منو
 کاربر Online
1726 کاربر online
تاریخچه ی: هیدروژن

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-167Lines: 1-139
-V{maketoc}

"right" style="margin-left:1em">

right" style="margin-left: 0.5em">
+left style="margin-left:1em">

left" style="margin-left: 0.5em">
 
 

 __ هیدروژن__  __ هیدروژن__
 
 
 __Hydrogen__ - ((هلیم)) __Hydrogen__ - ((هلیم))
 
 
-
 
__H__

((Lithium|Li))  
 
 
{picture file=img/daneshnameh_up/2/2e//:H_TableImage.png}

right">((جدول استاندارد|جدول کامل))
+

__H__

((Lithium|Li))

{picture=:H_TableImage.png}

left">((جدول استاندارد|جدول کامل))
 
 
 
 
 
 
 __عمومی__
 __عمومی__
 
 
-((فهرست نام عناصر|نام)), ((فهرست شماره عناصر |شماره))
, ((فهرست علائم عناصر |علامت اختصاری))
H, 1 ,Hydrogen
+نام , شماره
, علامت اختصاری
H, 1 ,Hydrogen
 
 
-((گروه شیمیایی)) (( غیر فلز))ات
+گروه شیمیایی غیر فلزات
 
 
-((گروه جدول تناوبی|گروه)), ((دوره جدول تناوبی|تناوب)), ((بلوک جدول تناوبی|بلوک))
((بلوک s|s)), ((ردیف 1 عناصر|1)), ((گروه 1 عناصر|IA))
+گروه , تناوب , بلوک
s , 1 , IA
 
 
-(( جرم حجمی)), ((درجه سختی موهز|سختی)) 0.0899 ((کیلوگرم برمتر مکعب|kg/m3)), ندارد
+ جرم حجمی , سختی 0.0899 kg/m3, ندارد
 
 
-((رنگ)) بی رنگ
(( تصویر:125pxH2C1.jpg))
+رنگ بیرنگ
تصویر:125pxH2C1.jpg
 
 
 __خواص اتمی__
 __خواص اتمی__
 
 
-((وزن اتمی)) 1.00794 ((واحد جرم اتمی|amu))
+وزن اتمی 1.00794 amu
 
 
-(( شعاع اتمی)) (calc) 25 (53) ((پیکومتر|pm))
+ شعاع اتمی (calc) 25 (53) pm
 
 
-(( شعاع کووالانسی)) 37 pm
+شعاع کووالانسی 37 pm
 
 
-(( شعاع وندروالس)) 120 pm
+شعاع وندروالس 120 pm
 
 
-(( ساختار الکترونی)) 1s1
+((آرایش الکترونی عناصر|ساختار الکترونی)) 1s1
 
 
-((الکترون| -e)) بازای هر ((سطح انرژی))1
+((الکترون| -e)) بازای هر سطح انرژی1
 
 
-((درجه اکسیداسیون )) (اکسید))) 1، (آمفوتریک)))
+درجه اکسیداسیون (اکسید) 1، (آمفوتریک)
 
 
-(( ساختار کریستالی)) شش گوشه
+ساختار کریستالی شش گوشه
 
 
 __خواص فیزیکی__
 __خواص فیزیکی__
-
(( حالت ماده)) گاز
+
((حالات ماده|حالت ماده)) گاز
 
 
-(( نقطه ذوب))
14.025 ((کلوین|K)) ° و (434- ((فارنهایت|F)) ° )
+نقطه ذوب
14.025 K ° و (434- F ° )
 
 
 
 
-(( نقطه جوش))
20.268 ((کلوین|K)) ° و (423- ((فارنهایت|F)) ° )
+ نقطه جوش
20.268 K ° و (423- F ° )
 
 
 
 
-(( حجم مولی)) 11.42 ((نماد مهندسی|ש»10-3
««متر مکعب بر مول|m3/mol))
+حجم مولی 11.42 ש10-3
m3/mol
 
 
-(( گرمای تبخیر)) 0.44936 ((کیلو ژول بر مول|kJ/mol))
+گرمای تبخیر 0.44936 kJ/mol
 
 
-(( گرمای هم جوشی)) 0.05868 kJ/mol
+گرمای همجوشی 0.05868 kJ/mol
 
 
-(( فشار بخار)) 209 ((پاسگال|Pa)) در 23 K
+((فشار بخار)) 209 Pa در 23 K
 
 
-(( سرعت صوت)) 1270 ((متر بر ثانیه|m/s)) در 298.15 K
+سرعت صوت 1270 m/s در 298.15 K
 
 
 __متفرقه__
 __متفرقه__
 
 
-(( الکترونگاتیویته)) 2.2 (درجه پاولینگ)))
+((الکترونگاتیویته)) 2.2 (درجه پاولینگ)
 
 
-(( ظرفیت گرمایی ویژه)) 14304 ((ژول بر کیلوگرم-کلوین|«J/«kg*K))
+ظرفیت گرمایی ویژه 14304 J/kg*K
 
 
-((رسانائی الکتریکی)) I__106/m ((اهم))
+رسانائی الکتریکی I__106/m اهم
 
 
-(( رسانایی گرمایی)) 0.1815 ((وات بر متر-کلوین|«W/«m*k))
+رسانایی گرمایی 0.1815 W/m*k
 
 
-(( پتانسیل یونیزاسیون)) 1312 kJ/mol
+پتانسیل یونیزاسیون 1312 kJ/mol
 
 
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 
 
  
 
 
 
 
-((ایزوتوپ|ایزو))((وفور طبیعی))((نیمه عمر)) ((روش فروپاشی|DM))(( انرژی فروپاشی|DE)) ((مگا|M))((الکترون ولت|eV))(( محصول فروپاشی|DP))
+((ایزوتوپ|ایزو))وفور طبیعی((نیم عمر)) DMDE MeVDP
 
 
-1H__99.985%__ H با 0 نوترون ((ایزوتوپ پایدار|پایدار))است
+1H__99.985%__ H با 0 نوترون پایدار است
 
 
-((دوتریوم|2H))0.015%H با 1 نوترون پایدار است
+2H0.015%H با 1 نوترون پایدار است
 
 
-((Tritium|3H))((رادیوایزوتوپ مصنوعی|{مصنوعی}))12.33 ((سال|y))((فروپاشی بتای منفی|β-))0.019((helium|3He))
+3H{مصنوعی}12.33 yβ-0.0193He
 
 
 4H{ مصنوعی }نامعلوم((دفع نوترون|n))2.9103H
 4H{ مصنوعی }نامعلوم((دفع نوترون|n))2.9103H
 
 
- واحدهای ((SI)) و ((دما وفشار استاندارد|STP)) استفاده شده، مگر آنکه ذکر شده باشد. + واحدهای SI و STP استفاده شده، مگر آنکه ذکر شده باشد.
 
 
 
 
 
 
-
! ویات ابل توه

هیدروژن سبک ترین عنصر شیمیایی بوده با معمول ترین ایزوتوپ آن که شامل تنها یک ((پروتون)) و ((الکترون)) است. در شرایط ((فشار و دمای استاندارد)) هیدروژن یک ((گاز))،H2، ((دو اتمی)) با نقطه جوش 20.27° ((کلوین|K)) و نقطه ذوب 14.02° K را میسازد. در صورتیکه این گاز تحت فشار فوق العاده بالایی، مانند شرایطی که در مرکز ((غولهای گازی)) وجود دارد، قرار گیرد مولکولها ماهیت خود را از دست داده و هیدروژن بصورت ((فلز))ی مایع در می آید. (رجوع شود به ((هیدروژن فلزی))). اما در فشار های بسیار پایین مانند شرایطی که در فضا یافت می شود، به این علت که هیچ راهی برای ترکیب اتمهایش وجود ندارد، هیدروژن تمایل دارد تا بصورت اتم های مجزا در آمدهابرهای H2 (هیدروژنی) تشکیل می شود که به ((شکل گیری ستارگان)) نیز مرتبط می باشد. /> />این عنصر نقش بسیار حیاتی در تامین انرژی جهان از طریق ((واکنش پروتون-پروتون)) و ((چرخه کربن-نیتروژن)) به عهده دارد(اینها فرآیندهای ((هم جوشی هستهای)) هستند که با ترکیب دو اتم هیدروژن به یک اتم ((هلیم))، مقدار بسیار عظیمی از انرژی آزاد می کنند.)

! کاربردها

به مقدار بسیار زیادی هیدروژن در ((فرآیند هابر)) (Haber Process) صنعت نیاز می باشد، مقدار قابل توجهی در برای تولید آمونیاک، ((هیدروژنه)) کردن ((چربی))ها و ((روغن))ها، و تولید ((متانول)). سایر مواردی که نیازمند هیدروژن است عبارتند از: />
*هیدرودیلکیلاسیون (hydrodealkylation)، هیدرودیسولفوریزاسیون (hydrodesulfurization) و هیدروکرکینک (hydrocracking)
*تولید ((اسید هیدروکلریک))،((جوشکاری))،((سوخت))های ((موشک)) و احیاء ((سنگ معدن)) فلزی
*هیدروژن مایع در تحقیقات ((سرما شناسی)) مانند مطالعات ((ابررسانایی)) بکار می رود.
*تریتیوم که در ((رآکتورهای اتمی)) تولید می شود در ساخت ((بمبهای هیدروژنی)) مورد استفاده قرار می گیرد.
*هیدروژن چهارده و نیم بار از هوا سبکتر است و سابقا بعنوان عامل بالا برنده در ((بالون))ها و ((کشتیهای هوایی)) مورد استفاده قرار می گرفت تا وقتیکه ((فاجعه هیندنبرگ)) ثابت کرد که استفاده از این گاز برای این منظور بسیار خطرناک است.
*((دوتریوم)) بعنوان یک کند کننده جهت کاهش حرکت نوترونها در فعالیت های هسته ای مورد استفاده قرار می گیرد، و ترکیبات دوتریوم در ((شیمی)) و ((زیست شناسی)) در مطالعات((تاثیرات ایزوتوپ))، مورد استفاده واع می شوند.
*تریتیوم که یک ایزوتوپ طبقه بندی شده در علوم زیست شناسی است که بعنوان یک منبع ((تشعشع)) در رنگهای نورانی کاربرد دارد. />
هیدروژن می تواند در ((موتورهای درون سوز)) سوخته شود و در برهه کوتاهی ((اتومبیل))هایی با سوخت هیدروژنی توسط شرکت Chrysler-BMW تولید شدند. ((پیل های سوختی)) یدروژنی، بعنوان راه کاری برای تولید ((توان)) بالقوه ارزان و بدون ((آلودگ)) مورد توجه قرار گرفته است.

! تاریخچه

هیدر
وژن ((«فرانسه)) به معنی سازنده آب و واژه ((یونانی)) ''hudôr'' یعنی "آب" و ''gennen'' یعنی "تولید کننده") برای اولین بار در سال 1776 بوسیله ((هنری کاوندیش)) بعنوان یک ماده مستقل شناخته شده، ((آنتونی لاوازیه)) نام هیدروژن را برای ن عنصر انتخاب کرد.

! پیدایش

هیدروژن فراوانترین
عنصر در جهان است بطوریکه 75% ((جرم)) مواد طبیعی از این عنصر ساخته شده و بیش از 90% ((اتم))های تشکیل دهنده آنها اتم های هیدروژن است.

ا
ین نصر به مقدار زیاد و به وفور در ((ستارگان)) و سیارات غولهای گازی یافت می شود. به نسبت فراوانی زیاد آن در جاهای دیگر، هیدروژن در اتمسفر ((زمین)) بسیار رقیق است(1 ((قطعه در میلیون|ppm)) برحسب حجم). متعارف ترین منبع برای این عنصر در زمین ((آب)) است که از دو قسمت هیدروژن و یک قسمت ((اکسیژن)) (H2O) ساخته شده است.

منابع دیگ
ر عبارتند از بیشترین اشکال مواد آلی که در اندام تمام موجودات نده شناخته شده وجود دارند، ((غال))،((سوت فسیلی)) و ((از طبیعی)). متان ( ((carbon|CH4)))، ه یکی از محصولات فرعی فسا ترکیبات ل است که اهمیت منابع آن رو به افزایش است.

هید
روژن از چندین راه مختلف بدست می آید، عبور ((بخار)) از روی ((کربن)) داغ، تجزیه ((یدروکربن)) بوسیله حرارت، وانش ((هیروکسید)) ((سدیم)) یا ((پتاسیم)) بر ((آلومینیوم))، ((الکترولیز)) آب یا از جابجائی آن در ((اسید))ها توسط ((فلز))ات خاص.

هیدروژن تجاری در حجمهای زیاد معمولا بوسیله تجزیه گاز طبیعی تولید می شود.

! ترکیبات

هیدروژن سبک ترین گازها با اکثر عناصر ترکیب شده و ترکیبات مختلف را بوجود می آورد. هیدروژن دارای عدد ((اکترونگاتیویته)) 2.2 است پس هیدروژن هنگامی ترکیبات را می سازد که عناصر غیر فلزی تر و عناصر فلزی تری وجود داشته باشند. در این حالت(غیر فلزی) تشکیل دهنده ها ((هیدرید))ها نامیده می شوند، که هیدروژن یا بصورت یونهای H- یا بصورت حل شده در عنصر دیگر وجود خواهد داشت (مانند ((هیدرید پالادیوم))). در حالت دوم (ترکیب با فلز) هیدروژن تمایل برای تشکیل ((پیوند کووالانسی)) دارد، چون یونهای H+ بصورت یک اتم عریان فاقد الکترون در می آیند بنابراین تمایل شدیدی به جذب الکترونها به سمت خود داردند. هر دوی اینها تولید اسید می کنند. لذا حتی در یک محلول ((اسید))ی می توان یونهایی مثل Hb>3b>Op>+p> را دید که گویی پروتونها به جایی محکم به چیزی چسبیده اند. /> />هیدروژن با اکسیژن ترکیب شده و تولید آب می کند، H2O، که در این واکنش مقدار زیادی انرژی را بصورتی آزاد می کند که، باعث ((انفجار)) در هوا میگد. به اکسید دوتریوم یا D2O، که معمولا ((آب سنگین)) گفته می شود. همچنین هیدروژن با ((کربن)) یک سری ترکیبات گستردهای را بوجود می آورد. بخاطر ارتباط این ترکیبات با چیزهای زنده، این ترکیبات را ((ترکیبات آلی)) می نامند، و به مطالعه خصوصیات این ترکیبات ((شیمی آلی)) گفته می شود.

! حالتها

در شرایط عادی گاز هیدروژن ترکیبی از دو نوع متمایز ((مولکول)) است که با هم از نظر جهت چرخش ((الکترون))ها و ((هسته)) تفاوت دارند. این دو شکل به نام ارتو- و پارا- هیدروژن معروفند. (این مورد با ایزوتوپها فرق می کند به پاراگراف بعد توجه کنید.) در ((شرایط استاندارد)) هیدروژن معمولی ترکیبی از 25% شکل پاراو 75% شکل ارتو است. شکل ارتو را نمی توان بصورت حالت خالص آن تهیه کرد. این دو مدل هیدروژن از نظر انرژی با هم متفاوتند که این مسئله موجب می گردد، تا خصوصیات فیزیکی آنها کمی متفاوت باشد. مثلا نقطه ذوب و جوش پاراهیدروژن تقریبا 0.1 K ° پائین تر از ارتوهیدروژن است. (به اصطلاح شکل عادی.)

! ایزوتوپها

((
پروتیوم))، معمولی ترین ((ایزوتوپ)) هیدروژن فاقد ((نوترون)) است گرچه دو ایزوتوپ دیگر به نام ((دوتریوم)) دارای یک نوترون و ((تریتیوم)) رادیو اکتیویته دارای دو نوترون، وجود دارند. دو ایزوتوپ پایدار هیدروژن پروتیوم(H-1) و دیتریوم(D ، H-2) می باشند. دیتریوم شامل 0.0184-0.0082% درصد کل هیدروژن است (IUPAC)))؛ نسبتهای دیتریوم به پروتیوم با توجه به استاندارد مرجع آب ((VSMOW)) اعلام میگردد. تریتیوم(T یا H-3)، یک ایزوتوپ رادیواکتیو دارای یک پرتون و دو نوترون می باشد. هیدروژن تنها عنصری است که ایزوتوپ های آن اسمی مختلفی دارند.

! هشدارها

هیدروژن گازی است با قدرت اشتعال فوق العاده زیاد. این گاز همچنین به شدت با ((کلر)) و ((فلوئور)) واکنش نشان می هد. D2O، یا ((آب سنگین)) برای بسیاری از گونه های سمی است. اما مقدار قابل توجهی از آن برای کشتن انسان لازم است.

! ماه و:

وبل تناوبی پیون یروژنی اتم هیدروژن، تی هیدروژن، اتوبی هیدروژنی، فوتو یدروژن .

! م
راه :
+!تاریخچه
هیدروژن ( کلمه فنسوی ه معنی سازنده آب و واژه یونانی hudôr یعنی آب و gennen یعنی تولید کنده ) برای اولین بار در سال 1776 بوسیله "__هنری کاوندیش__" بعنوان یک ماده مستقل شناخته شده ، "__((لاوزیه|آنتونی لاوازیه))__" نام هیدروژن را برای این عنصر انتخاب کرد.
!پیدایش
هیدروژن فراوانترین عنصر در جهان است، بطوریکه 75% جرم مواد طبیعی از این عنصر ساخته شده و بیش از 90% اتم‌های تشکیل دهنده آنها اتم‌های هیدروژن است. این عنصر به مقدار زیاد و به‌وفور در ستارگان و سیارات غولهای گازی یافت می‌شود. به نسبت فراوانی زیاد آن در جاهای دیگر ، هیدروژن در اتمسفر زمین بسیار رقیق است (1ppm برحسب حجم). متعارف‌ترین منبع برای این عنصر در زمین آب است که از دو قسمت هیدروژن و یک قسمت ((اکسیژن)) (H2O) ساخته شده است.

منابع دیگر ع
بارتند از بیشترین اشکال مواد آلی که در اندام تمام موجودات زنده شناخته شده وجود دارند، زغال ، سوخت فسیلی و ((گاز طبیعی)). متان ( CH4 ) که یکی از محصولات فرعی فساد ترکیبات آلی است که اهمیت منابع آن رو به افزایش است. هیدروژن از چندین راه مختلف بدست می‌آید، عبور بخار از روی ((کربن)) داغ ، تجزیه ((هیدروکربنها|هیدروکربن)) بوسیله حرارت ، واکنش هیدروکسید سدیم یا ((پتاسیم)) بر ((آلومینیوم)) ، ((الکترولیز)) آب یا از جابجائی آن در اسیدها توسط ((فلز|فلزات)) خاص.

هیدروژن تجاری در حجمهای زیاد معمولا بوسیله تجزیه گاز طبیعی تولید می‌شود.
!خصوصیات قابل توجه
هیدروژن سبک ترین عنصر شیمیایی با معمول‌ترین ((ایزوتوپ)) آن است
که شامل تنها یک ((پروتون)) و ((الکترون)) است. در شرایط فشار و دمای استاندارد هیدروژن یک ((گاز)) ، H2 ، دو اتمی با نقطه جوش 20.27K و نقطه ذوب 14.02K را مسازد. در صورتکه این گاز تحت فشار فوقالعاده بالایی ، مانند شرایطی که در مرکز غولهای گازی وجود دارد، قرار گیرد، ((مولکول|مولکولها)) ماهیت خود را از دست داده و هیدروژن بصورت فلزی مایع در میآید.

اما در فشارهای بسیار پایین مانند شرایطی که در فضا یافت میشود، به این علت که هیچ راهی برای ترکیب اتمهایش وجود ندارد، هیدروژن تمایل دارد تا بصورت اتمهای مجزا در آمده ابرهای H2 (هیدروژنی) تشکیل میشود که به شکل گیری ستارگان نیز مرتبط میباشد.

این عنصر نقش بسیار حیاتی در تامین انرژی جهان از طریق واکنش پروتون-پروتون و چرخه کربن-نیتروژن به عهده دارد (اینها فرآیندهای همجوشی هستهای هستند که با ترکیب دو اتم هیدروژن به یک اتم ((هلیم)) ، مقدار بسیار عظیمی از انرژی آزاد میکنند.)
!کاربردها
*به مقدار بسیار زیادی هیدروژن در فرآیند هابر (Haber Process) در صنعت نیاز میباشد، مقدار قابل توجهی در برای تولید آمونیاک ، هیدروژنه کردن چربیها و روغنها و تولید متانول.>>
*هیدرودیلکیلاسیون (hydrodealkylation) ، هیدرودیسولفوریزاسیون (hydrodesulfurization) و هیدروکرکینک (hydrocracking) .


*تولید اسید هیدروکلریک ، ((جوشکاری)) ، سوختهای موشک و احیاء سنگ معدن فلزی


*هیدروژن مایع در تحقیقات سرما شناسی مانند مطالعات ابررسانایی بکار میرود.


*تریتیوم که در رآکتورهای اتمی تولید میشود، در ساخت بمبهای هیدروژنی مورد استفاده قرار میگیرد.


*هیدروژن چهارده و نیم بار از هوا سبکتر است و سابقا بعنوان عامل بالا برنده در بالونها و کشتیهای هوایی مورد استفاده قرار میگرفت تا وقتیکه فاجعه هیندنبرگ ثابت کرد که استفاده از این گاز برای این منظور بسیار خطرناک است.


*دوتریوم بعنوان یک کند کننده جهت کاهش حرکت نوترونها در فعالیت های هستهای مورد استفاده قرار میگیرد و ترکیبات دوتریوم در شیمی و زیست شناسی در مطالعاتتاثیرات ایزوتوپ ، مورد استفاده واع میشوند.


*تریتیوم که یک ایزوتوپ طبقهبندی شده در علوم زیست شناسی است که بعنوان یک منبع تشعشع در رنگهای نورانی کاربرد دارد.>>
*هیدروژن میتواند در موتورهای درون سوز سوخته شود و در برهه کوتاهی اتومبیلهایی با سوخت هیدروژنی توسط شرکت Chrysler-BMW تولید شدند. ((پیل سوختی|یل های سوختی)) هیدروژنی ، بعنوان راه کاری رای تولید توان بالقوه ارزان و دون لودگی ، مورد توجه رار گرفته است.
!ترکیبات
هیدروژن سبکترین گازها با اکثر عناصر ترکیب شده و ترکیبات مختلف را بوجود میآورد. هیدروژن دارای عدد ((الکترونگاتیویته)) 2.2 است، پس هیدروژن هنگامی ترکیبات را میسازد که عناصر غیر فلزیتر و عناصر فلزیتری وجود داشته باشند. در این حالت (غیر فلزی) تشکیل دهندهها هیدریدها نامیده میشوند که هیدروژن یا بصورت یونهای H- یا بصورت حل شده در عنصر دیگر وجود خواهد داشت (مانند هیدرید پالادیوم). در حالت دوم (ترکیب با فلز) هیدروژن تمایل برای تشکیل ((پیوند کووالانسی)) دارد، چون یونهای H+ بصورت یک اتم عریان فاقد الکترون در میآیند، بنابراین تمایل شدیدی به جذب ((الکترولیز|الکترونها)) به سمت خود دارند. هر دوی اینها تولید اسید میکنند، لذا حتی در یک محلول اسیدی میتوان یونهایی مثل p>+p>Hb>3b>O را دید که گویی پروتونها به جایی محکم به چیزی چسبیدهاند.

هیدروژن با اکسیژن ترکیب شده ، تولید آب میکند، H2O که در این واکنش مقدار زیادی انرژی را بصورتی آزاد میکند که باعث انفجار در هوا میود و ی به اکسید دوتریوم یا D2O که معمولا ((آب سنگین)) گفته م‌شود تبدیل می‌شود. همچنین هیدروژن با ((کربن)) ترکیبات گسترده ای را بوجود می آورد. بخاطر ارتباط این ترکیبات با چیزهای زنده ، این ترکیبات را ترکیبات آلی مینامند و به مطالعه خصوصیات این ترکیبات ، ((شیمی آلی)) گفته میشود.
!حالتها
در شرایط عادی گاز هیدروژن ترکیبی از دو نوع متمایز ((مولکول)) است که با هم از نظر جهت چرخش ((الکترون|الکترونها)) و ((هسته)) تفاوت دارند. این دو شکل به نام ارتو و پارا هیدروژن معروفند. در شرایط استاندارد ، هیدروژن معمولی ترکیبی از 25% شکل پارا و 75% شکل ارتو است. شکل ارتو را نمیتوان بصورت حالت خالص آن تهیه کرد. این دو مدل هیدروژن از نظر انرژی با هم متفاوتند که این مسئله موجب میگردد تا خصوصیات فیزیکی آنها کمی متفاوت باشد، مثلا نقطه ذوب و جوش پاراهیدروژن تقریبا 0.1K پائینتر از ارتوهیدروژن است.
!ایزوتوپها
پروتیوم ، معمولیترین ((ایزوتوپ)) هیدروژن فاقد ((نوترون)) است، گرچه دو ایزوتوپ دیگر به نام دوتریوم دارای یک نوترون و تریتیوم رادیواکتیویته دارای دو نوترون وجود دارند. دو ایزوتوپ پایدار هیدروژن پروتیوم(H-1) و دیتریوم(D ، H-2) میباشند. دیتریوم شامل 0.0184-0.0082% درصد کل هیدروژن است (IUPAC)؛ نسبتهای دیتریوم به پروتیوم با توجه به استاندارد مرجع آب VSMOW اعلام مگردد. تریتیوم(T یا H-3) یک ایزوتوپ رادیواکتیو دارای یک پرتون و دو نوترون میباشد. هیدروژن تنها عنصری است که ایزوتوپهای آن اسمهای مختلفی دارند.
!هشدارها
هیدروژن ، گازی است با قدرت اشتعال فوقالعاده زیاد. این گاز همچنین بهشدت با ((کلر)) و ((فلوئور)) واکنش نشان می‌دهد. D2O یا آب سنگین برای بسیاری از گونهها سمی است. اما مقدار قابل توجهی از آن برای کشتن انسان لازم است.
اث رتبط ا عنون
*((آب))
*((ای کرونی ناصر)) />*((اتم هیدروژن)) />*((کترونگتویته)) />*((ایزوتو))
*((پ
یند هیدروژنی)) />*((جدول تناوبی)) />*((خاص غیر عادی آب))
*((رایوکتیویته)) />*((ر ییایی))
!پیوندها
 * [http://www.webelements.com/webelements/elements/text/H/index.html|WebElements.com|-|Hydrogen] * [http://www.webelements.com/webelements/elements/text/H/index.html|WebElements.com|-|Hydrogen]
 * [http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/H.html EnvironmentalChemistry.com - Hydrogen] * [http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/H.html EnvironmentalChemistry.com - Hydrogen]
 * [http://education.jlab.org/itselemental/ele001.html It's Elemental - Hydrogen] * [http://education.jlab.org/itselemental/ele001.html It's Elemental - Hydrogen]
 * [http://www2.bnl.gov/ton/cgi-bin/nuclide?nuc=H Table of Nuclid - Hydrogen] * [http://www2.bnl.gov/ton/cgi-bin/nuclide?nuc=H Table of Nuclid - Hydrogen]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [06:52 ]   5   فیروزه نجفی      جاری 
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [06:48 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [08:15 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [13:24 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [08:18 ]   1   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..