منو
 کاربر Online
1046 کاربر online
تاریخچه ی: پستانداران

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-58Lines: 1-66
-V{maketoc}

+!مقدمه
>پستانداران پیشرفته‌ترین ((مهره‌داران)) هستند. اعضای آنها در اکثر ((زیستگاههای جهان|اکوسیستمهای دنیا)) جانوران غالب بوده و نقش تعیین کننده‌ای در ((زنجیره غذایی|زنجیره‌های غذایی)) دارند. پستانداران گرچه از نقطه نظر تنوع و فراوانی بسیار کمتر از جانواران دیگر و حتی مهره‌داران دیگرند (((پرنده|پرندگان)) و ((ماهی|ماهیان))) ولی بخاطر پیچیدگی دستگاههای بدن ، و بخصوص سیستم عصبی و مغز پیشرفته‌تر و بزرگتر نقش کلیدی در بسیاری از اکوسیستمها دارند. پستانداران جانورانی هستند که دارای مو بوده و غدد شیری دارند. معمولا دارای دندانهای متنوعی هستند که درون حفره دندانی جای می‌گیرد.

>
dir align = left>
 
 
  
-{picture=Pestandar_h1.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/e/e1/mammel1.JPG}
  
 
 
 
 
- />لین پستانداران دود 210 یین پی هر تند آنها حشر خارانی بند که ا ن ثه ا یک موش گتر دند ی 145 مییون ال ب پستانداران ه ا کوکی بای مان و یر سله ایاورها را داتند اا وقتیکه در 65 یین سال پیش(( ایناور))ها ا ین تند ستدر در ن و شکل ای م ((کامل)) یفتن و رو به سل ندگی ری زمین وند. />r />ا ناع ستاداا ما بل اری می ون ب ((لدان)) ا و ((گیوم)) ها ااه کد.
>


>

+!رده دی پستانداران
پستانداران ا به دو زیر رده تسی می‌کند. />*یرد __~~green:Prototheria~~__
یه __~~green:Theria~~__
!زی
ر ره Prototheria
پ
تاندارا تخ‌گذاری تند که داای لوله تنلی اراری و فی مترک تد. یعنی درای کلوآک می‌باشد. به همین لیل به نه راسته باقی مانده آنها __~~green:Monotremata~~__ (تک حفره‌ای) می گویند. ((کیدنه)) ((لاتی وس)) از نموه‌های بارز مشخص این است ست. استخونهای کمربند سینه‌ای شامل کتف ، بین ترقوه‌ای غرابی ، یش غرای و ترقوه است در دران لوغ فاقد دندان هتند. استخان فوق لگنی به لگن متصل است.
یررده Theria
در استخاهای کربند سینه‌ای، پیش رابی و بین ترقوه‌ای وود ندارد. به دو بالا راته و 18 استه تقسیم می‌شوند.
!!
اا راسته Metatheria
نوزاد ارس متول ی‌شود و ر کی مادر ه نوک پ می‌چسبد و رشد خود را کامل ی‌کند. کمد سیه‌ای امل کف ، تقوه و رابی است. استخون کیسه به ستخوان لگن مصل ت منند راست منحصر ب د Marsupiala. اک گون‌های ای راست در اتایا زایر اطراف یفت میو نظیر بادیکوت ، نام بت ، ((وآلا)) انژ ، الابی و ((کاگوو)). پووم کیسه دای ات که در آمریک زیست می‌کند.dir
align = left>
 
 
  
-{picture=Pestandar_tolidmesl.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/4/44/mammel3.JPG}
  
 
 
 +
 +!!بالا راسته Eutheria
 +پستانداران زنده‌زایی هستند که جفت دارند فاقد استخوان کیسه هستند. دارای 17 راسته‌اند.

 +*__~~green:راسته حشره خواران Insectivora:~~__ دارای پوزه بلند ، چشمهای ریز و کوچک ، دست و پا دارای 5 انگشت است مانند خار پشت Erinacidae ، حشره خوارها Soricidae و حفار Tolpidae.

 +*__~~green:راسته پوست بالان Dermoptera:~~__ پروازهای کوتاه انجام می‌دهند، اندازه دست و پا یکسان است، دم به عنوان چتر نجات عمل می‌کند. مانند Colugo یا ((لمور پرنده)) در آسیای جنوب شرقی ، اندازه بدن کمتر از نیم متر می‌باشد.

 +*__~~green:راسته خفاشها:~~__ تنها پستاندارانی هستند که قدرت پرواز واقعی دارند. انگشتان دست رشد زیادی نموده و پوست گسترده و وسیع ، انگشتان دست را به پا و دم متصل می‌کند. پاها به مراتب کوچکتر از دستهاست. شامل ((خفاش میوه خوار)) و خفاشهای کوچک جثه‌ای که حشره خوار هستند. تنها ((خفاش خون آشام)) که به پستانداران بزرگتر حمله‌ور شده و خونشان را می‌مکد به نام Vampire در آمریکای مرکزی و جنوبی زندگی می‌کنند.

 +*__~~green:راسته نخستیها Primata:~~__ نیمکره‌های مغز بسیار توسعه یافته است. چشمها در جلوی سر واقع شده‌اند. انگشت شصت در پا و یا دست طوری قرار گرفته که گرفتن اجسام را امکان‌پذیر می‌سازد. این انگشت در مقابل چهار انگشت دیگر قرار می‌گیرد. مانند میمونهای دم‌دار آسیایی ، آفریقایی و آمریکایی مانند بابون و یا میمونهای بی‌دم آسیایی و آفریقایی مانند ((گوریل)) و ماداگاسکار مانند ((لمور)).

 +*__~~green:راسته Edentata:~~__ بدون دندانها مانند مورچه خوار تنبل.

 +*__~~green:راسته Pholidota:~~__ مورچه خوار فلس‌دار یا پانگولین.

 +*__~~green:راسته Tubulidentata:~~__ دهان گردان آردوارک.

 +*__~~green:راسته Lagomorpha

~~__
 +*__~~green:راسته Rodentia:~~__ بسیاری از افراد ((موش|موشها)) ، ((سنجاب|سنجابها)) و ((خرگوش|خرگوشها)) را به عنوان یک گروه و تحت نام جوندگان می‌شناسند. و گر چه عادات و رفتار و حتی برخی از اندامها بدن خرگوشها نظیر جوندگان ممکن است شبیه جلوه کند اما تفاوتهایشان بیش از شباهتهایشان است.

 +

 +
 
 
  
-{picture=Pestandar_dandan.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/4/4a/mammel2.JPG}
  
 
 
 
 
-r />یش ا 4000 گنه از پتادارا که ((فا))ها ت ((فیل))ه و ا موها تا ((نهنگ))های آبی گ تنوع دارن٬ در عالم وجد دارد. بیشتر پستانداران ((خونگرم)) بوده و وی طح بدنشان را ((مو)) پوشانده است. آنها به هایشان را با شیر٬ ه وسط غدد شیری لید شود ذیه می کنند. />
پتانرن به سه گروه تقسیم می شوند:

پس
تدارانی که خم می گذارند٬ ((کیسه داران)) ٬ وزرگتری گ پستانداران فت دار٬ که امل ((نان)) م می د. /> />کثر پستاندار به های به نیا ی آون که ح ار (اده) رشد ی کنن. این ستانداران بچه ا به خود را در داخ رحم بوسیله و اکسیژن و یه تامین می نن. تدارانی مل ((موش))ها٬ اهای آبی و ((و))ها راک بچه هایش را به این ریق ب نیا می آورند پستانداان جفت می نا. مان باری ز 20 ر برای موش ت 20 رای ((ی)) متغی است.

بر
خاف یونات دیگر پستانداران یک سته دان ترکیبی دارند. نها در سمت جلوی هنشان ((دندانهای ث)) و ((گ)) من دارن٬ که بای رتن غذا و تکه تک کردن آن بکار٬ می ن. بعد با استفده ا نانهای سیب غذا را جوی و خور کرد و ن را ر دند. ه گره ا پسانداران ری ننهای با شک ا خ و انزه مخصو ه خود می باند که این کل و اندازه تی ب وع غذای دارد که حیوان می خورد. /
> /
>بیش از 4/1 پستانداران ه ((حشرات)) به عنوان ذای اصلی یا تنها ی خود ابسته هستند ی نها متعلق روهی ه ام خواره می شد که شامل مو پوه را موش کو و وه ی ات یگر حشره خوارا شامل پرنده موره خوار، موش برد درختی و یشتر ((خفاش))ها می شوند یک حه بزگ مل مورچه خوار زرگ آمیکای نوبی می تواند یش از 30000 حشره را در روز بخورد. />
بیش از 1000 گونه حشره خوار پستاندار در سراسر جهان به استثناء ((قطب جنوب)) یافت می شد 2 گونه از ایها(( گورکن)) و ((جوجه یغی)) در یجانمایش داده شده اند پستانار تنبل آمریکای جبی یز ک از بستگان این گره ات در یا نان دا شده است. />
__((پستاارا ریایی)):__

3
گروه از تانداران یایی ود دارد دو گره ز آه امل ((ول))ها٬ ((دلفین))ه و ((گو مهی)) تند که همه مر خود را در آّب می گراند گوه سوم وکهی آبی شیرهای ی ((گراز ماهی)) ها هستند ک روی مین تولیدمثل ی کنند پستانداران درییی ا ن کشیده پهای شک ((اله)) و لایه ی ضخی ز چربی که بدنشان را مانند عایقی فا گرته کملا" با زندگی زیر ب سازار هست و می انند مانی ولی را زیر آب مانند. />
عضی از پستادران دریایی شیج زنندگان بسیر ال به عق دری هتند خوک ی جنوبی قادر است ا عمق 1200 متر (4000 ((پا))یی) در آب و رود می واند تا دو عت ر زیر آب بای مند. /> /> />
__اسی عضی‌گونه‌هی پستاندار:__ />r />__((اکیدنه))__ - __((وفالو))__ - __(( کوهی))__ - __((ز موش بیابانی))__ - __((پلاتی پو))__ - __((یکا))__ - __((وجه تغی))__ - __((فا))__ - __((رگوش صحرای))__ - __((خرگو گوش دراز))__ - __((خوک برزیلی))__ - __((دایناسورها))__ - __((زرافه))__ - __((گ اان))__ - __((سنجا))__ - __((شتر))__ - __((ای))__ - __((عتر))__ - __((ل امون))__ - __((کگ))__ - __((کی ارا))__ - __((کرگد))__ - __((کو))__ - __((گا قطبی))__ - __((گاز))__ - __((گربه‌سانان))__ - __((گور کن))__ - __((وزن))__ - __((مورچه ار))__ - __((و صحرایی))__ - __((مو کو))__ - __((میمون))__ - __((میمون نل سه چنگالی))__ - __((ومبات))__

!
م:
*''DK multi media''
+*__~~green:اته Cetacea هنگها:~~__ ال د ی اته است. ی راه نهنگهای بندار (دو دندان) و ی راسته هنهی داد.>>
*__~~green:اه Carnivora گوشتاران:~~__ ین رات ا پستاندارانی ست که ارای نان یش ند و ندانهای گوشتبر سیا پیش آی لای رده یز ستند. گربه انا بیین ت گتاری ا داه و اهایش ت ردیابی ید کار حیوانا ت یات ا. ر بیشت مایل ب مه چی خای و تی گیهاری دارند و ه مین ه دندانهای گت ن نبا تاه نام است. ه انای ((رس قبی)). ((ور|و)) ((راک|رکنه)) ، ((گرب|گربه‌ها)) ((سگ انان)) ((ر|ها)) و ((کا)) راه گوخواان ا ی یدهند.

/>*__~~green:راته Pinnipedia:~~__ یلها Seala و ا دی په ناست. واه وار مد ا ب ا نمی‌شون. سیری ا یلها اله وش دیه نمی شود و حیون ه زم خارج ز آ وی زمین اه می‌رود.


*__~~green:راسته Probosidea:~~__ ((فی|یها)) که رمشان ا بینی ب قانی ک گرته و عا در قی دنانهای پی طیل شده است.


*__~~green:راست Hyracoidea:~~__ اهرا ب رگوشها وندگان ا دارد وی یم اه و ه کچک دیکرین خویاند یل مسوب می‌و.

/>*__~~green:را Sirenia:~~__ ((گاو دریایی)) جانرنی ستند در ه ، وا بزی دارای اه می و دستی اگرند. اکن ای کم مق‌اند.


*__~~green:است فرد مان Perissodactyla:~~__ شل ((اس)) ، ((گر)) و ((کگن)) است. ارای د اده و ه زرگ ند.


*__~~green:راس و سمان Artiodactyla:~~__ امل ((|شتا)) ، ((گا)) ، ((گون|گوزنها)) و ((زرافه|اه‌ها)) ات. />!ما ر ا نوان />*((ی‌مرگ)) />*((تکال انوران)) />*((پرند)) />*((زگا)) />*((انوران)) />*((وزیستان)) />*((رده دی جاوران)) />*((نوشنسی)) />*((ماهی))
*((مه‌دارن))
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 03 اسفند 1384 [15:49 ]   5   سمیه فارابی اصل      جاری 
 چهارشنبه 09 دی 1383 [06:09 ]   4   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 دی 1383 [12:05 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [08:02 ]   2   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 شهریور 1383 [06:31 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..