منو
 صفحه های تصادفی
کارشناسی بررسی عملیات
انواع امواج لرزه‌ای
امام باقر علیه السلام و بینا کردن مرد نابینا
مسابقه فضایی
ارتباط حضرت سجاد علیه السلام با جامعه
امام سجاد علیه السلام از کربلا تا کوفه
دوگونه شمردن I
شناسایی آلکنها
گل آراء- گلهای تازه بدون ریشه
اورتریت
 کاربر Online
545 کاربر online
تاریخچه ی: 3-خیام

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-141Lines: 1-141
 V{maketoc} V{maketoc}
 !زندگینامه !زندگینامه
 ~~green: ~~green:
 در کـــارگــه کـــوزه گری رفـــــتم دوش  در کـــارگــه کـــوزه گری رفـــــتم دوش
 دیــــدم دو هـــزار کـــوزه گویا و خموش  دیــــدم دو هـــزار کـــوزه گویا و خموش
 ناگاه یکـــی کوزه بـــر آورد خـــــــروش  ناگاه یکـــی کوزه بـــر آورد خـــــــروش
 کــو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش ~~ کــو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش ~~
-ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام یا خیامی نیشابوری مشهور به حکیم عمر خیام، فیلسوف، ریاضی دان، ستاره +ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام یا خیامی نیشابوری مشهور به حکیم عمر خیام، ((فیلسوف، ))((ریاضی دان)) ،ستاره
 شناس و شاعر قرن پنجم هجری قمری/ قرن دوازدهم میلادی است. شهرت او گرچه بیشتر به شاعری است اما در  شناس و شاعر قرن پنجم هجری قمری/ قرن دوازدهم میلادی است. شهرت او گرچه بیشتر به شاعری است اما در
-واقع خیام فیلسوف و ریاضی دانی بود که به آثار ابوعلی سینا پرداخت و یکی از خطبه های معروف او را در باب +واقع خیام فیلسوف و ریاضی دانی بود که به آثار ((ابوعلی سینا)) پرداخت و یکی از خطبه های معروف او را در باب
 یکتایی خداوند به فارسی ترجمه کرد. اولین اشاره ای که به شعر خیام شده، صدسال پس از مرگ اوست.  یکتایی خداوند به فارسی ترجمه کرد. اولین اشاره ای که به شعر خیام شده، صدسال پس از مرگ اوست.
 نوشته اند، که خیام را به تدریس و نوشتن کتاب رغبت چندانی نبود. شاید به دلیل آنکه شاگردان هوشمند برگزیده  نوشته اند، که خیام را به تدریس و نوشتن کتاب رغبت چندانی نبود. شاید به دلیل آنکه شاگردان هوشمند برگزیده
-ای پیرامون خود نمی یافت و چه بسا از آن جهت که اوضاع روزگار خود را، که مقارن حکومت سلجوقیان و مخالفت +ای پیرامون خود نمی یافت و چه بسا از آن جهت که اوضاع روزگار خود را، که مقارن حکومت ((سلجوقیان)) و مخالفت
 شدید با فلسفه و زمان رونق بازار بحث ها و جدل های فقیهان و ظاهربینان بود، شایسته ابراز اندیشه های آزاد و  شدید با فلسفه و زمان رونق بازار بحث ها و جدل های فقیهان و ظاهربینان بود، شایسته ابراز اندیشه های آزاد و
 بلند نمی دید. با این همه، از او نوشته های بسیار برجای مانده که در قرون وسطی به لاتین ترجمه شد و مورد  بلند نمی دید. با این همه، از او نوشته های بسیار برجای مانده که در قرون وسطی به لاتین ترجمه شد و مورد
-توجه اروپائیان قرار گرفت. رساله وی در جبر و مقابله و رساله ای دیگر، که در آن به طرح و پاسخگویی به مشکلات +توجه اروپائیان قرار گرفت. رساله وی در(( جبر)) و مقابله و رساله ای دیگر، که در آن به طرح و پاسخگویی به مشکلات
-هندسه اقلیدس پرداخته، از جمله مشهورترین آثار ریاضی اوست. +((هندسه اقلیدس)) پرداخته، از جمله مشهورترین آثار ریاضی اوست.
-خیام منجم بود و تقویم امروز ایرانی، حاصل محاسباتی است که او و عده ای از دانشمندانی دیگر، در زمان جلال +خیام منجم بود و(( تقویم)) امروز ایرانی، حاصل محاسباتی است که او و عده ای از دانشمندانی دیگر، در زمان جلال
 الدین ملک شاه سلجوقی انجام دادند و به نام وی تقویم جلالی خوانده می شود. خیام در باب چگونگی محاسبات  الدین ملک شاه سلجوقی انجام دادند و به نام وی تقویم جلالی خوانده می شود. خیام در باب چگونگی محاسبات
-نجومی خود رساله ای نیز نوشته است. وی علاوه بر ریاضی و نجوم، متبحر در فلسفه، تاریخ جهان، زبان شناسی +نجومی خود رساله ای نیز نوشته است. وی علاوه بر ریاضی و نجوم، متبحر در ((فلسفه))، ((تاریخ جهان))، زبان شناسی
-و فقه نیز بود. علوم و فلسفه یونان را تدریس می کرد و دانشجویان را به ورزش جسمانی و پرورش نفس تشویق +و ((فقه ))نیز بود. علوم و فلسفه یونان را تدریس می کرد و دانشجویان را به ورزش جسمانی و پرورش نفس تشویق
 می کرد. از همین رو، بسیاری از صوفیان و عارفان زمان او را به خود نزدیک می یافته اند.  می کرد. از همین رو، بسیاری از صوفیان و عارفان زمان او را به خود نزدیک می یافته اند.
 خیام سفرهای طولانی به سمرقند و بلخ و هرات و اصفهان کرد و همه جا با روشنی تمام در باب حیرت و  خیام سفرهای طولانی به سمرقند و بلخ و هرات و اصفهان کرد و همه جا با روشنی تمام در باب حیرت و
 سرگشتگی فلسفی خویش سخن می گفت و معتقدات دینی را مورد تردید قرار می داد. رساله ای در کیفیت  سرگشتگی فلسفی خویش سخن می گفت و معتقدات دینی را مورد تردید قرار می داد. رساله ای در کیفیت
 معراج، رساله دیگر درباره علوم طبیعی و کتاب های بسیار به زبان های فارسی و عربی حاصل زندگی نسبتا  معراج، رساله دیگر درباره علوم طبیعی و کتاب های بسیار به زبان های فارسی و عربی حاصل زندگی نسبتا
 طولانی اوست.  طولانی اوست.
 از آثار معروف فارسی منسوب به عمر خیام، رساله نوروز نامه است که با نثری ساده و شیوا، پیدایی نوروز و آداب  از آثار معروف فارسی منسوب به عمر خیام، رساله نوروز نامه است که با نثری ساده و شیوا، پیدایی نوروز و آداب
 برگزاری آن را در دربار ساسانیان بازگو نموده. او در این رساله با شیفتگی تمام درباره آیین جهانداری شاهنشاهان  برگزاری آن را در دربار ساسانیان بازگو نموده. او در این رساله با شیفتگی تمام درباره آیین جهانداری شاهنشاهان
 کهن ایرانی و پیشه ها و دانش هایی که مورد توجه آنان بوده سخن رانده و تنی چند از شاهان داستانی و تاریخی  کهن ایرانی و پیشه ها و دانش هایی که مورد توجه آنان بوده سخن رانده و تنی چند از شاهان داستانی و تاریخی
 ایران را شناسانده است.  ایران را شناسانده است.
 !ویژگیهای شعر خیام !ویژگیهای شعر خیام
-شعر خیام، در قالب رباعی، شعری کوتاه، ساده و بدون هنرنمایی های فضل فروشانه و در عین حال حاوی معانی +شعر خیام، در قالب ((رباعی))، شعری کوتاه، ساده و بدون هنرنمایی های فضل فروشانه و در عین حال حاوی معانی
 عمیق فلسفی و حاصل اندیشه آگاهانه متفکری بزرگ در مقابل اسرار عظیم آفرینش است. تعداد واقعی رباعیات  عمیق فلسفی و حاصل اندیشه آگاهانه متفکری بزرگ در مقابل اسرار عظیم آفرینش است. تعداد واقعی رباعیات
 خیام را حدود هفتاد دانسته اند، حال آن که بیش از چند هزار رباعی به او نسبت داده می شود. در دنیای ادب و هنر  خیام را حدود هفتاد دانسته اند، حال آن که بیش از چند هزار رباعی به او نسبت داده می شود. در دنیای ادب و هنر
 بیرون از مرزها، خاصه در جهان انگلیسی زبان، خیام معروف ترین شاعر ایرانی است که شهرتش از محافل علمی و  بیرون از مرزها، خاصه در جهان انگلیسی زبان، خیام معروف ترین شاعر ایرانی است که شهرتش از محافل علمی و
 ادبی بسیار فراتر رفته است. این شهرت مرهون ترجمه رباعیات او به وسیله ادوارد فیتز جرالد شاعر انگلیسی است.  ادبی بسیار فراتر رفته است. این شهرت مرهون ترجمه رباعیات او به وسیله ادوارد فیتز جرالد شاعر انگلیسی است.
 اوست، که در قرن نوزدهم میلادی، افکار بزرگ فیلسوف و شاعر را به جهانیان شناساند و موجب توجه همگان به  اوست، که در قرن نوزدهم میلادی، افکار بزرگ فیلسوف و شاعر را به جهانیان شناساند و موجب توجه همگان به
 این اعجوبه علم و هنر گردید.  این اعجوبه علم و هنر گردید.
 در حدود دوازده اثر از خیام در علم و فلسفه به جای مانده است، اما همین آثار اندک، وی را در سراسر جهان به  در حدود دوازده اثر از خیام در علم و فلسفه به جای مانده است، اما همین آثار اندک، وی را در سراسر جهان به
-شهرت رسانده است. از مهمترین آنها کتاب جبر اوست که بهترین اثر در نوع خود در ریاضیات است. از دیگر آثار او +شهرت رسانده است. از مهمترین آنها کتاب جبر اوست که بهترین اثر در نوع خود در ((ریاضیات)) است. از دیگر آثار او
 می توان به رساله فی شرح ما اشکال من مصادرات اقلیدس، رساله فی ابراهین علی المسائل الجبر و المقابله  می توان به رساله فی شرح ما اشکال من مصادرات اقلیدس، رساله فی ابراهین علی المسائل الجبر و المقابله
 (جبر خیام)، میزان الحکم رساله الکون و التکلیف، الجواب عم ثلاث مسائل اضیاء العقلی، رساله فی الوجود، رساله  (جبر خیام)، میزان الحکم رساله الکون و التکلیف، الجواب عم ثلاث مسائل اضیاء العقلی، رساله فی الوجود، رساله
 فی کلیه الوجود، نوروزنامه و کتاب الزیج المکشاهی که به رومی نیز ترجمه شده است.  فی کلیه الوجود، نوروزنامه و کتاب الزیج المکشاهی که به رومی نیز ترجمه شده است.
 اشعار خیام بیشتر به زبان پارسی و تازی هستند مضمون عمده رباعیات خیام شک و حیرت، توجه به مرگ و فنا و  اشعار خیام بیشتر به زبان پارسی و تازی هستند مضمون عمده رباعیات خیام شک و حیرت، توجه به مرگ و فنا و
 تذکر در مورد مغتنم شمردن عمر آدمی است.  تذکر در مورد مغتنم شمردن عمر آدمی است.
 خیام در سال 517 ه.ق چشم از جهان فرو بست. وی را در زادگاهش نیشابور به خاک سپردند. آرامگاه این شاعـر  خیام در سال 517 ه.ق چشم از جهان فرو بست. وی را در زادگاهش نیشابور به خاک سپردند. آرامگاه این شاعـر
-بزرگ و ریاضی دان مشهور ایرانی، حکیم عمر خیام در باغـی در نـیشابور است. +بزرگ و ریاضی دان مشهور ایرانی، در باغـی در نـیشابور است.
 !آثار !آثار
 1_ رساله فی براهین الجبر و المقابله  1_ رساله فی براهین الجبر و المقابله
 2_ رساله کون و تکلیف  2_ رساله کون و تکلیف
 3_رساله ای در شرح مشکلات کتاب مصادرات اقلیدس  3_رساله ای در شرح مشکلات کتاب مصادرات اقلیدس
 4_رساله روضه القلوب  4_رساله روضه القلوب
 5_رساله ضیاء العلی  5_رساله ضیاء العلی
 6_رساله میزان الحکمه  6_رساله میزان الحکمه
 7_رساله ای در صورت و تضاد  7_رساله ای در صورت و تضاد
 8_ترجمه خطبه ابن سینا  8_ترجمه خطبه ابن سینا
 9_رساله مشکلات ایجاب  9_رساله مشکلات ایجاب
 10_رساله ای در طبیعییات  10_رساله ای در طبیعییات
 11_رساله ای در بیان زیگ ملک شاهی  11_رساله ای در بیان زیگ ملک شاهی
 12_رساله نضام الملک در بیان حکومت  12_رساله نضام الملک در بیان حکومت
 13_رساله لوازم الا کمنه  13_رساله لوازم الا کمنه
 14_اشعار عربی خیام  14_اشعار عربی خیام
 15_نوروز نامه  15_نوروز نامه
 16_عیون الحکمه  16_عیون الحکمه
 17_رساله معراجیه  17_رساله معراجیه
 18_رساله در علم کلیات  18_رساله در علم کلیات
 19_رساله در تحقیق معنی وجود  19_رساله در تحقیق معنی وجود
 20_رباعیات فارسی خیام  20_رباعیات فارسی خیام
 21_رساله ای در صحت طرق هندسی برای استخراج جذر و کعب 21_رساله ای در صحت طرق هندسی برای استخراج جذر و کعب

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 15 تیر 1385 [19:27 ]   4   لیلا مهرمحمدی      جاری 
 پنج شنبه 15 تیر 1385 [19:21 ]   3   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 15 تیر 1385 [19:19 ]   2   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 15 تیر 1385 [19:17 ]   1   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..