منو
 کاربر Online
863 کاربر online
تاریخچه ی: گسل تبریز

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-64Lines: 1-64
 {DYNAMICMENU()} {DYNAMICMENU()}
 __واژه‌نامه__ __واژه‌نامه__
 *((واژگان زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک)) *((واژگان زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک))
 __مقالات مرتبط__ __مقالات مرتبط__
 *((زمین شناسی ساختمانی)) *((زمین شناسی ساختمانی))
 *((تعدادی از پدیده های مهم گسلی)) *((تعدادی از پدیده های مهم گسلی))
 *((تقسیم بندی و نامگذاری گسله ها)) *((تقسیم بندی و نامگذاری گسله ها))
 *((عوامل مشخص گسله ها)) *((عوامل مشخص گسله ها))
 *((گسل)) *((گسل))
 *((گسلش و زمین لرزه)) *((گسلش و زمین لرزه))
 *((مکانیسم تشکیل گسله ها)) *((مکانیسم تشکیل گسله ها))
 *((عناصر گسله)) *((عناصر گسله))
 *((گسل زاگرس)) *((گسل زاگرس))
 *((گسل‌های مهم ایران)) *((گسل‌های مهم ایران))
 __کتابهای مرتبط__ __کتابهای مرتبط__
 *(( کتابهای زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک)) *(( کتابهای زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک))
 __[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=46|انجمن زمین شناسی]__ __[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=46|انجمن زمین شناسی]__
 __سایتهای مرتبط__ __سایتهای مرتبط__
 *سایتهای داخلی *سایتهای داخلی
 **[www.gsi.iv/?lang=fa&p=01-09 |بخش تکتونیک سایت سازمان زمین شناسی] **[www.gsi.iv/?lang=fa&p=01-09 |بخش تکتونیک سایت سازمان زمین شناسی]
 **[www.gsi-info.com |سایت محققین و دانشجویان علوم زمین] **[www.gsi-info.com |سایت محققین و دانشجویان علوم زمین]
 *سایتهای خارجی *سایتهای خارجی
 **[http://www.science.smith.edu/departments/Geology/Structure_Resources/|سایت زمین شناسی ساختمانی] **[http://www.science.smith.edu/departments/Geology/Structure_Resources/|سایت زمین شناسی ساختمانی]
 **[http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/539/description#description|مجلات زمین شناسی ساختمانی] **[http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/539/description#description|مجلات زمین شناسی ساختمانی]
 **[http://www.gsajournals.org/gsaonline/?request=index-html |انجمن زمین شناسی آمریکی ] **[http://www.gsajournals.org/gsaonline/?request=index-html |انجمن زمین شناسی آمریکی ]
 **[http://www.tinynet.com/faults.html |همه چیز در رابطه با گسلها ] **[http://www.tinynet.com/faults.html |همه چیز در رابطه با گسلها ]
 **[http://www.uwgb.edu/dutchs/EarthSC202Notes/quakes.htm | گسلها و زمین لرزه ] **[http://www.uwgb.edu/dutchs/EarthSC202Notes/quakes.htm | گسلها و زمین لرزه ]
 **[http://earth.leeds.ac.uk/faults/index.htm | گسلها] **[http://earth.leeds.ac.uk/faults/index.htm | گسلها]
 **[http://earth.leeds.ac.uk/faults/stress/index.htm | گسلها و تنشها ] **[http://earth.leeds.ac.uk/faults/stress/index.htm | گسلها و تنشها ]
 **[http://earth.leeds.ac.uk/faults/types/index.htm |انواع گسل] **[http://earth.leeds.ac.uk/faults/types/index.htm |انواع گسل]
 **[http://earth.leeds.ac.uk/faults/picturegallery.htm | گالری تصاویر گسلها] **[http://earth.leeds.ac.uk/faults/picturegallery.htm | گالری تصاویر گسلها]
 **[http://www.geos.ed.ac.uk | مدرسه علوم زمین انگلیس ] **[http://www.geos.ed.ac.uk | مدرسه علوم زمین انگلیس ]
 **[http://www.physicalgeography.net/fundamentals/10l.html |مبانی زمین شناسی ] **[http://www.physicalgeography.net/fundamentals/10l.html |مبانی زمین شناسی ]
 **[http://www.ucmp.berkeley.edu/exhibit/geology.html | بخش زمین شناسی سایت دانشگاه برکلی ] **[http://www.ucmp.berkeley.edu/exhibit/geology.html | بخش زمین شناسی سایت دانشگاه برکلی ]
 __گالری تصویر__ __گالری تصویر__
 *[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=15|گالری کانیها و زمین شناسی] *[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=15|گالری کانیها و زمین شناسی]
 body=  body=
 |~| |~|
 {DYNAMICMENU} {DYNAMICMENU}
 !آشنایی !آشنایی
 گسل تبریز یکی از ساختارهای خطی ایران است که درطول 100 کیلومتری از کوههای میشو (در غرب) تا بستان آباد (در شرق) قابل ردیابی است. بهترین اثر آن در بلافصل شمال تبریز دیده می شود به همین دلیل گسل تبریز نامگذاری شده است. روند عمومی آن شمال 115 درجه شرق و شیب آن قائم است. به نظر بربریان (1977) بخش جنوبی این گسل (دشت تبریز- صوفیان) حدود 40 متر فرو افتاده، ولی به خوبی (1355) از مقایسه کوههای مورو و میشو به یک جابجایی راستگرد اعتقاد دارد. گسل تبریز یکی از ساختارهای خطی ایران است که درطول 100 کیلومتری از کوههای میشو (در غرب) تا بستان آباد (در شرق) قابل ردیابی است. بهترین اثر آن در بلافصل شمال تبریز دیده می شود به همین دلیل گسل تبریز نامگذاری شده است. روند عمومی آن شمال 115 درجه شرق و شیب آن قائم است. به نظر بربریان (1977) بخش جنوبی این گسل (دشت تبریز- صوفیان) حدود 40 متر فرو افتاده، ولی به خوبی (1355) از مقایسه کوههای مورو و میشو به یک جابجایی راستگرد اعتقاد دارد.
 
 
 
 
  
-{img src=img/daneshnameh_up/d/d5/tabriz fault.jpg height=260 width=260} +{img src=img/daneshnameh_up/d/d5/tabriz.fault.JPG height=260 width=260}
  
 
 
 
 
 !مشخصات گسل تبریز !مشخصات گسل تبریز
 گسل تبریز با روند شمال غرب- جنوب شرق از ناحیه، ماکو تا کوههای مورو و میشو و سپس به بستان آباد به صورت مشخص قابل پی گیری است. ادامه آن به زنجان پوشیده است و در ادامه ممکن است به کوههای سلطانیه برسد. ادامه غربی آن ممکن است از سمت ماکو وارد خاک ترکیه شود و یا ادامه آن به کوههای قفقاز برسد. در ناحیه صوفیان این گسل به دو شاخه تقسیم شده و گسل شمالی میشو را تشکیل می دهد. به نظر افتخار نژاد پدیده تکتوتیکی اوایل ((دونین)) با شکستگی همراه بوده است و این شکستگی از گودال زنجان- ابهر شروع و تا کوههای میشو و مورو و سپس قفقاز ادامه می یابد. بنا به نظر نبوی ادامه جنوب شرقی این گسل می تواند به ((گسل قم- زفره)) برسد ولی به نظر افتخار نژاد ادامه این گسل می تواند با امتداد شمالی- جنوبی به سمت ((کوههای زاگرس|زاگرس)) ادامه افته و از آنجا به خط شکستگی قطر برسد.  گسل تبریز با روند شمال غرب- جنوب شرق از ناحیه، ماکو تا کوههای مورو و میشو و سپس به بستان آباد به صورت مشخص قابل پی گیری است. ادامه آن به زنجان پوشیده است و در ادامه ممکن است به کوههای سلطانیه برسد. ادامه غربی آن ممکن است از سمت ماکو وارد خاک ترکیه شود و یا ادامه آن به کوههای قفقاز برسد. در ناحیه صوفیان این گسل به دو شاخه تقسیم شده و گسل شمالی میشو را تشکیل می دهد. به نظر افتخار نژاد پدیده تکتوتیکی اوایل ((دونین)) با شکستگی همراه بوده است و این شکستگی از گودال زنجان- ابهر شروع و تا کوههای میشو و مورو و سپس قفقاز ادامه می یابد. بنا به نظر نبوی ادامه جنوب شرقی این گسل می تواند به ((گسل قم- زفره)) برسد ولی به نظر افتخار نژاد ادامه این گسل می تواند با امتداد شمالی- جنوبی به سمت ((کوههای زاگرس|زاگرس)) ادامه افته و از آنجا به خط شکستگی قطر برسد.
 !سن گسل تبریز  !سن گسل تبریز
 افتخار نژاد (1975)، گسل شمال تبریز را یکی از گسل های قدیمی ایران می داند که از فرو افتادگی زنجان- ابهر، شمال تبریز، شمال باختر آذربایجان گذشته و تا قفقاز ادامه می یابد. در زمان دونین زیرین، این گسل منطقه آذربایجان را به دو بلوک تقسیم می کرد. بلوک شمال خاوری فرو افتاده و بلوک جنوب باختری، تا پایان ((کربنیفر)) فرابوم بوده است. بنابراین ممکن است ، فعالیت این گسل از دوره دونین آغاز شده باشد، هر چندکه سن قدیمی تر آن محتمل تر است.  افتخار نژاد (1975)، گسل شمال تبریز را یکی از گسل های قدیمی ایران می داند که از فرو افتادگی زنجان- ابهر، شمال تبریز، شمال باختر آذربایجان گذشته و تا قفقاز ادامه می یابد. در زمان دونین زیرین، این گسل منطقه آذربایجان را به دو بلوک تقسیم می کرد. بلوک شمال خاوری فرو افتاده و بلوک جنوب باختری، تا پایان ((کربنیفر)) فرابوم بوده است. بنابراین ممکن است ، فعالیت این گسل از دوره دونین آغاز شده باشد، هر چندکه سن قدیمی تر آن محتمل تر است.
 !فعالیت لرزه
 !فعالیت لرزه
 
 
  
-{img src=img/daneshnameh_up/9/9d/normal fault.JPGheight=260 width=260}

ای گسل تبریز
آخرین حرکت گسل تبریز از نوع راستگرد بوده است. حرکات و جابجایی های این گسل در به وجود آمدن ((آتشفشان سهند|آتشفشانهای سهند)) نقش داشته است. همچنین وجود چشمه های آبگرم بستان آباد در امتداد این گسل و فعالیت های لرزه خیزی نشانگر فعال بودن این گسل می باشد. اگر چه در شمال فرودگاه تبریز، سنگهای میوسن بر روی رسوبات آبرفتی کواترنری رانده شده اند ولی، بررسی زمین لرزه های تاریخی و 100 سال گذشته تبریز، هیچ نشانی از فعالیت این گسل ندارد. گفتنی است که بربریان (1977)، حرکت دوباره گسل همراه با زمین لرزه های ویرانگر را محتمل می داند.
+{img src=img/daneshnameh_up/9/9d/normalfault.JPG height=260 width=260}
</td>
</tr>
>
> این گسل تبریز آخرین حرکت گسل تبریز از نوع راستگرد بوده است. حرکات و جابجایی های این گسل در به وجود آمدن ((آتشفشان سهند|آتشفشانهای سهند)) نقش داشته است. همچنین وجود چشمه های آبگرم بستان آباد در امتداد این گسل و فعالیت های لرزه خیزی نشانگر فعال بودن این گسل می باشد. اگر چه در شمال فرودگاه تبریز، سنگهای میوسن بر روی رسوبات آبرفتی کواترنری رانده شده اند ولی، بررسی زمین لرزه های تاریخی و 100 سال گذشته تبریز، هیچ نشانی از فعالیت این گسل ندارد. گفتنی است که بربریان (1977)، حرکت دوباره گسل همراه با زمین لرزه های ویرانگر را محتمل می داند.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [09:27 ]   13   admin      جاری 
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [09:27 ]   12   admin      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [09:26 ]   11   admin      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [09:25 ]   10   admin      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [09:23 ]   9   admin      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [09:21 ]   8   admin      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [09:17 ]   7   admin      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [09:09 ]   6   admin      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [09:08 ]   5   admin      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [09:06 ]   4   admin      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [09:03 ]   3   admin      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [08:59 ]   2   admin      v  c  d  s 
 پنج شنبه 25 آبان 1385 [15:31 ]   1   اصغر نامور      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..