منو
 کاربر Online
1299 کاربر online
تاریخچه ی: پرتقال «داروئی»

تفاوت با نگارش: 9

Lines: 1-61Lines: 1-46
 !کلیات گیاه شناسی !کلیات گیاه شناسی
-
+((پرتقال)) درخت کوچکی است دارای برگهای سبز و گلهای سفید پوست پرتقال نارنجی رنگ ، کمی ناصاف و میوه آن بسته به انواع مختلف شیرین و ترش ، زرد رنگ و یا قرمز می‌باشد. پرتقال یکی از قدیمی‌ترین میوه‌هایی است که بشر از آن استفاده می‌کرده است و در حدود 500 سال قبل از میلاد مسیح کنفوسیوس از آن نام برده است.

در حال حاضر بیشتر از 200 نوع پرتقال در آمریکا کشت می‌شود و آمریکا نصف کل محصول پرتقال دنیا را تولید می‌کند. پرتقال اولیه ، کوچک ، تلخ و پر از هسته بوده است که در اثر ((مهندسی ژنتیک)) و همچنین انتخاب نوع بهتر و کود کافی درشت‌تر و شیرین‌تر شده است. پرتقال ابتدا از چین به هندوستان برده شده و سپس از آنجا به نقاط دیگر دنیا راه یافت.dir align = left>
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/porteghal.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/5/54/citrus1.JPG}
  
 
 
 
 
- />

پرتقال ت کوکی ات ارای گهای س و گهای فید وس پرتقال ناری کی نا و ((یو)) ن بسته باواع ت یرین و رش ، زد و یا قر می با .رقا یکی دیمی ری یه هیی ک شر از آن استاه می کرد و در د 500 سال قل از میل ((مسیح)) کنیو آن ام ر است ا ر بیشتر ا 200 نو پرتقال ((مریکا)) کت ی ود و ریکا ک مول پرتقال یا را تولید ی کن .پرتقال ویه ، کچک ، ل و پر ه بوده است ک د ار ری مندسی ژنتیکی و ین اا نو هر و ((ک)) کفی دت ر و شیرین ت د است .پرتقال ابدا ((ین)) به ((ندتان )) بر ده و ا آن قا یگری اه یاف .

__
ترکیا ییایی:__ پرتقال یکی ا غنی تی منبع ((یتمین C)) می بشد . البته باید کرد ک ویتاین C در ا را گرای یا ا ین می د . ((اسانس))ی که هی ا فه می و با ((روغن)) رلی Neroli Oil روف است که دریب وی یا طبو وده و یی ان ات و در ((ر)) سای ز تا می شد .
/> /> />
left>
+!ترکیبات شیمیایی
پرتقال یکی نی‌ترین منابع ((ویتامی C)) می‌باشد. الته اید ق ر که ویتامین C در اثر سم و گرای یاد از بی می‌رود. اسنسی که از گلهای پرتقال گره می نام __~~green:و نروی~~__ معرو ست که بسیار طبوع ب یلی گران است و ر طرساز از ن استفاده می‌.
واص داری
موسسه مباه با ((بیاری رطا)) آمریکا چندین ل یش در اثر مطالعات زیاد ریات ک علت ایکه سرطان معده ر میک کر از نقاط دیگر است ای ات که مرد میک در م مدت سال پرتقل مف میکند. اته شای ل آن جود ویتامین C ر پتال است.
*
دنمندا وی کشف کرده‌ان که خودن پرتقال ((رطان لوزوالمعده)) جلوگیر میکند.
*خوردن پرتق
ال ((کلترول)) را ائین می‌ورد. />*پوست ید پرتقال وه‌های نازک بی قسمهی داخل پرتقال ترین دارو برای کاهش کلسترول خن است.
*اسا
ن پرتقال د عفوته یکب ت. />*پرقل قوی مه و ضد گاز معده است.

/>*رتقال ضد م ، اررو و نرم کنده سینه و ضد استفراغ است.
وشاد برای پرتقا ای ست ووی ومه و کا رد مفید ت. />*وردن پرتقل د اساسم و آرام بخش است.
*اسانس
پرتقال را بای عفوی کردن بکار ی‌برند.
*
تقال خون را تمیز می‌کند.


*
بری برطر کده چین و چک ورت و شاابی آن قم راکی رتقال ا وی صور بالی و عد از 15 دقیقه با ب بشوئید.
*از پرتقال برای کم کردن وزن موانی ستفاده کنید. طرز استاده بدین صورت است که یک عدد پرتقال و 3 عدد لیموترش را پوست کنده و به قطعا کک تقی کنی بعد آرا داخل دیگی ریخته و ه آن نیم لیتر آب اضافه کنید و به مدت 10 دقیقه بوشانید. سپس سه قاشق عسل به آن اضافه کرده و مجددا به مدت 5 دقیقه بجوشانید و ا صاف کنید. از این شربت 3 فنجان در رز بنوشید تا زن شما به مقدار ایه‌ل رآید.


*
رتقا گرچ اسیی ات ولی خای قلییی به بدن مید و برای کسانی که گو زیا رف می‌کنند شا اسیی ه است مفید ت. />*برای استاد بیشتر از مواد غذای رتال بر است که پوست زرد رنگ آنرا بگیید و با پوت سفید و په‌هی دال آ بخوید یرا در پوست ی ن مواد معدنی زیای وجود دارد که ر ای مود پرتال ا خثی می‌کد.
!مباحث مرتبط با عنوان
dir
align =center>
 
 
-
|||__::ر ر س را::__ | __::در د ر پال پو کند::__|
ب |70 یی ر |86 گرم
روی|1/5 میی ر|1 ر
اد چری|0/2 یلی ر|
واد ناته ای|25 یی ر| 0/2 ر
کل
یم|160 یلی گر|12 گر
ففر|20 یی ر|40 میلی گرم
ن|0/8 یلی ر|20 یی گر
دی|3 یی گر |0/4 یی ر
ایم|210 یلی ر|1 یی ر
ویمین |420 واد |200 یی رم />ویمین ب 1|0/12 یی ر|200 ود
ویاین 2|0/1 یی گر|0/1 واد
ویتاین 3|1 یلی گر |0/04 یلی رم
یتامین ث|135 میی گر|50 یلی ر||
+
||
((
ریو «ارئ»))|((آطی سی «داروی»))|((آکاد «داروی»))|((اسطوخودوس «اری»))|((سناج «داروی»))|((نار «دارئی»))|((نبه «دارئی»))|((اجیر «ارئی»))|((انگور «داروئی»))|((باباآدم «داروئی»))
((بابنه «بابونه»))|((بادام «داروی»))|((ادا زمیی «ارئی»))|((بادمجان «ارئی»))|((باا «داروی»))|((برنج «دارئی»))|((بلوط «داروئی»))|((به «ارئی»))|((ست «دارئی»))|((یج «داروئی»))
((یاز «داروئی»))|((تخم کتان «داروئی»))|((ترب تربه «اوئی»))|((تمبر هندی «داروئی»))|((توس «دارئی»))|((جعری «ارئی»))|((جو «اری»))|((جودوسر «دارئی»))|((چای وهی «ارئی»))|((غنر «دارئی»))
((اک شیر «دارئی»))|((ختی «ارئی»))|((خرما «داروئی»))|((خیار «داروئی»))|((دارین «اروئی»))|((دم اسب «ارئی»))|((ذرت «دارئی»))|((رازیانه «ارئی»))|((روناس «دارئی»))|((خاص دارویی ریحا))|
((رد آو «دارئی»))|((زردچبه «داروئی»))|((زرش «ارئی»))|((زعفران «دارئی»))|((زجبیل «ارئی»))|((زف «داوئی»))|((زیتون «دارئی»))|((زیره سبز «ارئی»))|((سنبل اطیب «دارئی»))|((سیب «ارئی»))
((سی مینی «اروئی»))|((سیر «داروئی»))|((شاه پند حشی «دارئی»))|((شبر قرمز «داروئی»))|((لم «داروئی»))|((شنبلیله «داروئی»))|((شوید «دارئی»))|((شیری بیان «ارئی»))|((صبر زرد «داروی»))|((دس «داروئی»))
((علف هفت بند «داروئی»))|((ناب «دارئی»))|((فندق «اروئی»))|((قاصدک «داروئی»))|((قهوه «دارئی»))|((کاو «داروئی»))|((کدو «داروئی»))|((نج «دارئی»))|((کوشاد «داروئی»))|((گاوبان «داروئی»))
((گردو «داروئی»))|((گریپ فروت «دارئی»))|((گزنه «اروئی»))|((گشنیز «دارئی»))|((گلابی «داروئی»))|((گوجه فرگی «داروئی»))|((لوبیا «دارئی»))|((لوبیای سویا «اروئی»))|((لیمو ترش «داروئی»))|((مارچوبه «داروئی»))
((امیران کیر داروئی»))|((موز «داروئی»))|((میخک «دارئی»))|((خواص دارویی نارگیل))|((نخود «دارئی»))|((نعناع «دارئی»))|((هل «داروئی»))|((هلو «ارئی»))|((هندوانه «داروئی»))|
||
  
 
 
->

__خواص داروئی:__ موسسه مبارزه با بیماری ((سرطان)) آمریکا چندین سال پیش در اثر مطالعات زیاد دریافت که علت اینکه سرطان ((معده)) در آمریکا کمتر از نقاط دیگر است این است که مردم آمریکا در تمام مدت سال پرتقال مصرف می کنند . البته شاید علت آن وجود ویتامین C در پرتقال است .
#((دانشمندان)) سوئدی کشف کرده اند که خوردن پرتقال از سرطان لوزالمعده جلوگیری می کند .
#خوردن پرتقال ((کلسترول)) را پائین می آورد .
#پوست سفید پرتقال و ورقه های نازک بین قسمت های داخل پرتقال بهترین دارو برای کاهش کلسترول خون است .
#اسانس پرتقال ضد عفونت های میکربی است .
#پرتقال مقوی معده و ضد گاز معده است .
#پرتقال ضد سم ، ادرار آور و نرم کننده سینه و ضد استفراغ است .
#جوشانده برگهای پرتقال برای شست وشوی ورم ها و کاهش درد مفید است .
#خوردن پرتقال ضد اسپاسم و آرام بخش است .
#اسانس پرتقال را برای ضد عفونی کردن بکار می برند .
#پرتقال خون را تمیز می کند .
#برای برطرف کرده چین و چروک صورت وشادابی آن قسمت خوراکی پرتقال را روی صورت بمالید و بعد از 15 ((دقیقه)) با آب بشوئید .
#از پرتقال برای کم کردن وزن می توانید استفاده کنید . طرز استفاده بدین صورت است که یک عدد پرتقال و 3 عدد ((لیموترش)) را پوست کنده و به قطعات کوچک تقسیم کنید بعد آنرا داخل دیگی ریخته و بان نیم لیتر آب اضافه کنید و بمدت 10 دقیقه بجوشانید . سپس سه قاشق ((عسل)) بان اضافه کرده و مجددا بمدت 5 دقیقه بجوشانید و آنرا صاف کنید . از این شربت 3فنجان در روز بنوشید . تا وزن شما بمقدار ایده آل داراید .
#پرتقال گرچه ((اسید))ی است ولی خاصی قلیایی به بدن می دهد و برای کسانیکه ((گوشت)) زیاد مصرف می کنند و بدنشان اسیدی شده است مفید است .
#برای استفاده بیشتر از مواد غذای پرتقال بهتر است که پوست زردرنگ آنرا بگیرید و با پوست سفید و پره های داخل آن بخورید زیرا در پوست سفید آن ((مواد معدنی)) زیادی وجود دارد که اثر اسید موجود در پرتقال را خنثی می کند .
#خواص گفته شده فقط منحصربه پرتقال رسیده می باشد وآب پرتقال موجود در فروشگاهها و سوپر مارکت ها این خواص را ندارند .

__مضرات :__ مضرات خاصی برای آن بیان نشده است .

>
+

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 19 دی 1385 [21:17 ]   14   سمیه فارابی اصل      جاری 
 سه شنبه 22 شهریور 1384 [05:26 ]   13   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 شهریور 1384 [05:25 ]   12   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 شهریور 1384 [05:24 ]   11   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 24 بهمن 1383 [08:38 ]   10   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 24 بهمن 1383 [08:36 ]   9   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 24 بهمن 1383 [07:45 ]   8   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 24 بهمن 1383 [07:18 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 24 بهمن 1383 [06:28 ]   6   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 24 بهمن 1383 [06:21 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 24 بهمن 1383 [05:45 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [10:51 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [10:38 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [10:26 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..