منو
 کاربر Online
910 کاربر online
تاریخچه ی: کائنات بی مرکز

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-44Lines: 1-37
-V{maketoc}
! دید کلی:

از آنجا که همه جای ((مرکز جهان|جهان مرکز)) است، پس ((کائنات)) یک مرکز حقیقی ندارد. لذا ما این کائنات را کائنات بی مرکز مینامیم. کائنات بی مرکز نشان میدهد که کهکشانها از ((کهکشان راه شیری|راه شیری)) نمی گریزند، بلکه همگی از یکدیگر فرار می کنند و موقعیت ما در این عالم ممتاز نیست.

! تاریخچه مرکزیت کائنات :

انسانها از گذشته دور تا قرن 16 فکر میکردند که در ((مرکز جهان|مرکز عالم)) جای دارند. ((افلاطون)) ، ((ارسطو)) و ((بطلیموس)) از دانشمندان ((کائنات زمین مرکز|دوره زمین مرکزی)) بودند. ((کپرنیک)) در قرن 16 این مرکزیت را به نزدیکی خورشید انتقال داد و سالها نیز ((کائنات خورشید مرکز)) بر عرصه ((کیهان شناسی)) حاکم بود. ((کپلر)) ، ((گالیله)) و ((نیوتن)) از دانشمندان این دوره بودند. />
با پیشرفت علم و کشف ((کهکشان راه شیری|راه شیری)) و دیگر کهکشانها خورشید نیز مرکزیت خود را از دست داد و به نقطهای کوچک در کائناتی وسیع تبدیل شد که خود به گرد مرکز راه شیری در گردش بود. پس آیا کهکشان راه شیری مرکز کائنات است؟

! حرکت کهکشانها :

همانطور که ((ستاره))ها ، ((کهکشان))ها را تشکیل میدهند، کهکشانها هم ((کائنات)) را میسازند. پس برای شناخت کائنات باید کهکشانها را مطالعه کرد. «((هابل|ادوین هابل))» به کمک ((تلسکوپ هابل|تلسکوپ)) 5/2 متری کوهستان ((ویلسن)) ، ((حرکت کهکشانها)) را مورد مطالعه قرار داد. او با استفاده از ((طیف سنج)) و ((دوپلرنوری|اثر دوپلر)) واقعیتی عجیب را کشف کرد که قبلا نیز در سال 1923 توسط ((وستو سیلفر)) در ((رصد خانه لاول)) در آریزونا مشاهده شده بود. بنا به کشف هابل (در سال 1924) از 41 کهکشان مورد مطالعه ، 36 کهکشان متمایل به ((طیف کهکشان|نور قرمز)) بودند، بدین معنا که از راه شیری دور می شوند. تنها 5 کهکشان به سوی روشنایی آبی متمایل بودند و به راه شیری نزدیک میشدند.

! ((قانون هابل)) :

((
هابل)) در سال 1929 پس از انجام بررسیهای بیشتر نشان داد که تقریبا همه کهکشانها از ما دور میشود و ((سرعت فرار)) هر کهکشان متناسب با فاصله آن است. این تناسب که به «قانون هابل» مشهور شده است نشان میدهد که یک کهکشان دوبار دورتر ، دوبار سریعتر دور میشود. بر اساس این مشاهدات و از این زمان به بعد ، کائنات گسترش یابنده پا به عرصه دانش کیهان شناسی نهاد.

! قانون هابل و ((انفجار بزرگ)) :

نتیجه دیگر قانون هابل ، این بود که کائنات آغازی داشته است و هر ((کهکشان)) به تناسب فاصله و سرعت خود ، زمان یک نی را صرف کرده تا از نقطه مبدا به موضع کنونی خود برسد و اگر این نظم برعکس شود همه کهکشانها در لحظه و نقطه معینی به هم میرسند. از اینجا بودکه نظریه انفجار بزرگ پدید آمد که آنرا آغاز گسترش ((کاینات)) میدانند.

! ((پیوند دین و دانش)) :

با ظهور نظریه انفجار بزرگ کائنات ازلی بودن و بی آغازی خود را از دست داد و معلوم شد که کائنات آغازی داشته است. بدین ترتیب مفهوم ((مبدا آفرینش|آفرینش)) که در سده سیزدهم میلادی از طریق دیانت و توسط ((توماس واکن)) وارد ((کیهان شناسی)) شده بود، اینک به صورت تصادفی یک پشتیبان علمی یافت و دین پس از آنکه در سده نوزدهم از دانش جدا شد، اینک دوباره پابه عرصه ((علم)) گذاشت.

! ((مرکز کائنات)) :

با توجه به یافتههای ((هابل)) در مورد اینکه کهکشانها از ما دور میشوند، چنین تصور میشود ما در مرکز عالم هستیم که از هر طرف نگاه کنیم کهکشانها از ما دور میشوند. یعنی پس از چندین قرن قبول ((نظریه کپرنیک)) و با وجود تمام کوششها بازهم انسان مرکز کائنات شده است؟ خیر ، باید این تصور را از خود دور کنیم.

برای دانستن دلیل این موضوع ، کیک کشمشی را که درون فر میرپزد و متورم میشود، در نظر میگیریم. ضمن پف کردن ((کیک)) ، همه کهکشانها از هم دور میشوند و کشمشهای دورتر با ((سرعت)) بیشتری دور میشوند. هرکدام از کشمشها فکر میکنند که کشمشها از او میگریزند. /
> />هر کهکشان نیز مانند یک کشمش دچار این توهم میشود که دیگر کهشکانها از او میگریزند و خود را در مرکز کاینات تصور میکند. پس ساکنان هر کهکشان همان منظره ای را میبینند که ما میبینیم. آنها هم مشاهده میکنند که کهکشانهای دیگر با شتابی که در هر یک میلیون ((سال نوری)) ، معادل 25 کیلومتر به آن افزوده میشود، از آنها میگریزند. و در همه آنها این توهم ایجاد میشود که در ((مرکز جهان)) جای دارند.

! مباحث مرتبط با عنوان:
+!دید کلی
از آنجا که همه جای ((مرکز جهان|جهان مرکز)) است، پس کائنات یک مرکز حقیقی ندارد. لذا ما این کائنات را کائنات بی مرکز منامیم. کائنات بی مرکز نشان مدهد که کهکشانها از ((کهکشان راه شیری|راه شیری)) نمیگریزند، بلکه همگی از یکدیگر فرار می کنند و موقعیت ما در این عالم ممتاز نیست.
>
>
align=left>

{img src=img/daneshnameh_up/6/6d/milkywaygalaxysun.jpg}

!تاریخچه مرکزیت کائنات
انسانها از گذشته دور تا قرن 16 فکر مکردند که در مرکز عالم جای دارند. ((افلاطون)) ، ((ارسطو)) و ((بطلیموس)) از دانشمندان ((کائنات زمین مرکز|دوره زمین مرکزی)) بودند. ((کپرنیک)) در قرن 16 این مرکزیت را به نزدیکی خورشید انتقال داد و سالها نیز ((کائنات خورشید مرکز)) بر عرصه ((کیهان شناسی)) حاکم بود. ((کپلر)) ، ((گالیله)) و ((اسحاق نیوتن)) از دانشمندان این دوره بودند. با پیشرفت علم و کشف ((کهکشان راه شیری|راه شیری)) و دیگر کهکشانها خورشید نیز مرکزیت خود را از دست داد و به نقطهای کوچک در کائناتی وسیع تبدیل شد که خود به گرد مرکز راه شیری در گردش بود. پس آیا کهکشان راه شیری مرکز کائنات است؟
!حرکت کهکشانها
همانطور که ستارهها ، کهکشانها را تشکیل مدهند، کهکشانها هم کائنات را مسازند. پس برای شناخت کائنات باید کهکشانها را مطالعه کرد. «((هابل|ادوین هابل))» به کمک تلسکوپ 2.5 متری کوهستان ویلسن ، حرکت کهکشانها را مورد مطالعه قرار داد. او با استفاده از طیف سنج و اثر دوپلر واقعیتی عجیب را کشف کرد که قبلا نیز در سال 1923 توسط وستو سیلفر در رصد خانه لاول در آریزونا مشاهده شده بود. بنا به کشف هابل (در سال 1924) از 41 کهکشان مورد مطالعه ، 36 کهکشان متمایل به نور قرمز بودند، بدین معنا که از راه شیری دور میشوند. تنها 5 کهکشان بسوی روشنایی آبی متمایل بودند و به راه شیری نزدیک مشدند.
!قانون هابل
هابل در سال 1929 پس از انجام بررسیهای بیشتر نشان داد که تقریبا همه کهکشانها از ما دور مشود و سرعت فرار هر کهکشان متناسب با فاصله آن است. این تناسب که به «قانون هابل» مشهور شده است نشان مدهد که یک کهکشان دو بار دورتر ، دوبار سریعتر دور مشود. بر اساس این مشاهدات و از این زمان به بعد ، کائنات گسترش یابنده پا به عرصه دانش کیهان شناسی نهاد.
!قانون هابل و انفجار بزرگ
نتیجه دیگر ((قانون هابل)) ، این بود که کائنات آغازی داشته است و هر ((کهکشان)) به تناسب فاصله و سرعت خود ، زمان یک نی را صرف کرده تا از نقطه مبدا به موضع کنونی خود برسد و اگر این نظم برعکس شود همه کهکشانها در لحظه و نقطه معینی به هم مرسند. از اینجا بود که نظریه انفجار بزرگ پدید آمد که آنرا آغاز گسترش کائنات مدانند.
!پیوند دین و دانش
با ظهور نظریه انفجار بزرگ کائنات ازلی بودن و بی آغازی خود را از دست داد و معلوم شد که کائنات آغازی داشته است. بدین ترتیب مفهوم آفرینش که در سده سیزدهم میلادی از طریق دیانت و توسط توماس واکن وارد کیهان شناسی شده بود، اینک به صورت تصادفی یک پشتیبان علمی یافت و دین پس از آنکه در سده نوزدهم از دانش جدا شد، اینک دوباره پابه عرصه علم گذاشت.
>
>
align=left>

{img src=img/daneshnameh_up/3/3f/future_universe.jpg}

!مرکز کائنات
با توجه به یافتههای هابل در مورد اینکه کهکشانها از ما دور مشوند، چنین تصور مشود ما در مرکز عالم هستیم که از هر طرف نگاه کنیم کهکشانها از ما دور مشوند. یعنی پس از چندین قرن قبول نظریه کپرنیک و با وجود تمام کوششها بازهم انسان مرکز کائنات شده است؟ خیر ، باید این تصور را از خود دور کنیم. برای دانستن دلیل این موضوع ، کیک کشمشی را که درون فر مرپزد و متورم مشود، در نظر مگیریم. ضمن پف کردن کیک ، همه کهکشانها از هم دور مشوند و کشمشهای دورتر با سرعت بیشتری دور مشوند. هر کدام از کشمشها فکر مکنند که کشمشها از او مگریزند.

هر کهکشان نیز مانند یک کشمش دچار این توهم مشود که دیگر کهشکانها از او مگریزند و خود را در مرکز کاینات تصور مکند. پس ساکنان هر کهکشان همان منظرهای را مبینند که ما مبینیم. آنها هم مشاهده مکنند که کهکشانهای دیگر با شتابی که در هر یک میلیون ((سال نوری)) ، معادل 25 کیلومتر به آن افزوده مشود، از آنها مگریزند و در همه آنها این توهم ایجاد مشود که در مرکز جهان جای دارند.
! مباحث مرتبط با عنوان  *((تاریخ کائنات)) *((تاریخ کائنات))  *((عمر کائنات)) *((عمر کائنات))  *((کائنات)) *((کائنات))  *((کائنات زمین مرکز)) *((کائنات زمین مرکز))  *((کهکشان راه شیری)) *((کهکشان راه شیری)) -*((مرکز جهان)) 
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 05 فروردین 1385 [00:03 ]   3   مجید آقاپور      جاری 
 چهارشنبه 20 آبان 1383 [15:40 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 07 آبان 1383 [05:07 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..