منو
 صفحه های تصادفی
اصلاح امور نظامی توسط امیرکبیر
آداب معاشرت و روابط اجتماعی با پیروان دیگر ادیان
مکانیسم دفاعی اضطراب زا
تقسیم بندی پلیمرها از نظر خواص
طبقه بندی سن در فوتبال
دین و کارکردهای آن از دیدگاه امیل دورکیم
نشانگان شوک سمی
عماره بن ولید
آجیل
‎‎‎‎‎لیناریت
 کاربر Online
761 کاربر online
تاریخچه ی: کنترل آلودگی هوا

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-41Lines: 1-58
-! مقدمه
((اتمسفر)) مانند نهر یا رودخانه دارای فرآیندهای طبیعی است که در تمیز کردن آن نقش دارند. بدون چنین فرآیندهایی ((تروپوسفر)) سریعا به محیطی نامناسب برای زیست بشر تبدیل خواهد شد. ~~brown:پراکندگی ، ته‌نشینی گرانشی ، لخته سازی ، جذب (همراه با شستشو و واشویی) ، شستشو توسط باران و جذب سطحی~~ از جمله مهمترین مکانیسمهای طبیعی ((طبقه بندی آلاینده‌های اتمسفر|آلاینده‌ها)) در اتمسفر بشمار می‌روند.
+!مقدمه
((اتمسفر)) مانند نهر یا رودخانه دارای فرآیندهای طبیعی است که در تمیز کردن آن نقش دارند. بدون چنین فرآیندهایی ((تروپوسفر)) سریعا به محیطی نامناسب برای زیست بشر تبدیل خواهد شد. پراکندگی ، ته‌نشینی گرانشی ، لخته سازی ، جذب (همراه با شستشو و واشویی) ، شستشو توسط باران و جذب سطحی از جمله مهمترین مکانیسمهای طبیعی ((طبقه بندی آلاینده‌های اتمسفر|آلاینده‌ها)) در اتمسفر به شمار می‌روند.
{picture=earthy_sick.gif} !فرآیندهای پاکسازی اتمسفر  !فرآیندهای پاکسازی اتمسفر
 !!پراکندگی !!پراکندگی
 پراکندگی آلاینده‌ها توسط ((جریانهای باد)) ، غلظت آلاینده‌ها را در هر جایی کاهش می‌دهد.  پراکندگی آلاینده‌ها توسط ((جریانهای باد)) ، غلظت آلاینده‌ها را در هر جایی کاهش می‌دهد.
 !!ته‌نشینی گرانشی !!ته‌نشینی گرانشی
- یکی از __مهترین مکانیسمهای طبیعی__ در جداسازی ذرات از اتمسفر بویژه ذراتی که بزرگتر از 20µm هستند شمرده می‌شوند. + یکی از مهترین مکانیسمهای طبیعی در جداسازی ذرات از اتمسفر بویژه ذراتی که بزرگتر از 20µm هستند شمرده می‌شوند.
 !!لخته سازی !!لخته سازی
-ته‌نشینی گرانشی در چندین فرآیند دیگر پاکسازی طبیعی اتمسفر نیز نقش مهمی دارد به عنوان مثال ذرات کوچکتر از 0.1µm به کمک __لخته‌سازی__ قابل ته‌نشین‌ند. در این پدیده ذرات بزرگتر به صورت گیرنده‌های ذرات کوچکتر عمل می‌کنند. دو ذره با یکدیگر برخورد و اتصال پیدا کرده تشکیل یک واحد می‌دهند. این فرآیند تا تشکیل یک ذره لخته‌ای کوچک ادامه می‌یابد، تا آن جا که این لخته برای ته‌نشین شدن به اندازه کافی بزرگ و سنگین شود. +ته‌نشینی گرانشی در چندین فرآیند دیگر پاکسازی طبیعی اتمسفر نیز نقش مهمی دارد به عنوان مثال ذرات کوچکتر از 0.1µm به کمک __لخته‌سازی__ قابل ته‌نشین‌ هتند. در این پدیده ذرات بزرگتر بصورت گیرنده‌های ذرات کوچکتر عمل می‌کنند. دو ذره با یکدیگر برخورد و اتصال پیدا کرده تشکیل یک واحد می‌دهند. این فرآیند تا تشکیل یک ذره لخته‌ای کوچک ادامه می‌یابد، تا آنجا که این لخته برای ته‌نشین شدن به اندازه کافی بزرگ و سنگین شود.
 !!جذب ذرات !!جذب ذرات
-در فرآیند طبیعی جذب ذرات یا آلاینده‌های گازی در باران یا ((تشکیل مه|مه)) تجمع حاصل کرده همراه رطوبت ته‌نشین می‌شوند این پدیده که به نام __شستشو__ نامیده می‌شود در قسمت پایینتر از سطح ابرها رخ می‌دهد پتانسیل لازم برای شستشوی ذرات و گازها بستگی به تحقیقات اخیر نشان داده‌اند که برای ذرات دارای قطر کوچکتر از 1µm فرآیند شستشو موثر نخواهد بود.

گازها ممکن است بدون تغییر شیمیایی حل شوند و یا اتصال دارد در برخی مواقع با آب باران وارد واکنش شیمیایی شوند مانند گاز SO2 که به سهولت در باران حل می‌شود و همراه با قطرات باران پایین می‌آید با این وجود SO2 ممکن است با آب باران واکنش نشان داده ایجاد غبارهای H2SO3 (((اسید سولفورو))) یا H2SO4 (((اسید سولفوریک))) نماید که بنام ((باران اسیدی|بارانهای اسیدی)) شهرت دارند. و بالقوه نسبت به SO2 اولیه دارای اثرات زیانبار بیشتری هستند.
+در فرآیند طبیعی جذب ذرات یا آلاینده‌های گازی در باران یا ((تشکیل مه|مه)) تجمع حاصل کرده همراه رطوبت ته‌نشین می‌شوند، این پدیده که به نام __شستشو__ نامیده می‌شود در قسمت پایینتر از سطح ابرها رخ می‌دهد پتانسیل لازم برای شستشوی ذرات و گازها بستگی به تحقیقات اخیر نشان داده‌اند که برای ذرات دارای قطر کوچکتر از 1µm فرآیند شستشو موثر نخواهد بود.

گازها ممکن است بدون تغییر شیمیایی حل شوند و یا اتصال دارد در برخی مواقع با آب باران وارد واکنش شیمیایی شوند مانند گاز SO2 که به سهولت در باران حل می‌شود و همراه با قطرات باران پایین می‌آید با این وجود __SO2__ ممکن است با آب باران واکنش نشان داده ایجاد غبارهای __H2SO3__ (((اسید سولفورو))) یا __H2SO4__ (((اسید سولفوریک))) نماید که به نام ((باران اسیدی|بارانهای اسیدی)) شهرت دارند و بالقوه نسبت به __SO2__ اولیه دارای اثرات زیانبار بیشتری هستند.
 !!شستشو در اثر بارش !!شستشو در اثر بارش
-در این حالت شستشو در سطح پایینتر از ابرها اتفاق می‌افتد و هنگامیکه قطرات سقوط کننده باران آلاینده‌ها را جذب می‌کنند در داخل ((تشکیل ابر|ابرها)) پدیده شستشو صورت می‌گیرد بدین ترتیب که ذرات کوچکتر از ابعاد میکرون به صورت هسته‌های میعان که در اطراف آنها قطرات آب تشکیل می‌شوند، عمل می‌کنند. این پدیده در نواحی شهری ''موجب افزایش بارندگی و تشکیل مه می‌شود.'' +در این حالت شستشو در سطح پایینتر از ابرها اتفاق می‌افتد و هنگامی که قطرات سقوط کننده باران آلاینده‌ها را جذب می‌کنند در داخل ابرها پدیده شستشو صورت می‌گیرد. بدین ترتیب که ذرات کوچکتر از ابعاد میکرون بصورت هسته‌های میعان که در اطراف آنها قطرات آب تشکیل می‌شوند، عمل می‌کنند. این پدیده در نواحی شهری موجب افزایش بارندگی و تشکیل مه می‌شود.
 !!جذب سطحی !!جذب سطحی
-عمدتا در ((ساختار اتمسفر|لایه اصطکاکی اتمسفر)) یعنی در نزدیکترین لایه به سطح زمین انجام می‌گیرد. در این پدیده آلاینده‌های گازی ، مایع یا جامد جذب ((معمولا الکتروستاتیکی~یک سطح)) شده پس از غلیظ شدن در همان سطح باقی می‌مانند. سطوح طبیعی از قبیل ~~brown:خاکها ، صخره‌ها ، برگها و علفها قادر به جذب و نگهداری آلاینده‌ها هستند~~. ذرات ممکن است با سطوح جذب توسط ته‌نشینی گرانشی یا اثر اینرسی که در طی آن ذرات آلاینده‌های گازی در اثر جریانهای باد به سطوح منتقل می‌شوند تماس یابند. اثر اینرسی برای ذراتی در دامنه ابعادی بین 10 تا 15µm سطوح کوچک به تعدد مانند علفها و برگهای درختان نسبت به سطوح بزرگتر به منظور جداسازی ذرات بیشتر است. +عمدتا در ((ساختار اتمسفر|لایه اصطکاکی اتمسفر)) یعنی در نزدیکترین لایه به سطح زمین انجام می‌گیرد. در این پدیده آلاینده‌های گازی ، مایع یا جامد جذب ((معمولا الکتروستاتیکی~یک سطح)) شده پس از غلیظ شدن در همان سطح باقی می‌مانند. سطوح طبیعی از قبیل __خاکها__ ، __صخره‌ها__ ، __برگها__ و __علفها__ قادر به جذب و نگهداری آلاینده‌ها هستند. ذرات ممکن است با سطوح جذب توسط ته‌نشینی گرانشی یا اثر اینرسی که در طی آن ذرات آلاینده‌های گازی در اثر جریانهای باد به سطوح منتقل می‌شوند تماس یابند. اثر اینرسی برای ذراتی در دامنه ابعادی بین 10 تا 15µm سطوح کوچک به تعدد مانند علفها و برگهای درختان نسبت به سطوح بزرگتر به منظور جداسازی ذرات بیشتر است. />
{picture=devils_tower.gif}
{picture=nature_030.gif} !دستیابی به کنترل آلاینده‌ها !دستیابی به کنترل آلاینده‌ها
 برای دستیابی به کنترل آلاینده‌های گازی و ذرات دامنه‌ای گسترده ، دو راه وجود دارد:

 برای دستیابی به کنترل آلاینده‌های گازی و ذرات دامنه‌ای گسترده ، دو راه وجود دارد:

 #کاهش غلظت آلاینده در اتمسفر  #کاهش غلظت آلاینده در اتمسفر
 #کنترل آلاینده‌ها در منبع تولید آنها #کنترل آلاینده‌ها در منبع تولید آنها
 !رقیق سازی !رقیق سازی
-رقیق ساختن در اتمسفر با استفاده از __دودکشهای بلند__ امکانپذیر است. دودکشهای بلند می‌توانند در ~~brown:لایه وارونگی~~ نفوذ کرده ، آلاینده‌ها را به گونه‌ای پراکنده سازند که ''غلظت آلاینده‌ها'' در سطح زمین تا مقدار زیادی کاهش یابد. رقیق سازی در بهترین حالت خود عبارتست از یک وسیله کوتاه مدت به منظور ~~green:__کنترل آلودگی__~~ و در بدترین حالت خود وسیله‌ای است برای انتقال آثار ناخواسته آلاینده‌ها به مناطق دور دست. +رقیق ساختن در اتمسفر با استفاده از __دودکشهای بلند__ امکانپذیر است. دودکشهای بلند می‌توانند در ~~green:لایه وارونگی~~ نفوذ کرده ، آلاینده‌ها را به گونه‌ای پراکنده سازند که غلظت آلاینده‌ها در سطح زمین تا مقدار زیادی کاهش یابد. رقیق سازی در بهترین حالت خود عبارتست از یک وسیله کوتاه مدت به منظور ~~green:__کنترل آلودگی__~~ و در بدترین حالت خود وسیله‌ای است برای انتقال آثار ناخواسته آلاینده‌ها به مناطق دور دست.
 !کنترل در منبع مولد آلاینده‌ها !کنترل در منبع مولد آلاینده‌ها
-به منظور کنترل آلودگی هوا در دامنه‌های بسیار وسیع تا نقاط دوردست ، کنترل این مواد در منبع تولیدشان مطلوبتر و __موثرتر از رقیق سازی__ است. در وهله اول چنین به نظر می‌رسد که اولین و موثرترین روش جلوگیری از تولید آلاینده‌ها باشد در مورد آلاینده‌های تولید شده __در اثر فرآیندهای احتراقی__ ، جایگزین کردن یک ((یعنی هیدرولیکی ، حرارت زمین یا انرژیِ خورشیدی~منبع انرژی)) می‌تواند از تولید آلاینده‌ها جلوگیری کند. روشهای باقیمانده برای کنترل آلاینده‌ها در منبع می‌تواند موجب کاهش انتشار آلاینده‌ها شود، اما نمی‌تواند سبب حذف کامل موجود به عنوان مثال اتومبیلی که دارای یک فیلتر کثیف هوا ، به یک سیستم نامناسب برای تهویه موتور ، عملکرد نادرست تنظیم دور موتور و ... نسبت به اتومبیلی که با بهترین بازده کار می‌کند آلاینده‌های بیشتری را از خود منتشر می‌سازد.

تغییر فرآیند مورد استفاده همچنان روش دیگر برای کنترل انتشار آلاینده‌ها در منبع تولیدی‌شان بکار می‌رود. به عنوان مثال جایگزین کردن کوره‌های باز با کوره‌های اکسیژنی کنترل شده یا ((عملکرد کوره‌های الکتریکی در کنترل آلودگی هوا|کوره‌های الکتریکی)) و یکی دیگر از روشهایی که در کنترل آلاینده‌های هوا در منبع تولید آنها دارای وسیعترین کاربرد است، عبارت است از نصب تجهیزات کنترلی طراحی شده بر طبق برخی از اصول اساسی که توسط آنها مکانیسمهای طبیعی حذف آلایندهها عمل می‌کنند.
+به منظور کنترل آلودگی هوا در دامنه‌های بسیار وسیع تا نقاط دوردست ، کنترل این مواد در منبع تولیدشان مطلوبتر و موثرتر از رقیق سازی است. در وهله اول چنین به نظر می‌رسد که اولین و موثرترین روش جلوگیری از تولید آلاینده‌ها باشد در مورد آلاینده‌های تولید شده در اثر فرآیندهای احتراقی ، جایگزین کردن یک ((یعنی هیدرولیکی ، حرارت زمین یا انرژیِ خورشیدی~منبع انرژی)) می‌تواند از تولید آلاینده‌ها جلوگیری کند. روشهای باقیمانده برای کنترل آلاینده‌ها در منبع می‌تواند موجب کاهش انتشار آلاینده‌ها شود، اما نمی‌تواند سبب حذف کامل موجود به عنوان مثال اتومبیلی که دارای یک فیلتر کثیف هوا ، به یک سیستم نامناسب برای تهویه ((موتور درون سوز|موتور)) ، عملکرد نادرست تنظیم دور موتور و ... نسبت به اتومبیلی که با بهترین بازده کار می‌کند، آلاینده‌های بیشتری را از خود منتشر می‌سازد.

تغییر فرآیند مورد استفاده همچنان روش دیگر برای کنترل انتشار آلاینده‌ها در منبع تولیدشان بکار می‌رود. به عنوان مثال جایگزین کردن کوره‌های باز با کوره‌های اکسیژنی کنترل شده یا ((عملکرد کوره‌های الکتریکی در کنترل آلودگی هوا|کوره‌های الکتریکی)) و یکی دیگر از روشهایی که در کنترل آلاینده‌های هوا در منبع تولید آنها دارای وسیعترین کاربرد است، عبارت است از نصب تجهیزات کنترلی طراحی شده بر طبق برخی از اصول اساسی که توسط آنها مکانیسمهای طبیعی حذف آلایندهها عمل می‌کنند.
 !مباحث مرتبط با عنوان  !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آلاینده‌های شیمیایی هوا)) *((آلاینده‌های شیمیایی هوا))
 *((آلودگی هوا)) *((آلودگی هوا))
 *((استاندارد‌های حفظ کیفیت هوا)) *((استاندارد‌های حفظ کیفیت هوا))
 *((اثرات آلودگی هوا بر شرایط جوی))  *((اثرات آلودگی هوا بر شرایط جوی))
 *((باران اسیدی)) *((باران اسیدی))
 *((تاریخچه آلودگی هوا)) *((تاریخچه آلودگی هوا))
 *((ترکیبات اتمسفر)) *((ترکیبات اتمسفر))
 *((تصفیه هوا)) *((تصفیه هوا))
 +*((دود))
 *((فرآیندهای تصفیه هوا)) *((فرآیندهای تصفیه هوا))
 *((طبقه بندی آلاینده‌های هوا))  *((طبقه بندی آلاینده‌های هوا))
 *((عملکرد کوره‌های الکتریکی در کنترل آلودگی هوا)) *((عملکرد کوره‌های الکتریکی در کنترل آلودگی هوا))
-* ((کنترل آلودگی هوا)) 
-*((مه دود نورشیمیایی)) 
 *((منابع آلودگی هوا)) *((منابع آلودگی هوا))
 *((مواد آلوده کننده هوا)) *((مواد آلوده کننده هوا))
 *((هیدروکربنها و آلودگی هوا)) *((هیدروکربنها و آلودگی هوا))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [13:51 ]   2   مجید آقاپور      جاری 
 سه شنبه 01 شهریور 1384 [12:58 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..