منو
 صفحه های تصادفی
یونوهگزیوم
تکنیک هایی از استقرا II
سریم
دوره هفتم
انگیزه‌های درونی
شکوفایی اقتصادی - وفور نعمت
گونیا «صورت فلکی»
مدار ولتمتر دیجیتال DC
هیپوگلیسمی عملکردی
شخصیت پردازی
 کاربر Online
1589 کاربر online
تاریخچه ی: ژرمانیم

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-183Lines: 1-164
-V{maketoc} 
  
-right">
+left">
 
 
 
 

 
 
 ((Gallium)) - __Germanium__ - ((Arsenic)) ((Gallium)) - __Germanium__ - ((Arsenic))
 
 
-
((Silicon|Si))
__Ge__
((Tin|Sn))  
 
 
{picture file=img/daneshnameh_up/9/98//Ge_TableImage.png}
right">((جدول استاندارد|جدول کامل))
+
((Silicon|Si))
__Ge__
((Tin|Sn))

{picture=Ge_TableImage.png}
left">جدول کامل
 
 
 
 
 
 
 __عمومی__
 __عمومی__
 
 
-((فهرست نام عناصر|نام)), ((فهرست علائم عناصر|علامت اختصاری)), ((فهرست شماره عناصر|شماره))Germanium, Ge, 32
+نام , علامت اختصاری , شمارهGermanium, Ge, 32
 
 
-((گروه شیمیایی)) ((شبه فلز))
+گروه شیمیایی شبه فلز
 
 
-((گروه جدول تناوبی|گروه)), ((دوره جدول تناوبی|تناوب)), ((بلوک جدول تناوبی|بلوک))((عنصر گروه 14|14 «IVA))), ((عنصر دوره 4|4)) , ((بلوک p|p))
+گروه , تناوب , بلوک14 IVA, 4 , بلوک p
 
 
-((جرم حجمی)), ((درجه سختی موهز|سختی)) 5323 ((کیلوگرم بر متر مکعب|kg/m3)), 6
+جرم حجمی , سختی 5323 kg/m3, 6
 
 
-((رنگ)) سفید مایل به خاکستری
{picture file=img/daneshnameh_up/a/ae//125pxGe2C32.jpg}
+رنگ سفید مایل به خاکستری
{picture=125pxGe2C32.jpg}
 
 
 __خواص اتمی__
 __خواص اتمی__
 
 
-((وزن اتمی)) 72.64 ((واحد جرم اتمی|amu))
+وزن اتمی 72.64 amu
 
 
-((شعاع اتمی)) (calc.) 125 (125) ((پیکومتر|pm))
+شعاع اتمی (calc.) 125 (125) pm
 
 
-((شعاع کووالانسی)) 122 pm
+شعاع کووالانسی 122 pm
 
 
-((شعاع وندروالس)) اطلاعات موجود نیست
+شعاع وندروالس اطلاعات موجود نیست
 
 
-((ساختار الکترونی)) ~np~~/np~((argon|Ar))]~np~~/np~3d10 4s2 4p2]
+((آرایش الکترونی عناصر|ساختار الکترونی)) ~np~~/np~argon]~np~~/np~3d10 4s2 4p2]
 
 
-((الکترون| -e)) بازای هر ((سطح انرژی))2, 8, 18, 4
+((الکترون| -e)) بازای هر ((سطح انرژی هسته‌ای|سطح انرژی))2, 8, 18, 4
 
 
-((درجه اکسیداسیون)) (اکسید))) 4 (آمفوتریک)))
+درجه اکسیداسیون (اکسید) 4 (آمفوتریک)
 
 
-((ساختار کریستالی)) مکعبی face centered
+ساختار کریستالی مکعبی face centered
 
 
 __خواص فیزیکی__
 __خواص فیزیکی__
-
((حالت ماده)) جامد
+
((حالات ماده|حالت ماده)) جامد
 
 
-((نقطه ذوب)) 1211.4 ((کلوین|K)) (1720.9 °((فارنهایت|F)))
+نقطه ذوب 1211.4 K (1720.9 °F)
 
 
-((نقطه جوش)) 3093 K (5108 °F)
+نقطه جوش 3093 K (5108 °F)
 
 
-((حجم مولی)) 13.63 ((scientific notation|×))10-6 ((متر مکعب بر مول|m3/mol))
+حجم مولی 13.63 scientific notation|ש10-6 m3/mol
 
 
-((گرمای تبخیر)) 330.9 ((کیلوژول بر مول|kJ/mol))
+گرمای تبخیر 330.9 kJ/mol
 
 
-((گرمای هم جوشی)) 36.94 kJ/mol
+گرمای همجوشی 36.94 kJ/mol
 
 
-((فشار بخار)) 0.0000746 ((پاسکال|Pa)) at 1210 K
+((فشار بخار)) 0.0000746 Pa at 1210 K
 
 
-((سرعت صوت)) 5400 ((متر بر ثانیه|m/s)) at 293.15 K
+سرعت صوت 5400 m/s at 293.15 K
 
 
 __متفرقه__
 __متفرقه__
 
 
-((الکترونگاتیویته)) 2.01 (درجه پائولینگ)))
+((الکترونگاتیویته)) 2.01 (درجه پائولینگ)
 
 
-((ظرفیت گرمایی ویژه)) 320 ((ژول بر کیلوگرم کلوین|J/«kg*K)))
+ظرفیت گرمایی ویژه 320 J/kg*K
 
 
-((رسانائی الکتریکی)) 1.45 ((اهم))
+رسانائی الکتریکی 1.45 اهم
 
 
-((رسانائی گرمایی)) 59.9 ((وات بر متر کلوین|W/«m*K)))
+رسانائی گرمایی 59.9 W/m*K
 
 
-1st ((پتانسیل یونیزاسیون)) 762 kJ/mol
+1st پتانسیل یونیزاسیون 762 kJ/mol
 
 
 2nd پتانسیل یونیزاسیون 1537.5 kJ/mol
 2nd پتانسیل یونیزاسیون 1537.5 kJ/mol
 
 
 3rd پتانسیل یونیزاسیون 3302.1 kJ/mol
 3rd پتانسیل یونیزاسیون 3302.1 kJ/mol
 
 
 4th پتانسیل یونیزاسیون 4411 kJ/mol
 4th پتانسیل یونیزاسیون 4411 kJ/mol
 
 
 5th پتانسیل یونیزاسیون 9020 kJ/mol
 5th پتانسیل یونیزاسیون 9020 kJ/mol
 
 
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 
 
  
 
 
 
 
-((ایزوتوپ|ایزو))((وفور طبیعی))((نیمه عمر)) ((روش فروپاشی|DM))((انرژی فروپاشی|DE)) ((مگا|M))((الکترون ولت|eV))((محصول فروپاشی|DP))
+((ایزوتوپ|ایزو))وفور طبیعی((نیم عمر)) DMDE MeVDP
 
 
-70Ge21.23%Ge با 38 ((نوترون)) ((ایزوتوپ پایدار|پایدار)) است
+70Ge21.23%Ge با 38 ((نوترون)) پایدار است
 
 
 72Ge27.66%Ge با 40 نوترون پایدار است
 72Ge27.66%Ge با 40 نوترون پایدار است
 
 
 73Ge7.73%Ge با 41 نوترون پایدار است
 73Ge7.73%Ge با 41 نوترون پایدار است
 
 
 74Ge__35.94%__Ge با 42 نوترون پایدار است
 74Ge__35.94%__Ge با 42 نوترون پایدار است
 
 
 
 
 
 
- واحدهای ((SI))& (( دما و فشار استاندارد|STP)) استفاده شده مگر آنکه ذکر شده باشد. + واحدهای SI& STP استفاده شده ، مگر آنکه ذکر شده باشد.
 
 
 
 
-__ژرمانیم__ ((عنصر شیمیایی)) است که با نشان Ge و ((عدد اتمی)) 32 در ((جدول تناوبی)) وجود دارد. ژرمانیم ((به فلز|شبه فلزی)) است سخت، درخشان ، به رنگ سفید خاکستری که از نظر شیمیایی شبیه قلع می باشد. این عنصر تعداد بسیار زیادی از ترکیبات آلی – فلزی را تشکیل داده و ماده ((نیمه هادی)) مهمی در ((ترانزیستور|ترانزیستورها)) و ((نورسنج|نورسنج ها)) به حساب م آید.

! خصوصیات قابل توج
ه

ژرم
انیم عنصری سخت و به رنگ سف مایل به خاکستری است که دارای درخشش فلزی و ساختار بلوری همانند ((الماس)) می باشد.توجه به ان نکه ضروری است که ژرمانیم یک نیمه هادی با ویژگیهای الکتریکی بین ((فلز)) و ((عایق)) می باشد.نوع خالص این شبه فلز ، ((بلورین)) و شکننده بوده و در دمای اطاق درخشش خود در هوا را حفظ می کند.روشهای تصفیه منطقه ای باعث تولید ژرمانیم بلورین برای ((نیمه هادی|نیمه هادیها)) گشته که فقط دارای یک جزءدر 1010 ناخالصی هستند.
! تاریخچه

ژرمانیم ( از واژه لاتین ''Germania'' به معنی ((آلمان))) یکی از عناصری بود که ((Dmitri Mendeleev)) در سال 1871 وجود آنرا بعنوان یک آنالوگ گم شده گروه ((سیلیکون)) پیش بینی کرده بود (مندلیف آنرا "ekasilicon " نامید). وجود این عنصر را ((Clemens Winkler)) در سال 1886 اثبات نمود.این کشف تاییدیه مهمی برای نظریه مندلیف در مورد وضعیت تناوبی عناصربود.
+!اطلاعات اولیه
__ژرمانیم__ ((عنصر شیمیایی)) است که با نشان __Ge__ و ((عدد اتمی)) 32 در ((جدول تناوبی)) وجود دارد. ژرمانیم شبه فلزی است سخت ، درخشان ، به رنگ سفید خاکستری که از نظر شیمیایی شبیه قلع میباشد. این عنصر تعداد بسیار زیادی از ترکیبات آلی – فلزی را تشکیل داده و ماده نیمه هادی مهمی در ترانزیستورها و نورسنجها بهساب میید.
!تاریخچه
ژرمانیم ( از واژه لاتین ''Germania'' به معنی آلمان ) یکی از عناصری بود که "__((مندلیف))__" در سال 1871 وجود آن را بعنوان یک آنالوگ گم شده گروه سیلیکون پیشبینی کرده بود ( __مندلیف__ آنرا ekasilicon نامید ). وجود این عنصر را "__Clemens Winkler__" در سال 1886 اثبات نمود. این کشف تاییدیه مهمی برای نظریه__ مندلیف__ در مورد وضعیت تناوبی عناصر بود.
 
 
 
 
 
 
 خاصیت خاصیت
  
 اکاسیلیکون اکاسیلیکون
  
 ژرمانیوم ژرمانیوم
 
 
 جرم اتمی جرم اتمی
  
 72 72
  
 72.59 72.59
 
 
 چگالی(g/cm3) چگالی(g/cm3)
  
 5.5 5.5
  
 5.35 5.35
 
 
-نقطه جوش(°C) +نقطه جوش(°C)
  
 بالا بالا
  
 947 947
 
 
 رنگ رنگ
  
 خاکستری خاکستری
  
 خاکستری خاکستری
 
 
 
 
-ساخت ترانزیستورهای ژرمانیم مقدمه استفاده های بی شمار از علم الکترونیک ((solid-state)) گشت. از سال 1950 تا اوایل دهه 80 این حوزه بازار روزافزونی برای ژرمانیم بوجود آورد اما بعد از آن سیلیکون خالص کم کم در ترانزیستورها، ((دیود|دیودها)) و یکسو کننده ها جایگزین ژرمانیم شد. سیلیکون خصوصیات الکتریکی برتری دارد اما نمونه های بسیار خالص تری نیاز دارد- درجه خلوصی که در روزهای اولیه بصورت تجاری قابل دستیابی نبود- درحالیکه نیاز به ژرمانیم در شبکه های ارتباطی ((فیبر نوری)) ، سیستم های مادون قرمز ((دید در شب)) و کاتالیزورهای پلیمریزاسیون شدیدا" افزایش یافت.این کاربردهای نهائی ، 85% مصرف جهانی ژرمانیم را در سال 2000 تشکیل می دهد.

! کاربردها

ژرمانیم برخلاف بیشتر نیمه هادیها دارای band gap (شکاف نوار) کوچکی است که امکان واکنش موثربه اشعه مادون قرمز را بوجود می آورد.بنابراین ژرمانیم در ((طیف نما|طیف نماهای)) ((مادون قرمز)) و سایر تجهیزات دیداری که نیازمند یابنده های حساس مادون قرمز است کاربرد دارد.((ضریب شکست)) و ویژگیهای تجزیه اکسید آن ،استفاده از ژرمانیم را در عدسیهای زاویه باز ((دوربین)) و عدسیهای شیئی ((میکروسکوپ)) سودمند می کند. /> />موسیقیدانانی که مایل به بازآفرینی حالت خاص تقویت کننده های اوایل دوره ((Rock and roll)) هستند ، هنوز هم در تقویت کننده های ((گیتار برقی )) از ترانزیستورهای ژرمانیم استفاده می کنند. />آلیاژ ((ژرمانید سیلیکون)) ( SiGe ) در حال تبدیل سریع به ماده نیمه هادی مهم در IC های سرعت بالا می باشد.مدارهایی که از پیوندهای Si-SiGe استفاده می کنند می توانند نسبت به مدارهایی که تنها سیلیکون بکار می برند سرعت خیلی بیشتری داشته باشند. />سایر کاربردها: />
*عامل ((آلیاژساز))،
*بعنوان ماده درخشان در ؛
*و بعنوان ((کاتالیزور))

>ترکیبات خاصی از ژرمانیم برای ((پستانداران)) مسمومیت کمی دارند اما برای ((باکتری|باکتریهای)) خاصی اثرات سمی دارند.این ویژگی، اینگونه ترکیبات را به عوامل شیمی درمانی مفیدی تبدیل کرده است.

! پیدایش

این فلز درکانیهای ((آرژیرودیت)) یا سیم سنگ( ((سولفید)) ژرمانیم و ((نقره))) ، ((ذغال سنگ))، ((ژرمانیت)) ، ((روی)) و ((کانیها|کانیهای)) دیگر یافت می شود.

ژرمانیم بصورت تجاری از پردازش سنگ معدن مذاب روی و از سوختن محصولات جانبی ذغال سنگهای خاصی بدست می آید.بنابراین اندوخته زیادی از این عنصر در منابع ذغال سنگ وجود دارند
.
+ساخت ترانزیستورهای ژرمانیم مقدمه استفادههای بیشمار از علم الکترونیک solid-state گشت. از سال 1950 تا اوایل دهه 80 این حوزه بازار روزافزونی برای ژرمانیم بوجود آورد، اما بعد از آن ، سیلیکون خالص کمکم در ترانزیستورها ، دیودها و یکسو کنندهها جایگزین ژرمانیم شد. سیلیکون خصوصیات الکتریکی برتری دارد، اما نمونههای بسیار خالصتری نیاز دارد، درجه خلوصی که در روزهای اولیه بصورت تجاری قابل دستیابی نبود، در حالیکه نیاز به ژرمانیم در شبکههای ارتباطی فیبر نوری ، سیستمهای مادون قرمز دید در شب و کاتالیزورهای ((فرایند پلیمریزاسیون|پلیمریزاسیون)) شدیدا" افزایش یافت. این کاربردهای نهائی ، 85% مصرف جهانی ژرمانیم را در سال 2000 تشکیل میدهد.
!پیدایش
این فلز در کانی‌های آرژیرودیت یا سیم سنگ ( سولفید ژرمانیم و نقره ) ، ((زغال سنگ)) ، ژرمانیت ، روی و کانیهای دیگر یافت می‌شود.

ژرمانیم بصورت تجاری از پردازش سنگ معدن مذاب روی و از سوختن محصولات جانبی زغال سنگهای خاصی بدست می‌آید، بنابراین اندوخته زیادی از این عنصر در منابع زغال سنگ وجود دارند. این شبه فلز را می‌توان بوسیله تقطیر جزئی تترا کلرید فرار آن از فلزات دیگر نیز تهیه نمود. این روش باعث تولید ژرمانیم با خلوص بسیار بالا می‌شود. قیمت هر گرم ژرمانیم در سال 1997 تقریبا" 3 دلار آمریکا و قیمت هر کیلو آن در پایان سال 2000 معادل 1150 دلار بود.

!خصوصیات قابل توجه
ژرمانیم عنصری سخت و به رنگ سفید مایل به خا
کستری است که دارای درخشش فلزی و ساختار بلوری همانند ((الماس)) می‌باشد. توجه به این نکته ضروری است که ژرمانیم یک نیمه هادی با ویژگیهای الکتریکی بین ((فلز)) و عایق است. نوع خالص این شبه فلز ، بلورین و شکننده بوده و در دمای اطاق درخشش خود در هوا را حفظ می‌کند. روشهای تصفیه منطقه‌ای باعث تولید ژرمانیم بلورین برای نیمه هادیها گشته که فقط دارای یک جزء در 1010 ناخالصی هستند.
!کاربردها
ژرمانیم برخلاف بیشتر نیمه هادها دارای __band gap __ یا شکاف نوار کوچکی است که امکان واکنش موثر به اشعه مادون قرمز را بوجود میآورد، بنابراین ژرمانیم در طیف نماهای مادون قرمز و سایر تجهیزات دیداری که نیازمند یابندههای حساس مادون قرمز است، کاربرد دارد. ضریب شکست و ویژگیهای تجزیه اکسید آن ، استفاده از ژرمانیم را در عدسهای زاویه باز دوربین و عدسیهای شیئی میکروسکوپ سودمند میکند.

موسیقیدانانی که مایل به بازآفرینی حالت خاص تقویت کنندههای اوایل دوره Rock and roll هستند، هنوز هم در تقویت کنندههای گیتار برقی از ترانزیستورهای ژرمانیم استفاده میکنند.>>آلیاژ ژرمانید سیلیکون ( SiGe ) در حال تبدیل سریع به ماده نیمه هادی مهم در IC های سرعت بالا میباشد. مدارهایی که از پیوندهای Si-SiGe استفاده میکنند، میتوانند نسبت به مدارهایی که تنها سیلیکون بکار میبرند سرعت خیلی بیشتری داشته باشند.

ترکیبات خاصی از ژرمانیم برای پستانداران مسمومیت کمی دارند، اما برای ((باکتری|باکتریهای)) خاصی اثرات سمی دارند. این ویژگی ، اینگونه ترکیبات را به عوامل شیمی درمانی مفیدی تبدیل کرده است.
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/c/c0//180pxGermaniumUSGOV.jpg} +{picture=180pxGermaniumUSGOV.jpg}
  
 
 
 
 
-
ای
شبه فل می توان بوسیله تقطیر زئی تتراکلرید فار آن از لزات دیگر نیز هیه نمو. این روش باعث تولید رانیم ا خلوص بسیار بالا می شود.
قیم ه ر ژایم در سال 1997 قریبا" 3 دا آمریکا وقیمت هر کیلو ن ر پیان سال 2000 معادل 1150 دلار بود.
+!ب مرتبط ا نان />*((ایش الترنی ناصر))
*((دل ابی)) />*((رایاکیویته)) />*((نر یمیایی))
*((فلز))
 !منبع !منبع
-*[http://periodic.lanl.gov/elements/32.html|Los|Alamos National Laboratory - Germanium]

! اتصال خارجی
+*[http://periodic.lanl.gov/elements/32.html|Los|Alamos|National Laboratory - Germanium]
!اتصال خارجی
 *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Ge/index.html WebElements.com - Germanium] *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Ge/index.html WebElements.com - Germanium]
 *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Ge.html EnvironmentalChemistry.com - Germanium] *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Ge.html EnvironmentalChemistry.com - Germanium]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 23 خرداد 1386 [16:27 ]   5   فیروزه نجفی      جاری 
 چهارشنبه 23 خرداد 1386 [16:25 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 23 خرداد 1386 [16:25 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [12:59 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [09:38 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..