منو
 صفحه های تصادفی
کاربرد هورمون اکسین در باغبانی
آمازونیت
علی بن ابی حمزه بطائنی
طبیعت جریان الکتریکی در نیم رساناها
سیستم های توزیع شدهDistributed system
مشتری مداری
Intermediate Language
البائیت
آب به کدام طرف روانه می شود؟
عناصر چین ها
 کاربر Online
732 کاربر online
تاریخچه ی: ید

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-183Lines: 1-152
-V{maketoc} 
  
-right" style="margin-left:1em">

right">
+left" style="margin-left:1em">

left"> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
((Tellurium)) - __Iodine__ - ((Xenon)) 
((Tellurium)) - __Iodine__ - ((Xenon))
 
 
-
((Bromine|Br))
__I__
((Astatine|At))  
 
 
{picture file=img/daneshnameh_up/b/be//I_TableImage.png}
right">((جدول استاندارد|جدول کامل))
+
((Bromine|Br))
__I__
((Astatine|At))

{picture=I_TableImage.png}
left">جدول کامل
 
 
 
 
 
 
 __عمومی__
 __عمومی__
 
 
-((فهرست نام عناصر|نام)), ((فهرست علائم عناصر|علامت اختصاری)), ((فهرست شماره عناصر|شماره)) +نام , علامت اختصاری , شماره
 Iodine, I, 53
 Iodine, I, 53
 
 
-((گروه شیمیایی)) +گروه شیمیایی
 ((هالوژنها))
 ((هالوژنها))
 
 
-((گروه جدول تناوبی|گروه)), ((دوره جدول تناوبی|تناوب)), ((بلوک جدول تناوبی|بلوک))
((بلوکp|p)), ((عنصر 5 تناوبی|5)), ((عنصر گروه 17|17VIIA))
+گروه , تناوب , بلوک
p , 5 , 17VIIA
 
 
 
 
-((جرم حجمی)), ((درجه سختی موهز|سختی)) 4940 ((کیلوگرم برمترمکعب|kg/m3)), نامشخص
+جرم حجمی , سختی 4940 kg/m3 , نامشخص
 
 
-((رنگ)) خاکستری تیره مایل به بنفش
درخشان
{picture file=img/daneshnameh_up/2/2c//125pxI2C53.jpg}
+رنگ خاکستری تیره مایل به بنفش
درخشان
{picture=125pxI2C53.jpg}
 
 
 __خواص اتمی__
 __خواص اتمی__
 
 
-((وزن اتمی)) 126.90447 ((واحد جرم اتمی|amu))
+وزن اتمی 126.90447 amu
 
 
-((شعاع اتمی)) (calc.) 140 (115) ((پیکومتر|pm))
+شعاع اتمی (calc.) 140 (115) pm
 
 
-((شعاع کووالانسی)) +شعاع کووالانسی
 133 pm
 133 pm
 
 
-((شعاع وندروالس)) +شعاع وندروالس
 198 pm
 198 pm
 
 
-((ساختار الکترونی)) ~np~~/np~((krypton|Kr))~np~]~/np~4((بلوک d|d))10 5((بلوک s|s))2 5p5]
+((آرایش الکترونی عناصر|ساختار الکترونی)) ~np~~/np~krypton~np~]~/np~4 d10 5 s2 5p5]
 
 
-((الکترون| -e)) بازای هر ((سطح انرژی)) +((الکترون|-e)) بازای هر سطح انرژی
 2, 8, 18, 18, 7
 2, 8, 18, 18, 7
 
 
-((درجه اکسیداسیون)) (اکسید))) ±1,5,7 (اسید)) قوی)
+درجه اکسیداسیون (اکسید) ±1,5,7 (اسید قوی)
 
 
-((ساختار کریستالی)) +ساختار کریستالی
 اورتورومبیک
 اورتورومبیک
 
 
 __خواص فیزیکی__
 __خواص فیزیکی__
-
((حالت ماده)) جامد ((«مغناطیس|غیر مغناطیس)))
+
((حالات ماده|حالت ماده)) جامد (غیر مغناطیس)
 
 
-((نقطه ذوب)) 386.85 ((کلوین|K)) (236.66 °((فارنهایت|F)))
+نقطه ذوب 386.85 K (236.66 °F)
 
 
-((نقطه جوش)) +نقطه جوش
 457.4 K (363.7 °F)
 457.4 K (363.7 °F)
 
 
-((حجم مولی)) 25.72 ((scientific notation|×))10-6 ((متر مکعب بر مول|m3/mol))
+حجم مولی 25.72 scientific notationש10-6 m3/mol
 
 
-((گرمای تبخیر)) +گرمای تبخیر
 20.752 ((کیلوژول بر مول|kJ/mol))
 20.752 ((کیلوژول بر مول|kJ/mol))
 
 
-((گرمای هم جوشی)) +گرمای همجوشی
 7.824 kJ/mol
 7.824 kJ/mol
 
 
 ((فشار بخار))  ((فشار بخار))
-__ ((پاسکال|Pa)) at __ K
+__ Pa at __ K
 
 
-((سرعت صوت)) __ ((متر بر ثانیه|m/s)) at __ K
+سرعت صوت __ m/s at __ K
 
 
 __متفرقه__
 __متفرقه__
 
 
 ((الکترونگاتیویته))  ((الکترونگاتیویته))
-2.66 (درجه پاولینگ)))
+2.66 (درجه پاولینگ)
 
 
-((ظرفیت گرمایی ویژه)) 145 ((ژول بر کیلوگرم-کلوین|J/«kg*K)))
+ظرفیت گرمایی ویژه 145 J/kg*K
 
 
-((رسانائی الکتریکی)) 8.0 10-8/m ((اهم))
+رسانائی الکتریکی 8.0 10-8/m اهم
 
 
-((رسانائی گرمایی)) 0.449 ((وات بر متر-کلوین|W/«m*K)))
+رسانائی گرمایی 0.449 W/m*K
 
 
-1st ((پتانسیل یونیزاسیون)) +1st پتانسیل یونیزاسیون
 1008.4 kJ/mol
 1008.4 kJ/mol
 
 
 2nd پتانسیل یونیزاسیون  2nd پتانسیل یونیزاسیون
 1845.9 kJ/mol
 1845.9 kJ/mol
 
 
 3rd پتانسیل یونیزاسیون  3rd پتانسیل یونیزاسیون
 3180 kJ/mol
 3180 kJ/mol
 
 
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 
 
  
 
 
 
 
-((ایزوتوپ|iso))((وفور طبیعی|NA))((نیمه عمر)) ((روش فروپاشی|DM))((انرژی فروپاشی|DE)) ((مگا|M))((الکترون ولت|eV))((محصول فروپاشی|DP))
+((ایزوتوپ|iso))NA((نیم عمر)) DMDEMeVDP
 
 
-127I__100%__I با 74 ((نوترون)) ((ایزوتوپ پایدار|پایدار)) است
+127I__100%__I با 74 ((نوترون)) پایدار است
 
 
-129I((رادیو ایزوتوپ مصنوعی|{syn.}))1.57E7((سال|y))((انتشار بتا|Beta-))0.194((xenon|129Xe))
+129I{syn.}1.57E7yBeta-0.194129Xe
 
 
-131I{syn.}8.02070 ((روز|d))((انتشار بتا|Beta-))0.971((xenon|131Xe))
+131I{syn.}8.02070 d))Beta-0.971131Xe
 
 
 
 
 
 
- واحدهای ((SI)) & ((دما و فشار استاندارد|STP)) استفاده شده مگر آنکه ذکر شده باشد. + واحدهای SI & STP استفاده شده ، مگر آنکه ذکر شده باشد.
 
 
 
 
 
 
- />
ید ((عنصر شیمیایی)) است که در ((جدول تناوبی)) دارای نشان I و ((عدد اتمی)) 53 می باشد. عنصری است حل نشدنی که مقدار بسیار کم آن برای موجودات زنده لازم است.واکنش پذیری ید از تمامی ((هالوژن))ها کمتراست و الکترون دهنده ترین هالوژن شبه فلز می باشد.از ید عمدتا" در ((پزشکی)) ، ((عکاسی)) و رنگ استفاده می شود.


! خصیا ابل توه />
+!اطلاعات اولیه
ید ، ((عنصر شیمیایی)) است که در ((جدول تناوبی)) دارای نشان I و ((عدد اتمی)) 53 می باشد. عنصری است حل نشدنی که مقدار بسیار کم آن برای موجودات زنده لازم است. واکنش پذیری ید از تمامی هالوژنها کمتراست و الکترون دهنده ترین هالوژن شبه فلز می باشد. از ید عمدتا" در پزشکی ، عکاسی و رنگ استفاده میشود.
!تاریخچــــه
ید ( واژه ((یونانِ)) iodes به معنی بنفش) در سال ((1811)) توسط ((Barnard Courtois)) کشف شد.
!پیدایــــش
ید بسیار
خص را می توان ز اکنش یدید ((پتاسیم)) با سولفات ((مس)) تهیه کرد.البته روهای دیگری نیز برای جداسازی این عنصر وجود دارد.
!خصوصیات قابل توجه
 ید عنصر جامد درخشانی است به رنگ آبی مایل به سیاه که در دماهای استاندارد به بخاری بنفش رنگ و بد بو تبدیل می گردد.این هالوژن همچنین با بسیاری از عناصر، ترکیباتی را می سازد اما از سایر عناصر گروه هالوژنها فعالیت کمتری داشته و دارای خصوصیاتی شبیه فلزات است.ید به راحتی در ((کلروفرم))، ((تتراکلرید کربن)) یا دی سولفید کربن حل شده و محلولهای ارغوانی رنگی بوجود می آورد( تنها به مقدار کمی در آب ((قابل حل)) است) .رنگ آبی سیر با محلول نشاسته ویژگی ید آزاد می باشد. ید عنصر جامد درخشانی است به رنگ آبی مایل به سیاه که در دماهای استاندارد به بخاری بنفش رنگ و بد بو تبدیل می گردد.این هالوژن همچنین با بسیاری از عناصر، ترکیباتی را می سازد اما از سایر عناصر گروه هالوژنها فعالیت کمتری داشته و دارای خصوصیاتی شبیه فلزات است.ید به راحتی در ((کلروفرم))، ((تتراکلرید کربن)) یا دی سولفید کربن حل شده و محلولهای ارغوانی رنگی بوجود می آورد( تنها به مقدار کمی در آب ((قابل حل)) است) .رنگ آبی سیر با محلول نشاسته ویژگی ید آزاد می باشد.
-

! کاربردهــــــا

+!کاربردهــــــا
 در مناطقی که غذای آنها حاوی مقدار کم ید می باشد – مثلا" مناطق دور افتاده از دریا که هیچگونه غذای دریایی مصرف نمی شود- کمبود ید ابتلا به بیماری ((گواتر)) اصطلاحا" ((گواتر محلی)) را افزایش می دهد.در بیشتر ( نه تمامی) این مناطق با افزودن مقدار کم یدید سدیم به نمک طعام از ابتلا به این بیماری جلوگیری شده است.این محصول به نام نمک ید دار نیز معروف است.کاربردهای دیگر این عنصر: در مناطقی که غذای آنها حاوی مقدار کم ید می باشد – مثلا" مناطق دور افتاده از دریا که هیچگونه غذای دریایی مصرف نمی شود- کمبود ید ابتلا به بیماری ((گواتر)) اصطلاحا" ((گواتر محلی)) را افزایش می دهد.در بیشتر ( نه تمامی) این مناطق با افزودن مقدار کم یدید سدیم به نمک طعام از ابتلا به این بیماری جلوگیری شده است.این محصول به نام نمک ید دار نیز معروف است.کاربردهای دیگر این عنصر:
-
* یکی از ((هالوژن))ها است که وجود آن به مقدار کم برای موجودات زنده حیاتی است ؛ ((هورمون تیروئید)) ((تیروکسین)) و ((تری یدوتیرونین)) حاوی اتمهای ید می باشد.
* ((تنتور ید)) ( 3% ید عنصری در پایه آب / اتانول) از اجزاء مهم تمامی وسایل کمکهای اولیه می باشد که هم برای ضد عفونی کردن زخمها و هم برای پاکسازی آبهای شرب سطحی مورد استفاده قرار می گیرد( 3 قطره در هر لیتر ، پس از 30 دقیقه تاثیر می کند).
* ترکیبات ید در رشته ((شیمی آلی)) مهم و در ((پزشکی)) بسیار سودمند هستند.
* از یدیدها و ((تیروکسین)) که حاوی ید هستند در پزشکی داخلی و در ترکیب با ((الکل)) ( بعنوان تنتور ید) برای ضد عفونی نمودن زخمهای بیرونی استفاده می شود.
* یدید ((پتاسیم)) در عکاسی کاربرد دارد.
* یدید ((تنگستن)) برای تقویت افروزه ((لامپ))ها مورد استفاده قرار می گیرد.
* ((تری یدید نیتروژن)) برای کاربردهای تجاری بسیار انفجاری و ناپایدار است اما جزو ((شوخی))های معمول دانشگاهی به حساب می آید.

! تاریخچــــه


ید ( واژه ((یونانِ)) iodes به معنی بنفش) در سال ((1811)) توسط ((Barnard Courtois)) کشف شد.

! پیدایــــش


ید بسیار خالص را می توان از واکنش یدید ((پتاسیم)) با سولفات ((مس)) تهیه کرد.البته روشهای دیگری نیز برای جداسازی این عنصر وجود دارد.

!
ایزوتوپهـــــــا

+*یکی از ((هالوژن))ها است که وجود آن به مقدار کم برای موجودات زنده حیاتی است ؛ ((هورمون تیروئید)) ((تیروکسین)) و ((تری یدوتیرونین)) حاوی اتمهای ید می باشد.
*((تنتور ید)) ( 3% ید عنصری در پایه آب / اتانول) از اجزاء مهم تمامی وسایل کمکهای اولیه می باشد که هم برای ضد عفونی کردن زخمها و هم برای پاکسازی آبهای شرب سطحی مورد استفاده قرار می گیرد( 3 قطره در هر لیتر ، پس از 30 دقیقه تاثیر می کند).
*ترکیبات ید در رشته ((شیمی آلی)) مهم و در ((پزشکی)) بسیار سودمند هستند.
*از یدیدها و ((تیروکسین)) که حاوی ید هستند در پزشکی داخلی و در ترکیب با ((الکل)) ( بعنوان تنتور ید) برای ضد عفونی نمودن زخمهای بیرونی استفاده می شود.
*یدید ((پتاسیم)) در عکاسی کاربرد دارد.
*یدید ((تنگستن)) برای تقویت افروزه ((لامپ))ها مورد استفاده قرار می گیرد.
*تری یدید نیتروژن برای کاربردهای تجاری بسیار انفجاری و ناپایدار است اما جزو ((شوخی))های معمول دانشگاهی به حساب می آید.
!ایزوتوپهـــــــا
 برای ید 30 ((ایزوتوپ)) وجود دارد که تنها یکی از آنها I-127 پایدار است.از ایزوتوپ ((رادیواکتیو)) مصنوعی I-131 ( ساطع کننده بتا) که دارای ((نیمه عمر)) 8 روز است برای درمان ((سرطان)) و دیگر بیماریهای ((غده تیروئید)) استفاده می گردد.معمول ترین ترکیبات ید عبارتند از یدیدهای ((سدیم)) و ((پتاسیم)) ( KI) و یدیتها ( KIO3). برای ید 30 ((ایزوتوپ)) وجود دارد که تنها یکی از آنها I-127 پایدار است.از ایزوتوپ ((رادیواکتیو)) مصنوعی I-131 ( ساطع کننده بتا) که دارای ((نیمه عمر)) 8 روز است برای درمان ((سرطان)) و دیگر بیماریهای ((غده تیروئید)) استفاده می گردد.معمول ترین ترکیبات ید عبارتند از یدیدهای ((سدیم)) و ((پتاسیم)) ( KI) و یدیتها ( KIO3).
-ید فقط یک ایزوتوپ پایدار I-127 دارد.با این همه ایزوتوپهای رادیواکتیو ید کاربردهای وسیعی دارند.I-129 با ((نیمه عمر)) 17 میلیون سال محصولی از پراش Xe-129 در اتمسفر است اما نتیجه ((فروپاشی رادیواکتیو|فروپاشی)) U-238 نیز می باشد.چون U-238در خلال فعالیتهای مربوط به انرژی هسته ای تولید می شود، وجود آن ( به نسبت I-129/I) می تواند فعالیتهای در حال انجام در هر مکان را مشخص کند.به همین علت از I-129 در مطالعات آب باران بعد از ((حادثه چرنوبیل)) استفاده شد.از آن همچنین بعنوان ردیاب آبهای زیر زمینی و نشان دهنده پراکندگی فضولات در محیط زیست استفاده می گردد.سایر کاربردها ممکن است بوسیله تولید I-129 در ((پوسته زمین)) ازطریق تعدادی مکانیسم فروپاشی مختل شود. /> />
>I-129 از جهات زیادی شبیه ((Cl))-36|chlorine است. این ایزوتوپ ، هالوژنی قابل حل و نسبتا" واکنش ناپذیر است که بیشتر بصورت ((آنیونی)) non-sorbing یافت شده و بوسیله واکنشهای کیهانزاد ، حرارت اتمی و ثابت تولید می شود. درمطالعات آب شناسی چگاله های I-129 معمولا" به نسبت I-129 به مقدار کلی I گزارش می شود( که عملا" I-127 است).چون نسبتهـــــــــای Cl-36/Cl,I-129/I در طبیعت تقریبا" کم می باشد ( 14-10تا 10-10) اوج حرارت اتمی I-129/I در طول دهه 70 و 80 تقریبا" به 7-10رسید.I-129 با Cl-36 در بعضی موارد فرق دارد ؛ نیمه عمر آن طولانی تر است ( vs6/1 ، 3/0 میلیون سال)، به شدت biophilic است و به اشکال ((یونی)) چندگانه وجود دارد ( معمولا" I- و یودیت) که دارای رفتار شیمیایی متفاوتی هستند.

! هشدارهـــــــــا


تماس مستقیم آن با پوست ممکن است آسیبهایی را به همراه داشته باشد پس هنگام کار با ید باید بسیار احتیاط نمود.بخار ید باعث دردناک شدن ((چشم)) و غشاء مخاطی می شود.حداکثر مقدار مجاز ید در هوا نباید از 1 ((میلی گرم)) در هر متر مکعب فراتر رود. (؟)
+ید فقط یک ایزوتوپ پایدار I-127 دارد.با این همه ایزوتوپهای رادیواکتیو ید کاربردهای وسیعی دارند.I-129 با ((نیمه عمر)) 17 میلیون سال محصولی از پراش Xe-129 در اتمسفر است اما نتیجه ((فروپاشی رادیواکتیو|فروپاشی)) U-238 نیز می باشد.چون U-238در خلال فعالیتهای مربوط به انرژی هسته ای تولید می شود، وجود آن ( به نسبت I-129/I) می تواند فعالیتهای در حال انجام در هر مکان را مشخص کند.به همین علت از I-129 در مطالعات آب باران بعد از ((حادثه چرنوبیل)) استفاده شد.از آن همچنین بعنوان ردیاب آبهای زیر زمینی و نشان دهنده پراکندگی فضولات در محیط زیست استفاده می گردد.سایر کاربردها ممکن است بوسیله تولید I-129 در ((پوسته زمین)) ازطریق تعدادی مکانیسم فروپاشی مختل شود.

I-129 از جهات زیادی شبیه ((Cl))-36|chlorine است. این ایزوتوپ ، هالوژنی قابل حل و نسبتا" واکنش ناپذیر است که بیشتر بصورت ((آنیونی)) non-sorbing یافت شده و بوسیله واکنشهای کیهانزاد ، حرارت اتمی و ثابت تولید می شود. درمطالعات آب شناسی چگاله های I-129 معمولا" به نسبت I-129 به مقدار کلی I گزارش می شود( که عملا" I-127 است).چون نسبتهـــــــــای Cl-36/Cl,I-129/I در طبیعت تقریبا" کم می باشد ( 14-10تا 10-10) اوج حرارت اتمی I-129/I در طول دهه 70 و 80 تقریبا" به 7-10رسید.I-129 با Cl-36 در بعضی موارد فرق دارد ؛ نیمه عمر آن طولانی تر است ( vs6/1 ، 3/0 میلیون سال)، به شدت biophilic است و به اشکال ((یونی)) چندگانه وجود دارد ( معمولا" I- و یودیت) که دارای رفتار شیمیایی متفاوتی هستند.
!هشدارهـــــــــا
تماس مستقیم آن با پوست ممکن است آسیبهایی را به همراه داشته باشد پس هنگام کار با ید باید بسیار احتیاط نمود.بخار ید باعث دردناک شدن ((چشم)) و غشاء مخاطی می شود.حداکثر مقدار مجاز ید در هوا نباید از 1 ((میلی گرم)) در هر متر مکعب فراتر رود.
 !منابع !منابع
-
*[http://periodic.lanl.gov/elements/53.html|Los|Alamos National Laboratory - Iodine]

! اتصالات خارجی
+*[http://periodic.lanl.gov/elements/53.html|Los|Alamos|National Laboratory - Iodine]
!اتصالات خارجی
 *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/I/index.html WebElements.com - Iodine] *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/I/index.html WebElements.com - Iodine]
 *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/I.html EnvironmentalChemistry.com - Iodine] *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/I.html EnvironmentalChemistry.com - Iodine]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 26 تیر 1386 [13:02 ]   3   فیروزه نجفی      جاری 
 سه شنبه 19 آبان 1383 [06:05 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 12 مهر 1383 [15:03 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..