منو
 کاربر Online
1593 کاربر online
تاریخچه ی: چغندر «داروئی»

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-42Lines: 1-41
-!یا گیاه شنای />V{maketoc} />
{pictu
re file=img/daneshnameh_up/choghondar.jpg}

__چن__ ا دیم ناند و تی در حد چا رن ا میا بخواص درانی َشنا وده و از ن استاده ی کرده اند .
چدر طور بومی ر ناحیه دیرانه و شق ((اا)) ود داشت است و در ال ار یش نا دنیا کت می ود .
ن د نو می اد یک نوع آن چندر معمی س نگ ن ره و یا رم است و ع دیگ ن ند ند ات برنگ ر و باشد که بقداربسیار زیا در ا تلف نی رای ااده ز کر آن ک می شد . />ندر و ن است که ی در خاک نانده ب و یا الا جوان باشد یرا ندری ه یاد ریده باش ست می ود .چند یر معمولا دنی اریک داد و یارهایی روی ن بوو می آید .

!ترکیبات یایی
چغند ر بیا ی است و رشار ا ((ود دی)) و ویامین ها است . /> دل یر مر ماد آن در د رم چدر مده است . /> /
>||انری |33 ری
پرونی |1/2 رم
ی | 0/06 گرم
هیدرکرب | 7/2 />کیم |11/1 میلی گ />فسفر | 20 میی گم
|0/8 یی گ />ویتامین | 5000 واد />ویتامین ب 1 | 0/015 یی م />ویتامین 2 | 0/025 میی گرم />ویامین 3 | 0/33 یی ر
یامین | 17/62 یلی ر||
وا داروئی:
چندر وا درانی یاری درد
1-بنان مین و ر ((یبو)) بکار ی رود
2-تویت کنند کلی
3-
در کنده ((اتا جاری ادرار ))ا
4-نو ر اری رای امان م و دران او ف ی ود.
ّ چندر ملوط ا ب هوی دع کند ن ((کی را)) نی س .
ربت چندر هری نوشاب و وی کننه بد و دافع مو بن ا .
!
رز اسفا
/>بای دست کرن رت در ا یوه یری آب ه ا ار چن ام را یری و نا ا ی یوان عدنی گا در لو کنید ای رب بسیار وشمه و اری ا ا .
مرا :
را ای ه نده ا .

+!مقدمه
غدر یکی ا گیاهان دو لپه می‌باشد. خانواه چغندر که نام علمی آن __~~green:chenopodiaceae~~__ ، ا د 105 نس و 1400 گونه و دای پراکندگی ویع در سطح دیست ا ظر تن تعدا گونه‌ها ، دومی مقام ا بین خانواد‌های گیی نیا ارد. خانواده chenopodiaceae از اوادهای بزرگ در ایران و دارای پراگی سیعی در کثر نقاط کشور ، بخصوص در مناطق شور ، از خاکهای ورها و بیابانها ، تا سواحل شور دریاها دریچه‌های شور (دریای خزر ، خیج فارس ، دریاه نمک و ...) می‌باش. اب گیاان ای انواده ، ((نمک دوست~هالوفیت)) و ((شن دوست~ساموفیت)) هستند و دارای همیت اکولوژیکی فاون و همچنین همی قتصادی می‌باشن. غلب ((گیاهان الوفی)) که پوش یاهی کویهای ایران را تشکیل م‌دهند ه خانواده chenopodiaceae تعلق دارند. />{img src=img/daneshnameh_up/9/93/chenopodiaceae3.JPG}

!مشخصات
یه شنی
یاان خانوده Chenopodiaceae عمدتا علفی و یکاله‌ند ولی در میان آنها انواع چند ساله ، درختچه‌ی و بندرت درختی هم مشاد می‌شود. سیری اعضای این انده ، دارای ساقه‌های گوشتی آبدار . شبیه ((کاکتوس|کاکتوسها)) ستد. تعداد معدودی از گیهن ای انواده باا رونده‌ان. برگهای گیهن انود چغدر اغلب ساده در بسیاری از آنها بسیا ریز لس مانن ی تحلیل رفته هتن. کثر اعضای این واده ک پایه و برخی از آنها و پیه می‌باشد. ((ل ذین)) رزنهای متمع و کوچک و گه نبله دم گربه‌ای است که ر مسی کامل در این خاناده ، تغییر از گل آذین گرزن دو سویه به گن یک ویه و سپس به گل آذینهای کوی و فشرده مشاهه می‌ود.

گ
لها و جنسی و یا تک جنسی و دارای 5 کاسبرگ معمولا گوشتی و فاقد گلرگ هستند. گلهای برهنه (فاقد لرگ و کاسبرگ) نیز در این یاهان یده می‌شود. گلها عمدتا 5 پرچم ارند که گاه به 2 یا 3 پرچم کاهش یفته است. ادگی معمولا 5 برچه‌ای و گاه 3 - 2 برچه‌ای و تخمدان در همه اعضای انواده ، ت خاه‌ی و فوقانی و دارای یک تخک است. ((میوه)) در گیاهان خانواده Chenopodiaceae معمولا فنقه ت و اغلب باله‌های رنینی ارند که از رشد کارها بوجود مده‌اند. دانه‌ها دارای ((نشاسته)) ، دو و بندرت سه لپه‌ای ، و دارای رویان میده‌اند و ((رویش دانه‌ها)) به صوت رو مینی است (لپه‌ها همراه با ساقه‌چه از خاک بیرون می‌آیند.) />


>
!خواص دارویی
مفید
ترین و بهترین اعضای چغندر برگ آن است وعد ساقهای آن و بعد از آن ریشه که پخته آن لبو نام دارد. قند ریشه چغندربرایمبلایان ه ((دیابتنی|یابت)) مضر است.خوردنپته چغندر رعشه را معالجه می‌کند. برگ سرخ رنگ آن اگ خام با ((سرک)) و ((ردل))خد شود ((طحال)) را باز می‌کند و وم آن را فرو منشاند.جهت درد پشت و مثانه و امراض مقعد مفید است. چغدررای جهت درد مصل و ((نقرس))سودمد ات. خوردن آب بر آن جهت سردرد وندانرد مفیدست. ضاد برگا اسید بوریک باعث بهبودکک و مک و طاسیمی‌شود.

مالیدن برپختهدر پس از سر دن رما وتگی آتشوآبجوشاستو آفتاب زدگی را معالجه می‌کند. چدر بعلتشت((ارسنیک)) ((وبیدیوم))از((بیماری جذام)) جلوگیری می‌ن. و علتداشتن ((فسفر))غذای ((غزنسان|مغز))دو((حافظه|یری اظه))رازیاد می‌کند.عصابواستخوان ندیراتقویت می‌کند. برایدردکی مفی ست.آبلبو برای بهبود التهاب مثانه‌رفعیبوستو((بیماریای پوست)) مصرف می‌شود.بوداده پوست ریه چغندر را می‌توان منند((قهوه«دارئی»|هوه))م کرد نوشید.
!احث مرتبط با عنون /> dir align =center>


>

{img src=img/daneshnameh_up/1/1c/chenopodiaceae2.JPG}
>

|| />((آرتیشو «دارئى»))|((آقطی سیاه «ارئی»))|((وکاو «داروئی»))|((سطوخودوس «اروئی»))|((اسفناج «داروئی»))|((انار «اروئی»|))((انه «دارئی»))|((انجیر «روئی»))|((انگور «داروئی»))|((باباآدم «داروئی»))
((ببون «بابونه»))|((بادام «داروئی»))|((بادام زینی «داروئی»))|((بادمجان «داری»))|((باقلا «داروئی»))|((برنج «داروئی»))|((بلو «اروئی»))|((به «دارئی»))|((پسته «داروئی»))|((پرتقال «داروئی»))
((یاز «داروئی»))|((تخم کتان «دارئی»))|((ترب چه «داری»))|((تبر ندی «دارئی»))|((تس «دائی»))|((جعفری «داروئی»))|((جو «داروئی»))|((جودوسر «داروئی»))|((چای کوهی «روئی»))|((چغندر «داروئی»))
((ک شیر «داروی»))|((ختی «داری»))|((خرا «اروی»))|((خیار «اروئی»))|((دارچی «داری»))|((دم اسب «روئی»))|((ذرت «دارئی»))|((رازیانه «اروئی»))|((ر «دارئی»))|((واص دارویی ریحان))|
((رد لو «ائی»))|((زردچوبه «داروئی»))|((رشک «دارئی»))|((زعران «داری»))|((زنجبیل «اروئی»))|((زوفا «داروئی»))|((زین «ارئی»))|((زیره سبز «داروئی»))|((سنبل الطی «دارئی»))|((سی «داروئی»))
((یب مینی «داروئی»))|((سیر «روئی»))|((شا پسند وحشی «داروئی»))|((شبدر رمز «داروی»))|((شغم «داروئی»))|((نلیله «دارئی»))|((شوید «داوئی»))|((شیری بین «داوی»))|((بر زرد «داروئی»))|((عدس «ائی»))
((علف هفت بن «دروی»))|((عناب «اروی»))|((ف «داروی»))|((قاک «دارئی»))|((قهوه «اروئی»))|((کهو «اروئی»))|((د «داروی»))|((کن «اروئی»))|((کوشاد «داروئی»))|((اوان «اروئی»))
((
ردو «دارئی»))|((گریپ فروت «داروئی»))|((گزنه «ری»))|((شنیز «داروئی»))|((گلای «داری»))|((گوه فرنگی «داروئی»))|((وبیا «اروئی»))|((لوبیی سویا «داروی»))|((لیمو ترش «داروئی»))|((مرچوبه «داروئی»)) />((مایران بیر «اروئی»))|((موز «داوی»))|((میک «داروئی»))|((خوا دارویی رگیل))|((نخود «داوئی»))|((نعناع «اوئی»))|((هل «اری»))|((هلو «داروئی»))|((هنوانه «داروئی»))|((هویج «داوی»)) />||
>>
>

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 [14:44 ]   5   سمیه فارابی اصل      جاری 
 چهارشنبه 12 اسفند 1383 [06:36 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [13:01 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [05:56 ]   2   عطیه مسجدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 بهمن 1383 [08:33 ]   1   عطیه مسجدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..