذ و دخالت نیروهای مذهبی – قبیله ای، به شکل آشکار مشخص بود بنابراین اختصاص بخشی از زمینهای زراعتی به آنان موجب قطعه قطعه شدن اراضی می گردید، که این مسئله سبب می شد که اقتصاد به رونق و شکوفایی کافی نرسد. به طور کلی اقتصاد دوره صفویه به اقتضای نقش حکومت و نحوه قدرت گیری دولت نسبت به دوره های دیگر فرق داشت. چون حکومت صفویه، حکومت ترکیبی بود، که در آن نفوذ و دخالت نیروهای مذهبی – قبیله ای، به شکل آشکار مشخص بود بنابراین اختصاص بخشی از زمینهای زراعتی به آنان موجب قطعه قطعه شدن اراضی می گردید، که این مسئله سبب می شد که اقتصاد به رونق و شکوفایی کافی نرسد.
 بر خلاف اقتصاد، تجارت در این دوره، بر روح بالندگی و شکوفایی خود رسید. در این دوره به سبب ساختن جاده ها، ایجاد پلها، کاروانسراها بر سر راههای اصل و ایجاد امنیت در راهها، تجارت داخلی به شکل فراگیری رونق یافت. اما ارتباط گسترده با دیگر کشور ها و ایجاد زمینه جهت رفت و آمد بازرگانان و تاجران کشورهای بیگانه، خصوصاً اروپائیان، متاع و تأمل با فرقه های ادیان دیگر، زیر ساختی را پدید آورد که منجر به رشد و شکوفایی تجارت گردید. رونق تجارت، و داد و ستد هایی که میان بازرگانان داخلی و خارجی انجام می گرفت، منجر به بهبود وضع مالی دولت و رشد اقتصاد و پولی و سرانجام افزایش قدرت مالی دولت گردید. بر خلاف اقتصاد، تجارت در این دوره، بر روح بالندگی و شکوفایی خود رسید. در این دوره به سبب ساختن جاده ها، ایجاد پلها، کاروانسراها بر سر راههای اصل و ایجاد امنیت در راهها، تجارت داخلی به شکل فراگیری رونق یافت. اما ارتباط گسترده با دیگر کشور ها و ایجاد زمینه جهت رفت و آمد بازرگانان و تاجران کشورهای بیگانه، خصوصاً اروپائیان، متاع و تأمل با فرقه های ادیان دیگر، زیر ساختی را پدید آورد که منجر به رشد و شکوفایی تجارت گردید. رونق تجارت، و داد و ستد هایی که میان بازرگانان داخلی و خارجی انجام می گرفت، منجر به بهبود وضع مالی دولت و رشد اقتصاد و پولی و سرانجام افزایش قدرت مالی دولت گردید.
   
   
 
 1.5pt; 1.5pt;
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
-


line-height:13.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>

 family:arial'> family:arial'>
  width=280 height=290  width=280 height=290
- src="img/daneshnameh_up/1IMM27.jpg">

+ src="img/daneshnameh_up/5/53/12HASH1.jpg">

 

 right:21.6pt;text-align:right; right:21.6pt;text-align:right;
- line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> + line-height:13pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
  style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>ویژگی های اقتصاد- تجارت در عصر صفویه :
  style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>ویژگی های اقتصاد- تجارت در عصر صفویه :
  
- style='font-size:1.0pt;font-family:arial;color:#000000'> + style='font-size:11.0pt;font-family:arial;color:#000000'>
  1.((. نقش اقتصاد و کشاورزی در ایجاد نهاد حکومت و قدرت )) :
  1.((. نقش اقتصاد و کشاورزی در ایجاد نهاد حکومت و قدرت )) :
 2.((عنصر تقسیم اراضی و چگونگی آن در رابطه یا گروهها و طبقات مختلف عهد صفویه)) :
 2.((عنصر تقسیم اراضی و چگونگی آن در رابطه یا گروهها و طبقات مختلف عهد صفویه)) :
  3.((جایگاه نیروهای مذهبی در سیستم زمنداری و حاکمیت اراضی )) :
  3.((جایگاه نیروهای مذهبی در سیستم زمنداری و حاکمیت اراضی )) :
  4.((تجارت در عهد صفویه از جهت نوع کلاهای که مورد داد و ستد قرار می گرفت)) :
  4.((تجارت در عهد صفویه از جهت نوع کلاهای که مورد داد و ستد قرار می گرفت)) :
  5.((تجارت و ارتباطات بازرگانی به دیگر کشورها و پیامدهای جامعه از آن )) :
  5.((تجارت و ارتباطات بازرگانی به دیگر کشورها و پیامدهای جامعه از آن )) :
  6.((نقش تجارت و داد و ستد در شکوفایی دولت صفویان )):
  6.((نقش تجارت و داد و ستد در شکوفایی دولت صفویان )):
 

 

 
 font-family:arial;color:#0066FF'>مراحل مختلف تجارت و اقتصاد عهد صفویه :

 font-family:arial;color:#0066FF'>مراحل مختلف تجارت و اقتصاد عهد صفویه :

 

- direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  font-family:arial'>1.(( مرحله اول : اقتصاد زراعت قبل از تقسیم بندی اراضی و ایجاد تغییرات در آن ))
  font-family:arial'>1.(( مرحله اول : اقتصاد زراعت قبل از تقسیم بندی اراضی و ایجاد تغییرات در آن ))
  2.((مرحله دوم ک بررسی اوضاع اقتصادی در کشاورزی عهد صفویان پس از ایجاد سیستم تقسیم اراضی در میان گروهها ))
  2.((مرحله دوم ک بررسی اوضاع اقتصادی در کشاورزی عهد صفویان پس از ایجاد سیستم تقسیم اراضی در میان گروهها ))
  3.((مرحله سوم : بررسی تجارت عهد صفویه قبل از ورود تاجران و بازرگانان خارجی ))
  3.((مرحله سوم : بررسی تجارت عهد صفویه قبل از ورود تاجران و بازرگانان خارجی ))
  4.((مرحله چهارم : تجارت صفویان با ورود بازرگانان و تاجران خارجی و پیامدهای حاصله از آن ))
  4.((مرحله چهارم : تجارت صفویان با ورود بازرگانان و تاجران خارجی و پیامدهای حاصله از آن ))
 5.((مرحله پنجم : اوج رونق و شکوفایی تجارت عهد صفویان ))
 5.((مرحله پنجم : اوج رونق و شکوفایی تجارت عهد صفویان ))
 6.((مرحله ششم : وضعیت تجارت و بازرگانی در اواخر عهد صفویان ))
 6.((مرحله ششم : وضعیت تجارت و بازرگانی در اواخر عهد صفویان ))
 

 

-


line-height:13.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>

 font-family:arial;text-align:right;color:#0066Ff'>وضعیت اقتصادی مناطق مختلف جغرافیایی ایران بزرگ در این دوره: 
 font-family:arial;text-align:right;color:#0066Ff'>وضعیت اقتصادی مناطق مختلف جغرافیایی ایران بزرگ در این دوره: 
 

- direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  font-family:arial;color:#000000'>  font-family:arial;color:#000000'>
 1.((وضعیت اقتصادی ایران فعلی درعهد صفوی|ایران فعلی))
 1.((وضعیت اقتصادی ایران فعلی درعهد صفوی|ایران فعلی))
 2. ((وضعیت اقتصادی افغانستان درعهد صفوی|افغانستان))
 2. ((وضعیت اقتصادی افغانستان درعهد صفوی|افغانستان))
 3. ((وضعیت اقتصادی عراق درعهد صفوی|عراق))
 3. ((وضعیت اقتصادی عراق درعهد صفوی|عراق))
 4. ((وضعیت اقتصادی آسیای میانه درعهد صفوی|آسیای میانه))
 4. ((وضعیت اقتصادی آسیای میانه درعهد صفوی|آسیای میانه))
 5.((وضعیت اقتصادی قفقاز درعهد صفوی|قفقاز))
 5.((وضعیت اقتصادی قفقاز درعهد صفوی|قفقاز))
 6. ((وضعیت اقتصادی حجاز درعهد صفوی|حجاز))
 6. ((وضعیت اقتصادی حجاز درعهد صفوی|حجاز))
 

 

 

- direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  font-family:arial;color:#000000'>  font-family:arial;color:#000000'>
 ((صفویه))

 ((صفویه))

 ((فرهنگ. هنر و معماری عهد صفویه |فرهنگ ))

 ((فرهنگ. هنر و معماری عهد صفویه |فرهنگ ))

 ((: اقتصاد و تجارت در عهد صفویه|اقتصاد))

 ((: اقتصاد و تجارت در عهد صفویه|اقتصاد))

 ((ویژگی های مذهبی ایران عصر صفویه |مذهب))

 ((ویژگی های مذهبی ایران عصر صفویه |مذهب))

-((نیروهای نظامی در عهد صفوی|نیروی نظامی ))

+((نیروهای نظامی در عهد صفوی |نیروی نظامی ))


((تصوف
))

 پادشاهان عهد صفوی:
 پادشاهان عهد صفوی:
 ((شاه اسماعیل اول))
 ((شاه اسماعیل اول))
 ((شاه طهماسب اول))
 ((شاه طهماسب اول))
 ((شاه اسماعیل دوم))
 ((شاه اسماعیل دوم))
 ((سلطان محمد خدابنده))
 ((سلطان محمد خدابنده))
 ((شاه عباس اول))
 ((شاه عباس اول))
 ((شاه صفی اول))
 ((شاه صفی اول))
 ((شاه عباس دوم))
 ((شاه عباس دوم))
 ((شاه سلیمان))
 ((شاه سلیمان))
 ((شاه سلطان حسین))
 ((شاه سلطان حسین))
 ((شاه طهماسب دوم))
 ((شاه طهماسب دوم))
 ((شاه عباس سوم))
 ((شاه عباس سوم))
  
-
width=300 height=267{picture file=img/daneshnameh_up/1LOTF26.jpg}

+
width=300 height=267 src="img/daneshnameh_up/7/7f/10QAPO21.jpg">

 

-bottom: 0 text-align:right;line-height:11.5pt; +bottom: 0 text-align:right;line-height:13pt;
  direction:rtl;unicode-bidi:embed'> font-family:arial;color:#0066FF font-family:arial;color:#0066FF
  '>عناوین اصلی :

  '>عناوین اصلی :

 

 right:18.0pt;text-align:right; right:18.0pt;text-align:right;
- line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> dir=LTR style='font-size:1.0pt;font-family:arial'> lang=FA style='font-size:1.0pt;font-family:arial'>1.((شهرهادرعهدصفوی|شهرها))

+ line-height:13pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> dir=LTR style='font-size:11.0pt;font-family:arial'> lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial'>1.((شهرهادرعهدصفوی|شهرها))

 

 right:18.0pt;text-align:right; right:18.0pt;text-align:right;
- line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> dir=LTR style='font-size:1.0pt;font-family:arial'> lang=FA style='font-size:1.0pt;font-family:arial'>2.((جنگ هادرعهدصفوی|جنگ ها))

+ line-height:13pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> dir=LTR style='font-size:11.0pt;font-family:arial'> lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial'>2.((جنگ هادرعهدصفوی|جنگ ها))

 

 right:18.0pt;text-align:right; right:18.0pt;text-align:right;
- line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> dir=LTR style='font-size:1.0pt;font-family:arial'> lang=FA style='font-size:1.0pt;font-family:arial'>3.((وسعت سرزمین هادرعهدصفوی|وسعت سرزمین ها)) + line-height:13pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> dir=LTR style='font-size:11.0pt;font-family:arial'> lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial'>3.((وسعت سرزمین هادرعهدصفوی|وسعت سرزمین ها))
 

 

   
 width="34%">

 margin- margin-
-bottom: 0 text-align:justify;line-height:11pt; +bottom: 0 text-align:justify;line-height:13pt;
  direction:rtl;unicode-bidi:embed'> font-family:arial'>


 font-family:arial'>


   
 واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

 واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

 مطالعات تاریخی:

 مطالعات تاریخی:

 

-align:right;line-height:11.5pt;
direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
 family:arial; family:arial;
  color:#FF6600'> 

  color:#FF6600'> 

 

-align:justify;line-height:11.5pt;
direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
 font-family:arial'> 

 font-family:arial'> 

 
 
 
 
  
 
 
 

 height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
  lang=FA style='font-size:10.0pt;color:#0066FF;font-family:arial'>واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!  lang=FA style='font-size:10.0pt;color:#0066FF;font-family:arial'>واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!
 

 

 

- right;line-height:1.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'> + right;line-height:13.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'>
  
  lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial;line-height:14pt;'>  lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial;line-height:14pt;'>
 1.((علت اینکه اقتصاد و زراعت عهد صفویه علی رغم شکوفایی و رشد تجارت به بالندگی و رونق نرسیده بود؟))
 1.((علت اینکه اقتصاد و زراعت عهد صفویه علی رغم شکوفایی و رشد تجارت به بالندگی و رونق نرسیده بود؟))
 2.((ایجاد سیستم تقسیم اراضی و تغیرات حاصله از آن تا چه حدی بر اقتصاد صفویه تأثیر گذاشت؟))
 2.((ایجاد سیستم تقسیم اراضی و تغیرات حاصله از آن تا چه حدی بر اقتصاد صفویه تأثیر گذاشت؟))
 3.((علت رشد تجارت و بازرگانی در عهد صفویه چه بود؟ ))
 3.((علت رشد تجارت و بازرگانی در عهد صفویه چه بود؟ ))
 4.((اساس تجارت و داد و ستد عهد صفویه بر چه کالاهایی استوار بود؟))
 4.((اساس تجارت و داد و ستد عهد صفویه بر چه کالاهایی استوار بود؟))
 5.((تجارت معاملات بازرگانی با عناصر خارجی تا چه اندازه ای در ایجاد آرامش و فضای مناسب سیاسی و یا آشوب و کشمکش در کشور تأثیر گذاشت ؟ ))
 5.((تجارت معاملات بازرگانی با عناصر خارجی تا چه اندازه ای در ایجاد آرامش و فضای مناسب سیاسی و یا آشوب و کشمکش در کشور تأثیر گذاشت ؟ ))
 

 

 align=right dir=RTL style='margin-left:3.2pt;text-align: align=right dir=RTL style='margin-left:3.2pt;text-align:
- right;line-height:1.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'> + right;line-height:13.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'>
 name=motaleat> name=motaleat>
  lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>مطالعات تاریخی :

  lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>مطالعات تاریخی :

  
- lang=FA style='font-size:1.0pt;font-family:arial;color:#000000'> + lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial;color:#000000'>
 1.((روش های پژوهش در تاریخ تحولات اقتصادی ))
 1.((روش های پژوهش در تاریخ تحولات اقتصادی ))
 2.((فلسفه تاریخ ))
 2.((فلسفه تاریخ ))
  
  4; padding-right: 4; padding-top: 1; padding-bottom: 1; "
 align="center"> align="center">
 
 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [17:55 ]   8   محمد رضا قدوسی      جاری 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [14:56 ]   7   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [04:26 ]   6   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [04:22 ]   5   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [03:30 ]   4   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [19:35 ]   3   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [19:20 ]   2   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [16:26 ]   1   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..