منو
 کاربر Online
1790 کاربر online
تاریخچه ی: هورمون رشد

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-65Lines: 1-96
 +{DYNAMICMENU()}
 +__واژه‌نامه__
 +*((واژگان زیست شیمی))
 +*((واژگان بیوشیمی بالینی))
 +*((واژگان بیوشیمی ساختمانی))
 +*((واژگان متابولیسم))
 +__مقالات مرتبط__
 +*((اوره))
 +*((انسولین))
 +*((بیوشیمی))
 +*((بیوشیمی بالینی))
 +*((طبقه بندی هورمونهای جانوری))
 +__کتابهای مرتبط__
 +*((کتابهای زیست شیمی))
 +__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=44|انجمن زیست شناسی]__
 +__سایتهای مرتبط__
 +*سایتهای داخلی
 +**[http://www.ibb.ut.ac.ir/|انستیتو بیوشیمی و بیوفیزیک]
 +**[http://www.pasteur.ac.ir/|انستیتو پاستور ایران]
 +*سایتهای خارجی
 +**[http://acsinfo.acs.org/journals/bichaw/|بیوشیمی]
 +**[http://www.google.com/Top/Science/Biology/Biochemistry_and_Molecular_Biology/|بیوشیمی]
 +**[http://www.biochemistry.org/|علم بیوشیمی]
 +**[http://www.jlr.org/|ژورنالی در مورد چربیها]
 +**[http://bcs.whfreeman.com/lehninger/default.asp?s=&n=&i=&v=&o=&ns=0&uid=0&rau=0|بیوشیمی لنینگر]
 +__گالری تصویر__
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|گالری علوم]
 +**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=44|گالری زیست شناسی]
 +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 
 
 ||هورمون رشد (~~green:__growth hormone__~~) ، یک پلی‌پپتید متشکل از 192 ((اسید آمینه)) است که در ساختمان آن دو پیوند دی‌سولفور وجود دارد. هورمون رشد در گونه‌های مختلف متفاوت است. هورمون رشد از قسمت قدامی ((غده هیپوفیز)) ترشح می‌شود.||  ||هورمون رشد (~~green:__growth hormone__~~) ، یک پلی‌پپتید متشکل از 192 ((اسید آمینه)) است که در ساختمان آن دو پیوند دی‌سولفور وجود دارد. هورمون رشد در گونه‌های مختلف متفاوت است. هورمون رشد از قسمت قدامی ((غده هیپوفیز)) ترشح می‌شود.||
 !دید کلی !دید کلی
 قسمت پیشین هیپوفیز ، مهمترین و بزرگترین قسمت هیپوفیز است. این بخش قدامی در انسان 70 درصد وزن غده را تشکیل می‌دهد و محل سنتز و ترشح چندین ((هورمون)) است که بیشتر عمل تحریک و تنظیم ترشحات سایر غدد درون ریز را به عهده دارند و به همین جهت آنها هورمونهای محرک (~~green:__Stimulating hormone__~~) می‌نامند. هورمون پرولاکتین یا لاکتوژن و هورمون رشد یا سوماتوتروپین هورمون ، از مهمترین هورمونهای بخش قدامی هیپوفیز هستند.

تمامی هورمونهای قدامی هیپوفیز از یک پیش ساز گلیکوپروتئینی حاصل می‌شوند. این ترکیب پیش ساز از 264 اسیدآمینه ساخته شده است که ~~green:__پرواوپیوملانوکورتین__~~ گویند. این ترکیب هیدرولیزهای آنزیمی مختلفی را تحمل کرده و در نتیجه به پپتیدهایی با اندازه‌های مختلف تبدیل می‌شود که هر کدام از پپتیدهای حاصل ، عمل هورمونی خاصی را انجام می‌دهند. ترکیب پرواپیوملانوکورتین بوسیله سلولهای حلقه قوسی ((غده هیپوتالاموس)) و سلولهای قدامی هیپوفیز ، سنتز می‌گردد.
 قسمت پیشین هیپوفیز ، مهمترین و بزرگترین قسمت هیپوفیز است. این بخش قدامی در انسان 70 درصد وزن غده را تشکیل می‌دهد و محل سنتز و ترشح چندین ((هورمون)) است که بیشتر عمل تحریک و تنظیم ترشحات سایر غدد درون ریز را به عهده دارند و به همین جهت آنها هورمونهای محرک (~~green:__Stimulating hormone__~~) می‌نامند. هورمون پرولاکتین یا لاکتوژن و هورمون رشد یا سوماتوتروپین هورمون ، از مهمترین هورمونهای بخش قدامی هیپوفیز هستند.

تمامی هورمونهای قدامی هیپوفیز از یک پیش ساز گلیکوپروتئینی حاصل می‌شوند. این ترکیب پیش ساز از 264 اسیدآمینه ساخته شده است که ~~green:__پرواوپیوملانوکورتین__~~ گویند. این ترکیب هیدرولیزهای آنزیمی مختلفی را تحمل کرده و در نتیجه به پپتیدهایی با اندازه‌های مختلف تبدیل می‌شود که هر کدام از پپتیدهای حاصل ، عمل هورمونی خاصی را انجام می‌دهند. ترکیب پرواپیوملانوکورتین بوسیله سلولهای حلقه قوسی ((غده هیپوتالاموس)) و سلولهای قدامی هیپوفیز ، سنتز می‌گردد.
 

 

 
 
 
 
  
- +{picture=gro.1.jpg}
  
 
 
 
 
 !نحوه عملکرد هیپوتالاموس و هیپوفیز قدامی !نحوه عملکرد هیپوتالاموس و هیپوفیز قدامی
 ((مغز انسان|هیپوتالاموس مغز)) ، مرکز هماهنگ کننده ((سیستم آندوکرین)) می‌باشد که پیامها را از ((سیستم اعصاب مرکزی)) دریافت و هماهنگ می‌کند. در پاسخ به پیامها ، هیپوتالاموس تعدادی از هورمونهای تنظیمی (عوامل آزاد کننده) را تولید می‌نماید که مستقیما از طریق عروق خونی اختصاصی و نورونهایی که دو غده را به‌ یکدیگر متصل می‌کنند به غده هیپوفیز مجاور ، منتقل می گردد. غده هیپوفیز از دو قسمت با عملکرد متفاوت تشکیل شده است. به هیپوفیز خلفی انتهای آکسونی نرونهای متعددی می‌رسد که از هیپوتالاموس منشا می گیرند.

هیپوفیز قدامی با تولید هورمونهای محرک به هورمونهای هیپوتالاموسی موجود در ((دستگاه گردش خون|گردش خون)) ، پاسخ می‌دهند. این پلی‌پپتیدها رده بعدی غدد آندوکرین شامل ((غدد فوق کلیوی|قسمت قشری غدد فوق کلیوی)) ، ((غده تیروئید)) ، ((تخمدان)) و ((بیضه))‌ را فعال می‌نمایند. به دنبال تحریک این غدد ، هورمونهای اختصاصی آنها وارد گردش خون شده و به گیرنده‌های هورمونی موجود در روی یا داخل سلولهای هدف ، متصل می‌گردند. هورمون رشد مترشحه از هیپوفیز قدامی بر روی ((کبد)) و ((استخوان)) ، تاثیر می‌گذارد.
 ((مغز انسان|هیپوتالاموس مغز)) ، مرکز هماهنگ کننده ((سیستم آندوکرین)) می‌باشد که پیامها را از ((سیستم اعصاب مرکزی)) دریافت و هماهنگ می‌کند. در پاسخ به پیامها ، هیپوتالاموس تعدادی از هورمونهای تنظیمی (عوامل آزاد کننده) را تولید می‌نماید که مستقیما از طریق عروق خونی اختصاصی و نورونهایی که دو غده را به‌ یکدیگر متصل می‌کنند به غده هیپوفیز مجاور ، منتقل می گردد. غده هیپوفیز از دو قسمت با عملکرد متفاوت تشکیل شده است. به هیپوفیز خلفی انتهای آکسونی نرونهای متعددی می‌رسد که از هیپوتالاموس منشا می گیرند.

هیپوفیز قدامی با تولید هورمونهای محرک به هورمونهای هیپوتالاموسی موجود در ((دستگاه گردش خون|گردش خون)) ، پاسخ می‌دهند. این پلی‌پپتیدها رده بعدی غدد آندوکرین شامل ((غدد فوق کلیوی|قسمت قشری غدد فوق کلیوی)) ، ((غده تیروئید)) ، ((تخمدان)) و ((بیضه))‌ را فعال می‌نمایند. به دنبال تحریک این غدد ، هورمونهای اختصاصی آنها وارد گردش خون شده و به گیرنده‌های هورمونی موجود در روی یا داخل سلولهای هدف ، متصل می‌گردند. هورمون رشد مترشحه از هیپوفیز قدامی بر روی ((کبد)) و ((استخوان)) ، تاثیر می‌گذارد.
 !نحوه تنظیم سنتز و ترشح هورمون رشد !نحوه تنظیم سنتز و ترشح هورمون رشد
 غلظت هورمون رشد در بافت هیپوفیزی 15 - 5 میلیگرم بر گرم یعنی بیشتر از غلظت سایر هورمونهای هیپوفیزی است. وزن مولکولی این هورمون 22 هزار دالتون است. همانند بیشتر هورمونهای هیپوفیزی ترشح هورمون رشد ، حالت یک جریان دائمی و یکنواخت را ندارد، بلکه به صورت جریانات ضربانی (Pulsatile) انجام می‌پذیرد. میزان ترشح این هورمون تحت تاثیر تحریکات عصبی و خواب و بیداری می‌باشد. بطوریکه غلظت پلاسمایی این هورمون ، ممکن است در ظرف چند دقیقه 10 برابر شود.

بیشترین افزایش هورمون در پلاسما مدت کوتاهی پس از به خواب رفتن رخ می‌دهد. عوامل موثر در ترشح هورمون رشد عباتند از: شوک وتنشهای عصبی ، درد ، سرما ، عمل جراحی ، گرسنگی ، هیپوگلسیمی ، ورزش ، خوردن غذاهای پروتئینی و بالاخره ((اسید آمینه)) آرژینین . شوکهای عصبی از طریق تاثیر کوتاکولامینها بر روی ((هیپوتالاموس)) موجب زیاد شدن ترشح هورمون می‌گردند. اثرات کلیه عوامل نامبرده شده با توجه به خاصیت فیزیولوژیک بسیار مهم هورمون رشد که همواره از مصرف گلوکز در بدن جلوگیری می‌کند، توجیه پذیر است.

زیرا به هنگام وقوع شوک عصبی، هیپوگلیسمی ، گرسنگی و خواب، هورمون رشد از یک سو با بکار انداختن واکنشهای لیپولیز مقدار بیشتری ((اسید چرب|اسیدهای چرب)) آزاد را به سلول می‌رساند و از سوی دیگر ورود اسیدهای آمینه به داخل سلول را زیاد می‌کند (واکنشهای نوسازی گلوکز) ، تا به این ترتیب از مصرف گلوکز جلوگیری نموده و آن را برای نیازهای سلولهای مغزی حفظ کند.
 غلظت هورمون رشد در بافت هیپوفیزی 15 - 5 میلیگرم بر گرم یعنی بیشتر از غلظت سایر هورمونهای هیپوفیزی است. وزن مولکولی این هورمون 22 هزار دالتون است. همانند بیشتر هورمونهای هیپوفیزی ترشح هورمون رشد ، حالت یک جریان دائمی و یکنواخت را ندارد، بلکه به صورت جریانات ضربانی (Pulsatile) انجام می‌پذیرد. میزان ترشح این هورمون تحت تاثیر تحریکات عصبی و خواب و بیداری می‌باشد. بطوریکه غلظت پلاسمایی این هورمون ، ممکن است در ظرف چند دقیقه 10 برابر شود.

بیشترین افزایش هورمون در پلاسما مدت کوتاهی پس از به خواب رفتن رخ می‌دهد. عوامل موثر در ترشح هورمون رشد عباتند از: شوک وتنشهای عصبی ، درد ، سرما ، عمل جراحی ، گرسنگی ، هیپوگلسیمی ، ورزش ، خوردن غذاهای پروتئینی و بالاخره ((اسید آمینه)) آرژینین . شوکهای عصبی از طریق تاثیر کوتاکولامینها بر روی ((هیپوتالاموس)) موجب زیاد شدن ترشح هورمون می‌گردند. اثرات کلیه عوامل نامبرده شده با توجه به خاصیت فیزیولوژیک بسیار مهم هورمون رشد که همواره از مصرف گلوکز در بدن جلوگیری می‌کند، توجیه پذیر است.

زیرا به هنگام وقوع شوک عصبی، هیپوگلیسمی ، گرسنگی و خواب، هورمون رشد از یک سو با بکار انداختن واکنشهای لیپولیز مقدار بیشتری ((اسید چرب|اسیدهای چرب)) آزاد را به سلول می‌رساند و از سوی دیگر ورود اسیدهای آمینه به داخل سلول را زیاد می‌کند (واکنشهای نوسازی گلوکز) ، تا به این ترتیب از مصرف گلوکز جلوگیری نموده و آن را برای نیازهای سلولهای مغزی حفظ کند.
 

 

 
 
 
 
  
- +{picture=gro.2.gif}
  
 
 
 
 
 !!اثر غلظت گلوکز در ترشح هورمون رشد  !!اثر غلظت گلوکز در ترشح هورمون رشد
 غلظت گلوکز در سلولهای ترشح کننده هورمون آزاد کننده هورمون رشد در هسته هیپوتالاموس ، عامل اصلی در تنظیم هورمون رشد می‌باشد. تجربه نشان می‌دهد که ترکیبات مشابه گلوکز (2- دزاکسی گلوکز) که از عوامل مهارکننده واکنشهای گلیکولیز بوده و باعث افزایش غلظت گلوکز در خون می‌شوند، ترشح هورمون رشد را نیز زیاد می‌کنند. در صورتی که قرار بود افزایش گلوکز در پلاسما موجب قطع ترشح هورمون رشد شود. می‌توان نتیجه گرفت که عامل اصلی تنظیم ترشح هورمون ، سرعت و میزان متابولیسم گلوکز در داخل سلولهای ترشح کننده هورمون آزاد کننده رشد است و نه غلظت گلوکز در ((پلاسمای خون)).  غلظت گلوکز در سلولهای ترشح کننده هورمون آزاد کننده هورمون رشد در هسته هیپوتالاموس ، عامل اصلی در تنظیم هورمون رشد می‌باشد. تجربه نشان می‌دهد که ترکیبات مشابه گلوکز (2- دزاکسی گلوکز) که از عوامل مهارکننده واکنشهای گلیکولیز بوده و باعث افزایش غلظت گلوکز در خون می‌شوند، ترشح هورمون رشد را نیز زیاد می‌کنند. در صورتی که قرار بود افزایش گلوکز در پلاسما موجب قطع ترشح هورمون رشد شود. می‌توان نتیجه گرفت که عامل اصلی تنظیم ترشح هورمون ، سرعت و میزان متابولیسم گلوکز در داخل سلولهای ترشح کننده هورمون آزاد کننده رشد است و نه غلظت گلوکز در ((پلاسمای خون)).
 !!اثر آرژینین در ترشح هورمون رشد !!اثر آرژینین در ترشح هورمون رشد
 اثر محرک آرژینین و یا غذاهای غنی از ((پروتئین)) در ترشح هورمون رشد نیز خود مکانیسم تنظیم کننده‌ای است تا به این ترتیب ، اسیدهای آمینه در پلاسما به داخل سلولها انتقال یافته و در ساختمان پروتئینها شرکت جویند و یا به اشکال دیگر ذخیره انرژی تبدیل شود. یکی از کارهای هورمون رشد ، شرکت در ((ترجمه یا بیوسنتز انواع پروتئین|پروتئین سازی)) است.  اثر محرک آرژینین و یا غذاهای غنی از ((پروتئین)) در ترشح هورمون رشد نیز خود مکانیسم تنظیم کننده‌ای است تا به این ترتیب ، اسیدهای آمینه در پلاسما به داخل سلولها انتقال یافته و در ساختمان پروتئینها شرکت جویند و یا به اشکال دیگر ذخیره انرژی تبدیل شود. یکی از کارهای هورمون رشد ، شرکت در ((ترجمه یا بیوسنتز انواع پروتئین|پروتئین سازی)) است.
 !!اثر سایر مواد و هورمونها بر ترشح هورمون رشد !!اثر سایر مواد و هورمونها بر ترشح هورمون رشد
 تعداد زیادی از هورمونها یا ترکیبات مشابه آنها مانند ((استروژن))، ((دوپامین)) ، ترکیبات آلفا- آدرنرژیک ، ((سروتونین)) ، پلی‌پپتیدهای هم اثر تریاک (Opiate) ، ((روده کوچک|هورمونهای روده‌ای)) و ((گلوکاگن)) بر روی سلولهای هسته هیپوتالاموس تاثیر گذاشته و در تنظیم هورمون رشد دخالت می‌نمایند. مهمترین عامل تنظیم ، هورمونی است به نام فاکتور رشد شبه انسولین (IGF-1) و یا سوماتومدین C که توسط کبد ساخته می‌شود و به نظر می‌آید که مهمترین اثر فیزیولوژیک هورمون رشد یعنی اثر آن در رشد استخوانها با دخالت این هورمون (IGF-1) انجام می‌پذیرد.  تعداد زیادی از هورمونها یا ترکیبات مشابه آنها مانند ((استروژن))، ((دوپامین)) ، ترکیبات آلفا- آدرنرژیک ، ((سروتونین)) ، پلی‌پپتیدهای هم اثر تریاک (Opiate) ، ((روده کوچک|هورمونهای روده‌ای)) و ((گلوکاگن)) بر روی سلولهای هسته هیپوتالاموس تاثیر گذاشته و در تنظیم هورمون رشد دخالت می‌نمایند. مهمترین عامل تنظیم ، هورمونی است به نام فاکتور رشد شبه انسولین (IGF-1) و یا سوماتومدین C که توسط کبد ساخته می‌شود و به نظر می‌آید که مهمترین اثر فیزیولوژیک هورمون رشد یعنی اثر آن در رشد استخوانها با دخالت این هورمون (IGF-1) انجام می‌پذیرد.
 !خواص فیزیولوژیک و بیوشیمیایی !خواص فیزیولوژیک و بیوشیمیایی
 !!رشد بدن !!رشد بدن
 اثرات این هورمون در رشد بدن با دخالت پروتئین واسطی به نام فاکتور رشد شبه انسولین (IGF-1) و یا سوماتومدین C ، انجام می‌پذیرد. این پروتئین واسط از خانواده ژن فاکتورهای شبه انسولین و از نظر ساختمانی شبیه پروانسولین است. پپتید مشابه دیگری نیز به نام (IGF-2) در پلاسمای خون انسان وجود دارد که یک عامل محرک تکثیر سلولی است. (IGF-1) دارای 70 اسید آمینه و (IGF-2) دارای 67 اسید آمینه است. غلظت پلاسمایی (IGF-2) ، دو برابر (IGF-1) است. با وجود این به نظر می‌رسد که واسط اصلی در انجام اثرات هورمون رشد همان (IGF-1) می‌‌باشد، زیرا افرادی که دارای مقدار کافی فاکتور (IGF-2) بوده ولی دچار نقصان (IGF-1) می‌باشند، کوتاهی قد مانده و بدن آنها رشد طبیعی ندارد.  اثرات این هورمون در رشد بدن با دخالت پروتئین واسطی به نام فاکتور رشد شبه انسولین (IGF-1) و یا سوماتومدین C ، انجام می‌پذیرد. این پروتئین واسط از خانواده ژن فاکتورهای شبه انسولین و از نظر ساختمانی شبیه پروانسولین است. پپتید مشابه دیگری نیز به نام (IGF-2) در پلاسمای خون انسان وجود دارد که یک عامل محرک تکثیر سلولی است. (IGF-1) دارای 70 اسید آمینه و (IGF-2) دارای 67 اسید آمینه است. غلظت پلاسمایی (IGF-2) ، دو برابر (IGF-1) است. با وجود این به نظر می‌رسد که واسط اصلی در انجام اثرات هورمون رشد همان (IGF-1) می‌‌باشد، زیرا افرادی که دارای مقدار کافی فاکتور (IGF-2) بوده ولی دچار نقصان (IGF-1) می‌باشند، کوتاهی قد مانده و بدن آنها رشد طبیعی ندارد.
 !!متابولیسم پروتئینها !!متابولیسم پروتئینها
 هورمون رشد سرعت انتقال اسیدهای آمینه به داخل ((بافت ماهیچه‌ای|سلولهای عضلانی)) را زیاد می‌کند و مستقیما نیز دارای اثر فعال کننده سنتز پروتئینهاست. اینگونه اثرات هورمون رشد با ((انسولین)) مشابهت دارد.  هورمون رشد سرعت انتقال اسیدهای آمینه به داخل ((بافت ماهیچه‌ای|سلولهای عضلانی)) را زیاد می‌کند و مستقیما نیز دارای اثر فعال کننده سنتز پروتئینهاست. اینگونه اثرات هورمون رشد با ((انسولین)) مشابهت دارد.
 !!متابولیسم کربوهیدراتها !!متابولیسم کربوهیدراتها
 در متابولیسم کربوهیدراتها ، هورمون رشد اثری مخالف انسولین دارد. افزایش گلوکز خون پس از تزریق هورمون رشد ، نتیجه دو نوع اثر است. یکی صرفه جویی در مصرف آن در بافتهای محیطی و دیگری افزایش فعالیت واکنشهای نوسازی گلوکز در کبد . هورمون رشد در ((کبد)) با فعال کردن واکنشهای نوسازی گلوکز از منشا اسیدهای آمینه ، ذخیره ((گلیکوژن)) را نیز افزایش می‌دهد.

در دوره واکنشهای گلیکولیز اثر مهار کنندگی هورمون رشد در چندین مکان بروز می‌کند و به نظر می‌آید که این هورمون از ورود گلوکز به داخل سلول نیز جلوگیری می‌نماید. هورمون رشد در عضله با آزاد نمودن اسیدهای چرب از منشا ذخیره تری‌گلیسریدها نیز از انجام واکنشهای گلیکولیز جلوگیری می‌کند. تجویز هورمون رشد به مدت طولانی ممکن است به بروز ((دیابت قندی|بیماری دیابت)) منجر شود.
 در متابولیسم کربوهیدراتها ، هورمون رشد اثری مخالف انسولین دارد. افزایش گلوکز خون پس از تزریق هورمون رشد ، نتیجه دو نوع اثر است. یکی صرفه جویی در مصرف آن در بافتهای محیطی و دیگری افزایش فعالیت واکنشهای نوسازی گلوکز در کبد . هورمون رشد در ((کبد)) با فعال کردن واکنشهای نوسازی گلوکز از منشا اسیدهای آمینه ، ذخیره ((گلیکوژن)) را نیز افزایش می‌دهد.

در دوره واکنشهای گلیکولیز اثر مهار کنندگی هورمون رشد در چندین مکان بروز می‌کند و به نظر می‌آید که این هورمون از ورود گلوکز به داخل سلول نیز جلوگیری می‌نماید. هورمون رشد در عضله با آزاد نمودن اسیدهای چرب از منشا ذخیره تری‌گلیسریدها نیز از انجام واکنشهای گلیکولیز جلوگیری می‌کند. تجویز هورمون رشد به مدت طولانی ممکن است به بروز ((دیابت قندی|بیماری دیابت)) منجر شود.
 !!متابولیسم چربیها !!متابولیسم چربیها
 تجویز هورمون رشد در ظرف مدت 60 - 30 دقیقه باعث افزایش اسیدهای چرب آزاد در خون (از منشا بافت چربی) و افزایش اکسیداسیون اسیدهای چرب در کبد می‌گردد. اثر هورمون رشد در ((متابولیسم کربوهیدراتها)) و چربیها بدون دخالت (IGF-1) انجام می‌گیرد. تجویز هورمون رشد در ظرف مدت 60 - 30 دقیقه باعث افزایش اسیدهای چرب آزاد در خون (از منشا بافت چربی) و افزایش اکسیداسیون اسیدهای چرب در کبد می‌گردد. اثر هورمون رشد در ((متابولیسم کربوهیدراتها)) و چربیها بدون دخالت (IGF-1) انجام می‌گیرد.
 !!متابولیزم مواد معدنی !!متابولیزم مواد معدنی
 هورمون رشد و فاکتور (IGF-1) باعث افزایش جذب و نگهداری یونهای ((کلسیم)) ، ((منزیم)) و فسفاتها در بدن می‌گردند و این عمل آنها احتمالا در ارتباط با اثری است که در رشد استخوانهای طویل دارا هستند.  هورمون رشد و فاکتور (IGF-1) باعث افزایش جذب و نگهداری یونهای ((کلسیم)) ، ((منزیم)) و فسفاتها در بدن می‌گردند و این عمل آنها احتمالا در ارتباط با اثری است که در رشد استخوانهای طویل دارا هستند.
 

 

 
 
 
 
  
- +{picture=gro.3.jpg}
  
 
 
 
 
 !آیا هورمون رشد می‌تواند مستقیما موجب رشد اسکلت و غضروف شود؟  !آیا هورمون رشد می‌تواند مستقیما موجب رشد اسکلت و غضروف شود؟
 در جواب باید بگوییم خیر. دانشمندان در سال 1957 آزمایشی انجام دادند. در کشت ((غضروف|سلولهای غضروفی)) در خارج بدن ، پس از تزریق هورمون رشد ، سلولهای غضروفی در پاسخ به هورمون رشد ، رشد نکردند. پس چرا این هورمون در داخل بدن باعث رشد می‌شود و در خارج بدن اثر ندارد؟ اینطور فرض کردند که هورمون رشد باعث تولید ماده دیگری می‌شود و آن ماده است که باعث رشد استخوانها و ((غضروف)) می‌شود. تحت تاثیر هورمون رشد یک فاکتور شبه انسولین به نام __~~green:سوماتومدین C~~__ در سلولهای کبدی ساخته می‌شود که نقش اصلی را در رشد ((اسکلت بدن)) بازی می‌کند.  در جواب باید بگوییم خیر. دانشمندان در سال 1957 آزمایشی انجام دادند. در کشت ((غضروف|سلولهای غضروفی)) در خارج بدن ، پس از تزریق هورمون رشد ، سلولهای غضروفی در پاسخ به هورمون رشد ، رشد نکردند. پس چرا این هورمون در داخل بدن باعث رشد می‌شود و در خارج بدن اثر ندارد؟ اینطور فرض کردند که هورمون رشد باعث تولید ماده دیگری می‌شود و آن ماده است که باعث رشد استخوانها و ((غضروف)) می‌شود. تحت تاثیر هورمون رشد یک فاکتور شبه انسولین به نام __~~green:سوماتومدین C~~__ در سلولهای کبدی ساخته می‌شود که نقش اصلی را در رشد ((اسکلت بدن)) بازی می‌کند.
 !بیماریهای ناشی از اختلال در ترشح هورمون رشد !بیماریهای ناشی از اختلال در ترشح هورمون رشد
 کمبود ترشح هورمون رشد بویژه در دوران کودکی ، حائز اهمیت زیادی است زیرا سبب متوقف شدن رشد طبیعی کودک و کوتاه قدی (~~green:__Dwarfism__~~) می‌گردد. اختلال در رشد بدن ممکن است به علت کمبود ترشح هورمون رشد باشد که در این صورت تجویز هورمون رشد باعث برطرف شدن کمبود و ادامه رشد می‌گردد.عدم رشد طبیعی ممکن است به علت اختلالاتی در بافتهای هدف و یا فقدان فاکتورهای IGF2 و IGF1 رخ دهد، در این نوع کوتاه قدی تجویز هورمون رشد موثر نخواهد بود.

افزایش ترشح هورمون رشد اگر در سنین کودکی رخ دهد یعنی در زمانی که هنوز انتهای اپی‌فیزی استخوانهای طویل بسته نشده‌اند. در این صورت استخوانهای طویل ، رشدی بیشتر از حالت طبیعی داشته و بیماری بلند قدی و یا غول پیکری یا (~~green:__Gigantism__~~) بروز می‌کند. اگر افزایش ترشح هورمون رشد پس از دوران بلوغ رخ دهد موجب رشد غیر طبیعی قطری ((استخوان جمجمه|استخوانهای جمجمه)) ، صورت ، پیشانی ، فکها و دست و پا و درشت پیکری (~~green:__Acromegaly__~~) می‌گردد که ممکن است با برخی عوارض متابولیسمی و حتی دیابت قندی همراه باشد.
 کمبود ترشح هورمون رشد بویژه در دوران کودکی ، حائز اهمیت زیادی است زیرا سبب متوقف شدن رشد طبیعی کودک و کوتاه قدی (~~green:__Dwarfism__~~) می‌گردد. اختلال در رشد بدن ممکن است به علت کمبود ترشح هورمون رشد باشد که در این صورت تجویز هورمون رشد باعث برطرف شدن کمبود و ادامه رشد می‌گردد.عدم رشد طبیعی ممکن است به علت اختلالاتی در بافتهای هدف و یا فقدان فاکتورهای IGF2 و IGF1 رخ دهد، در این نوع کوتاه قدی تجویز هورمون رشد موثر نخواهد بود.

افزایش ترشح هورمون رشد اگر در سنین کودکی رخ دهد یعنی در زمانی که هنوز انتهای اپی‌فیزی استخوانهای طویل بسته نشده‌اند. در این صورت استخوانهای طویل ، رشدی بیشتر از حالت طبیعی داشته و بیماری بلند قدی و یا غول پیکری یا (~~green:__Gigantism__~~) بروز می‌کند. اگر افزایش ترشح هورمون رشد پس از دوران بلوغ رخ دهد موجب رشد غیر طبیعی قطری ((استخوان جمجمه|استخوانهای جمجمه)) ، صورت ، پیشانی ، فکها و دست و پا و درشت پیکری (~~green:__Acromegaly__~~) می‌گردد که ممکن است با برخی عوارض متابولیسمی و حتی دیابت قندی همراه باشد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((انسولین)) *((انسولین))
 *((طبقه بندی هورمونهای جانوری)) *((طبقه بندی هورمونهای جانوری))
 *((غده هیپوتالاموس)) *((غده هیپوتالاموس))
 *((غده هیپوفیز)) *((غده هیپوفیز))
 *((گلوکاگون)) *((گلوکاگون))
 *((متابولیسم پروتئینها)) *((متابولیسم پروتئینها))
 *((متابولیسم چربیها)) *((متابولیسم چربیها))
 *((متابولیسم کربوهیدراتها)) *((متابولیسم کربوهیدراتها))
 *((هورمون)) *((هورمون))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 23 شهریور 1385 [10:17 ]   4   سمیه فارابی اصل      جاری 
 پنج شنبه 07 مهر 1384 [11:39 ]   3   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 07 مهر 1384 [09:33 ]   2   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مرداد 1384 [16:39 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..