منو
 کاربر Online
792 کاربر online
تاریخچه ی: هم ارزی جرم و انرژی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-41Lines: 1-44
-V{maketoc}
__هم ارزی جرم و انرژی(Energy~Mass)__

! نظریات اولیه :

تا چندی پیش دو اصل کلی و مستقل از یکدیگر پایه دانش جدید را تشکیل می داد:
یکی ''اصل بقای جرم'' بود و دیگری ''اصل بقای انرژی'' در نیمه دوم قرن هجدهم میلادی ((لاوازیه)) دانشمند فرانسوی پس از یک سلسله تجربیات دریافت که مقدار ((جرم)) مادی که در فعل و انفعالات شیمیائی دخالت دارند همواره ثابت می ماند و این مشخصه مواد رادر قانون زیر به نام قانون بقای جرم خلاصه نمود .

! بیان لاووازیه از قانون بقای جرم و انرژی :

هیچ جرمی معدوم نمی شود و هیچ جرمی نیز از عدم بوجود نمی آید و یا به عبارت دیگر مقدار جرم مادی که در عالم وجود دارد همواره ثابت است اصل بقای انرژی می گوید ((انرژی)) هر دستگاه معین مقدار ثابتی دارد ، نمی توان انرژی را خلق کرد و نه آنرا از بین برد فقط اقسام آن می توانند به یکدیگر تغییرشکل دهند .

! ریا درن :

در اوایل قرن بیستم یعنی در سال 1905 ((نظریه نسبیت)) (Theory of Relativity) آلبرت ((آلبرت انیشتین)) خدشه ای به دو اصل فوق الذکر وارد ساخت زیرا یکی از نظریات نسبیت این است که جرم و انرژی مانند بخار آب و آب که دو شکل مختلف از یک ماده هستند یک چیز واحد بوده و قابل تبدیل به یکدیگر می باشند. />
بنابراین مقدار جرم مادی را که در عالم وجود دارد نمی توان ثابت دانست بلکه از تطبیق نظریه نسبیت با اصل بقای جرم و اصل بقای انرژی می توان قانون کلی تری نتیجه گرفت که مطابق آن :" مجموع جرم مادی و مقدار انرژی که در عالم وجود دارد همواره ثابت است ."به عقیده آلبرت انیشتین مقدار E که معرف انرژی است و از کلمه لاتین Energy اقتباس شده است یعنی انرژی هم ارز با جرم m بوسله رابطه زیر بیان می گردد E=m c2 که در آن E ـ انرژی و m ـ جرم و C ـ سرعت نور در خلا می باشند.

! داده های آماری :

*چنانچه در رابطه اخیر به جای حروف اعداد واقعی بکار بریم عظمت و قدرت ((نیروی هسته ای)) آشکار می گردد نیروی حاصله به این دلیل بزرگ است که ((سرعت)) سیر ((نور)) بسیار و برابر سیصد هزار کیلومتر در ثانیه است بنابراین ضریب c2 بسیار رقم بزرگی می باشد و اگر آنرا در دستگاه C.G.S یعنی سانتیمتر گرم ثانیه حساب کنیم چنین می شود : c2=9X1020 ملاحظه می کنید که چه عدد غول پیکری است و ما آنرا به شکل طولانی خودش نمی نویسیم و خیلی راحت تر است که فرم توانی آنرا به کار ببریم اگر فرض کنیم که فقط یک ((گرم)) از ((جرم)) به ((انرژی)) تبدیل شود (m=1 gr) مقدار E یعنی انرژی (کار) برابر با: 9X1020>
ارگ (Erg) خواهد شد که ارگ واحد انرژی در دستگاه C.G.S می باشد.
اگر این انرژی تبدیل به ((انرژی الکتریکی)) نماییم مقدار آن برابر 25 گیگا وات در ساعت ((الکتریسته)) خواهد شد و این مقدار انرژی می تواند یک ((لامپ|لامپ ها)) 30 ((وات))ی را برای مدت 100 سال روشن نگه دارد .بنا براین ناپدید شدن مقدار ناچیزی از جرم باعث ظهور مقدار زیادی انرژی است که در ک قدرت آن دشوار است برای درک بیشتر و بهتر مثال دیگری را ببینید :
*چنانچه جرم را یک ((کیلو گرم)) انتخاب کنیم فرقی نمی کند که چه ((ماده)) ای در نظر گرفته شود انرژی حاصل از تبدیل آن 25000 گیگا ((وات ساعت)) خواهد بود اگر این مقدار انرژی را با سایر واحدها مقایسه کنیم درک آن آسانتر می شود ناپدید شدن یک کیلوگرم ماده معادل سوختن 1600 میلیون ((لیتر)) ((بنزین)) و یا 3300 کیلو تن ((ذغال سنگ)) انرژی می دهد .

! مفهوم فیزیکی قانون هم ارزی جرم و انرژی :

باید بدانید که رابطه E=m c2 چگونگی تبدیل یک کیلو گرم ((آب)) به انرژی را بیان نمی کند بلکه فقط اصلی است که هم ارزی جرم و انرژی را بیان می کند نه اینکه جزئیات نحوه تبدیل آنها را آشکار سازد رابطه اخیر ایجاب می کند که برای انرژی نیز جرمی قائل شویم .
((انرژی گرمایی)) که ضمن ((احتراق)) بدست می آید دارای ((جرم)) است ولی این جرم به اندازه ای کوچک است که حتی با دقیق ترین ((ترازو ها)) نمی توان آنرا سنجید مثلا چند نانوگرم (بیلیونوم گرم) در مورد احتراق 12 گرم ذغال .
اگر بوسیله ((حرارت)) یک تن آب صفر درجه را به 100 درجه برسانیم یعنی به آن 100 میلیون ((کالری)) انرژی بدهیم جرم آن فقط 0.004 میلی گرم اضافه می شود .

! مباحث مرتبط با ارزی جر و انرژی:

*((جرم))
*((نری))
*((مه))
+__هم ارزی جرم و انرژی__ (__Energy ~ Mass__)
!نظریات اولیه
تا چندی پیش دو اصل کلی و مستقل از یکدیگر پایه دانش جدید را تشکیل میداد: یکی ''~~green:اصل بقای جرم~~'' بود و دیگری ''~~green:اصل بقای انرژی'' ~~در نیمه دوم قرن هجدهم میلادی ((لاوازیه)) دانشمند فرانسوی پس از یک سلسله تجربیات دریافت که مقدار جرم مادی که در فعل و انفعالات شیمیائی دخالت دارند همواره ثابت میماند و این مشخصه مواد را در قانون زیر به نام قانون بقای جرم خلاصه نمود.
!بیان لاووازیه از قانون بقای جرم و انرژی
هیچ جرمی معدوم نمیشود و هیچ جرمی نیز از عدم بوجود نمیآید و یا به عبارت دیگر مقدار جرم مادی که در عالم وجود دارد همواره ثابت است اصل بقای انرژی میگوید؛ انرژی هر دستگاه معین مقدار ثابتی دارد، نمیتوان انرژی را خلق کرد و نه آنرا از بین برد، فقط اقسام آن میتوانند به یکدیگر تغییر شکل دهند. />

::{picture=Tarazoo.jpg}::
>>
/>


~~green:گاه جسمی انرژی آزا کد~~

~~green:همزمان ج
رم آن نیز کاهش می‌یابد.~~
!نظریات مدرن

در اوایل قرن بیستم یعنی در سال 1905 ((نظریه نسبیت)) (Theory of Relativity) ((آلبرت انیشتین)) خدشهای به دو اصل فوق الذکر وارد ساخت زیرا یکی از نظریات نسبیت این است که جرم و انرژی مانند بخار آب و آب که دو شکل مختلف از یک ماده هستند یک چیز واحد بوده و قابل تبدیل به یکدیگر میباشند. بنابراین مقدار جرم مادی را که در عالم وجود دارد نمیتوان ثابت دانست، بلکه از تطبیق نظریه نسبیت با اصل بقای جرم و اصل بقای انرژی میتوان قانون کلی تری نتیجه گرفت که مطابق آن:

" ~~FF00FF:مجموع جرم مادی و مقدار انرژی که در عالم وجود دارد همواره ثابت است~~."به عقیده آلبرت انیشتین مقدار E که معرف انرژی است و از کلمه لاتین Energy اقتباس شده است، یعنی انرژی هم ارز با جرم m بوسیله رابطه زیر بیان میگردد ~~green:__E = m c2__~~ که در آن E انرژی و m جرم و C سرعت نور در خلا میباشند.
!دادههای آماری
*چنانچه در رابطه اخیر بجای حروف اعداد واقعی بکار بریم، عظمت و قدرت ((نیروی هستهای)) آشکار میگردد. نیروی حاصله به این دلیل بزرگ است که سرعت سیر نور بسیار و برابر سیصد هزار کیلومتر در ثانیه است. بنابراین ضریب ~~green:c2~~ بسیار رقم بزرگی میباشد و اگر آنرا در دستگاه C.G.S یعنی سانتیمتر - گرم - ثانیه حساب کنیم چنین میشود: __c2 = 9X1020__ ملاحظه میکنید که چه عدد غول پیکری است و ما آنرا به شکل طولانی خودش نمینویسیم و خیلی راحتتر است، که فرم توانی آنرا به کار ببریم. اگر فرض کنیم که فقط یک گرم از جرم به انرژی تبدیل شود (m = 1 gr)، مقدار E یعنی انرژی (کار) برابر با: 9X1020
باشد.

اگر این انرژی تبدیل به ((انرژی الکتریکی)) نماییم مقدار آن برابر 25 گیگا وات در ساعت ((الکتریسته)) خواهد شد و این مقدار انرژی میتواند یک ((لامپ|لامپها)) 30 واتی را برای مدت 100 سال روشن نگه دارد. بنابراین ناپدید شدن مقدار ناچیزی از جرم باعث ظهور مقدار زیادی انرژی است که درک قدرت آن دشوار است، برای درک بیشتر و بهتر مثال دیگری را ببینید:


*چنانچه جرم را یک کیلوگرم انتخاب کنیم فرقی نمیکند که چه مادهای در نظر گرفته شود، انرژی حاصل از تبدیل آن 25000 گیگا وات ساعت خواهد بود، اگر این مقدار انرژی را با سایر واحدها مقایسه کنیم درک آن آسانتر میشود. ناپدید شدن یک کیلوگرم ماده معادل سوختن 1600 میلیون لیتر بنزین و یا 3300 کیلو تن ذغال سنگ انرژی میدهد.
!مفهوم فیزیکی قانون هم ارزی جرم و انرژی
باید بدانید که رابطه ~~green:__E = m c2__~~ چگونگی تبدیل یک کیلو گرم آب به انرژی را بیان نمیکند بلکه فقط اصلی است که هم ارزی جرم و انرژی را بیان میکند، نه اینکه جزئیات نحوه تبدیل آنها را آشکار سازد. رابطه اخیر ایجاب میکند که برای انرژی نیز جرمی قائل شویم . ((انرژی گرمایی)) که ضمن احتراق بدست میآید دارای جرم است، ولی این جرم به اندازهای کوچک است که حتی با دقیقترین ترازوها نمیتوان آنرا سنجید مثلا چند نانوگرم (بیلیونوم گرم) در مورد احتراق 12 گرم ذغال. اگر بوسیله حرارت یک تن آب صفر درجه را به 100 درجه برسانیم یعنی به آن 100 میلیون کالری انرژی بدهیم جرم آن فقط 0.004 میلیگرم اضافه میشود.
!مباحث مرتبط با عا />*((انرژی))*((جرم))
*((رم سون))
*((جرم نیتی))
 *((سرعت نور)) *((سرعت نور))
 *((نظریه نسبیت)) *((نظریه نسبیت))
 *((قانون بقای جرم)) *((قانون بقای جرم))
 *((قانون پایستگی انرژی)) *((قانون پایستگی انرژی))
-*((یروهای هته ای))
*((جرم سکون))
*((ج
ر سی))
+*((اه))
*((نیری سهی))
 *((انرژی همبستگی اتم)) *((انرژی همبستگی اتم))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 08 فروردین 1385 [11:28 ]   3   مجید آقاپور      جاری 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [05:29 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 07 آبان 1383 [20:26 ]   1   مهدی سالم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..