منو
 صفحه های تصادفی
فرهنگ ناک
نقش اولویت‌بندی در برنامه ریزی
شبکه‌های مخابراتی
تفروئیت
طراحی هواپیمای جنگنده
تعیین نقشه و Conjugation
ابو منصور فولاد ستون
ابوالعباس محمد بن میکال
اندازه گیری فشار روانی
رسانش الکترونی در فلزات
 کاربر Online
1079 کاربر online
تاریخچه ی: نماز برترین عبادات

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-19Lines: 1-26
 +در مجموعه عبادات اسلامی، نماز برترین عبادت است که با عنوان عمود و ستون خیمه دین از آن یاد شده است. زیباترین مجموعه ای که خداوند برای ذکر و یاد خود در اختیار بندگان قرار داده: « __اقم الصلوه لذکری__ ».
 +اگر نماز در درگاه حضرت ربوبی مورد قبول واقع شود، باقی عبادات نیز قبول می‌شود و اگر رد شود، هیچ عملی پذیرفته نخواهد شد: « __ان قبلت قبل ما سواها و ان ردّت ردّ ما سواها__ » و اولین عبادتی است که در روز قیامت مورد سئوال قرار می گیرد.
 +آری نماز « خیر العمل » است؛ یعنی بهترین کار در مجموعه اعمال صالح است.
-نماز بترین عبادت در جموعه باات اسلامی ت ک عنان مو ون خی دین مفی است ز زیباتری مجموع ای که حضر حق رای ک ود اتیا بگا ق دده که «اقم صلوه ذکری » نماز معجون با ک و ل و نمونه ای از تام مراحل سی ای له و یا ضر ح می باد که اگ اجام ن در درگاه حضرت وبی قول ا د ما سوای آن از سایر اشکال عبویت نیز قول ده اما یه همه رد خواهند د «ان ل قل ما وها و ان ّت دّ ما سواه » ال تی است ک و قیا رد ئل قرار ی یرد.

ی نماز «یر اعل » ینی بتری کا ر موه عال الح ت ک «یّ عی ی اعمل »، (البته و ماز و قولی ن ه ولایت ال بی عیه اللا وابته ت و ا ایو تن عمل «وایت » نیز بین شده است.)
+حال بید تجه ات م و نا، هم ((ور ب در نم|ر قلب)) است.
ضور ب معای وه ه حضور د محر وند و فل ا مای ا دک واقعیت چه ی خوانیم و با وند فگو می‌کنیم. /> میا قل و معیا پیر ما همین ات.
الیا الهی و مومین لیم ال نمونه های کامل و ی نظیری از ضور قلب ا در ماای خود ه نی گاه اند.
((
رت مام سجا عیه اسلم|ت زین ای ی لام)) یز ر ل نماز چن ستغر یا ق و ماه ال و مال ی ی ک به و کی از ی دا غال مد ادا به نچه ارا می‌گت، متوج نبوند.
-حل اید توجه داشت مز رح نمز هما «((حضور ب در نماز|حض قلب)) » در حا اجام ای عمل شری اس، «حضر » معای جه حر ر حضر ربوبی ل از ما وای و در ین ای مل ا رک واعیت نچه می خوانیم و مکالمه و ماشقه حضرت الله و همین میزان قول و میار برای قدار پیرش از این مل می اشد.
>>ولیا الهی و حرا معمین عی اللام نمونه ی کام ی یری ا ور ب ا در نماهی ود ه نمای گذاته اند ه گاش ن ه صورت مف در اسد تایخی آده ات، ر زی العابدین عیه م نی ر حا نماز چنان غر یاد حق و شاهده ل و ما ربوی می دند که ه و کلی از غیر خدا من شده و ابداً ب آن در اطراف پیمون یشان می ذشت متوجه نبودند.
+((حت ام حم بار عی الا|اام بار علی السلم)) ر: />زی عی حی ی سلم نماز می وان. در ین حا، دا ا و مارکش اتاد. ما امام توهی نک تا نماز ود ا ب پیان اند.
عضی ا اصحب راع این ضوع ا امام سیدند. اما اسخ اد:« ی بر شما ی ی انید در مقال چه کی ودم؟ ه آینه از نما بندگان تنها آنه ا قلشن و درگا داون آرده ان، قول رگ الهی ی
گ
ن پ ما نمازهیان د و لاک شده />ما فرمو داوند ّول این مه را با ناف ان میند.»
-مرا ن عین از اما باق عی الل قل می د ه حضرت فرمود: روزی لی ن الحسین لیه اللام نماز می واد س رداء از یکی دوشهای حضرت ساقط ردی ولی حضرت آنرا درست کرده تا اینکه ز نماز خود فارغ شد.
>>ضی ز اصحاب حضرت اجع ب ای موع از حضرت پسیدد، رت اسخ داد: وای ت یا ی دانی ر مقاب چه کسی ودم ر آینه ا ماز بده، قبول دراه اهی نمی ود مگر چ آ حال ا قلش داوند اقبال داه باشد. آ مر گف: ما همه هلک شدیم حضرت فمود: هرگز خداوند ّو این مله را با وال ی می نمای.

ی همین عایر همین واقه از زبان جا بو حمز لی ه نقل ده ات. همچنین در حالا ضرت در موق نماز نقل شد ست که هراه ایشان مز می ایاد ه ی چی یر از نماز مشغول نمی شد هی چیی نمی نی چا که ب نماز شتغا داشت.
+ما مق ا یچ ی ی ا نماز مغو می و هیچ یی نی نید.
کاب « ک اغم » وایت د ت ک : />یکی دان ما ساد یه الا در اه ااد. مر ل نا دند، تا بالاه ا ر ز چاه یرون وردند. ام این م اا م نما د. عد ا رات از نا م ه الا راندد. ایشان ف من ااً موجه نم! مشغول منا ا رب عظیم دم.»
-در این رابه در کتاب «کف الغمه » آمده است که فرزندی از فرزند سجاد علیه اسام در چه افتاد و اهل مدنه مشغول نجات او شد، ا بالاخره، و را از چاه بیرون آوردند در این ال حضرت به ناز ایستاد بود و پیوسته در محرابش بود، بعد از فراغت در نماز موضوع را ب اطلع حضرت رساندند و ایان فرمود: بداً متوجه ندم!! من مشغول مناجات با ربّ عظیم ودم؛ اما آنچه در رابطه با حضر قلب بی نظیر حضرت سجا علیه السلام در نماز قابل وجه است دو واقعه عجیب در این مینه است که باید مورد دقت و تامل قرار گیرد. +ناب: />*بارالاار ج 46، 60، دی 19 به ن از امال اب الی و 66 دی 28 به قل ا علل الرای
-منابع :

بحارالانوار ،‌ج 46 ، ص 60 ، حدیث19 به نقل از امالی ابن الشیخ و ص 66 حدیث 28 به نقل از علل الشرایع

مراجعه شود به:

((نماز امام سجاد علیه السلام))
+!مراجعه شود به:
*((نماز امام سجاد علیه السلام))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 02 خرداد 1384 [10:30 ]   6   شکوفه رنجبری      جاری 
 دوشنبه 02 خرداد 1384 [10:29 ]   5   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [11:39 ]   4   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [11:35 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آذر 1383 [09:34 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 12 مهر 1383 [06:34 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..