منو
 کاربر Online
759 کاربر online
تاریخچه ی: نقاش ساختمان

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-72Lines: 1-70
 V{maketoc} V{maketoc}
 !معرفی  !معرفی
 نقاش ساختمان کسی است که بتواند از عهده نقشه خوانی – متره کرده کار – اندازه گیری و محاسبه برآورد میزان ((رنگ)) و مواد اولیه مورد نیاز – ساختن گچ و کشیدن گچ زنده و کشته – آماده سازی سطوح ((گچ))ی – ساختن بتونه و بتونه کاری – سمباده کاری سطوح بتونه کاری شده – زدن رنگ نیمه پلاستیک روی سقف – آستر کاری با رنگ پلاستیک – تعمیر بتونه پلاستیک و روغنی – زدن رنگهای نهایی پلاستیک – روغن اندود کردن سطوح گچی – زدن رنگهای روغنی روی سطوح گچی زیر سازی شده – زدن رنگ روغنی مات و براق روی سطوح ((چوب))ی و صفحات مصنوعی – زدن رنگهای روغنی سطوح فلزی – همرنگ سازی براساس رنگ مورد نظر ساخت و رنگ آمیزی با رنگهای ورنی – رنگ پاشی با پیستوله و پمپ رنگ پاش – رنگ آمیزی استخر – رنگ آمیزی تزئینی و چوب سازی و سنگ سازی – رنگ آمیزی انواع گیتی های ساخته شده و لندئی های گچی – ترکیب رنگها – ایجاد هماهنگی در محیط کار – اجرای مقررات و آئین نامه های شغلی برآید .  نقاش ساختمان کسی است که بتواند از عهده نقشه خوانی – متره کرده کار – اندازه گیری و محاسبه برآورد میزان ((رنگ)) و مواد اولیه مورد نیاز – ساختن گچ و کشیدن گچ زنده و کشته – آماده سازی سطوح ((گچ))ی – ساختن بتونه و بتونه کاری – سمباده کاری سطوح بتونه کاری شده – زدن رنگ نیمه پلاستیک روی سقف – آستر کاری با رنگ پلاستیک – تعمیر بتونه پلاستیک و روغنی – زدن رنگهای نهایی پلاستیک – روغن اندود کردن سطوح گچی – زدن رنگهای روغنی روی سطوح گچی زیر سازی شده – زدن رنگ روغنی مات و براق روی سطوح ((چوب))ی و صفحات مصنوعی – زدن رنگهای روغنی سطوح فلزی – همرنگ سازی براساس رنگ مورد نظر ساخت و رنگ آمیزی با رنگهای ورنی – رنگ پاشی با پیستوله و پمپ رنگ پاش – رنگ آمیزی استخر – رنگ آمیزی تزئینی و چوب سازی و سنگ سازی – رنگ آمیزی انواع گیتی های ساخته شده و لندئی های گچی – ترکیب رنگها – ایجاد هماهنگی در محیط کار – اجرای مقررات و آئین نامه های شغلی برآید .
   
 !!نمونه وظایف  !!نمونه وظایف
 __ 1.__ آشنایی با پوشش رنگ پلاستیکی الوان __ 1.__ آشنایی با پوشش رنگ پلاستیکی الوان
 __2.__ آشنایی با اصول برآورد مواد مورد لزوم زیر کار __2.__ آشنایی با اصول برآورد مواد مورد لزوم زیر کار
 __3.__ آشنایی با روش های افزایش پوشش رنگها __3.__ آشنایی با روش های افزایش پوشش رنگها
 __4.__ آشنایی با برآورد روغن های مورد نیاز جهت روغن اندود کردن دیوار گچی __4.__ آشنایی با برآورد روغن های مورد نیاز جهت روغن اندود کردن دیوار گچی
 __5. __آشنایی با اصول برآورد سایر مواد مورد نیاز جهت رنگ آمیزی ساختمان __5. __آشنایی با اصول برآورد سایر مواد مورد نیاز جهت رنگ آمیزی ساختمان
 __6.__ شناسایی اصول اندازه گیری برآورد میزان رنگ و مواد اولیه مورد نیاز __6.__ شناسایی اصول اندازه گیری برآورد میزان رنگ و مواد اولیه مورد نیاز
 __7.__ توانایی اندازه گیری و محاسبه و برآورد میزان رنگ و مواد اولیه مورد نیاز __7.__ توانایی اندازه گیری و محاسبه و برآورد میزان رنگ و مواد اولیه مورد نیاز
 __8. __آشنایی با سیستم متریک و واحدهای اندازه گیری طول و سطح و اجزاء آن __8. __آشنایی با سیستم متریک و واحدهای اندازه گیری طول و سطح و اجزاء آن
 __9.__ آشنایی با ابزار و وسایل اندازه گیری (متر جیبی- متر بلند- متر تاشویی و ...) __9.__ آشنایی با ابزار و وسایل اندازه گیری (متر جیبی- متر بلند- متر تاشویی و ...)
 __10. __آشنایی با اوزان و واحدهای مربوط در سیستم متریک __10. __آشنایی با اوزان و واحدهای مربوط در سیستم متریک
 __11.__ آشنایی با اشکال هندسی منظم __11.__ آشنایی با اشکال هندسی منظم
 __12. __شناسایی اصول محاسبه مساحت سطوح __12. __شناسایی اصول محاسبه مساحت سطوح
 __13.__ شناسایی انواع رنگهای مورد استفاده در نقاشی ساختمان __13.__ شناسایی انواع رنگهای مورد استفاده در نقاشی ساختمان
 __14. __آشنایی با پوشش رنگ روغنی الوان __14. __آشنایی با پوشش رنگ روغنی الوان
 __15.__ توانایی متره کردن کار __15.__ توانایی متره کردن کار
 __16.__ آشنایی با اصول محاسبه در سیستم متریک __16.__ آشنایی با اصول محاسبه در سیستم متریک
 __17. __آشنایی با اصول محاسبه نظری از روی مساحت زیربنا __17. __آشنایی با اصول محاسبه نظری از روی مساحت زیربنا
 18. شناسایی اصول محاسبه سطوح جانبی در حجم های هندسی منظم و غیرمنظم 18. شناسایی اصول محاسبه سطوح جانبی در حجم های هندسی منظم و غیرمنظم
 __19.__ شناسایی اصول محاسبه مساحت در سطوح هندسی منظم و غیرمنظم __19.__ شناسایی اصول محاسبه مساحت در سطوح هندسی منظم و غیرمنظم
 __20.__ شناسایی اصول محاسبه سطوح نرده و درب های شیشه خور __20.__ شناسایی اصول محاسبه سطوح نرده و درب های شیشه خور
 __21.__ شناسایی اصول متره کردن کار __21.__ شناسایی اصول متره کردن کار
 __22. __توانایی خواندن نقشه های ساختمان __22. __توانایی خواندن نقشه های ساختمان
 __23.__ آشنایی با نقشه های ((معماری)) (پلان، نما، برش) __23.__ آشنایی با نقشه های ((معماری)) (پلان، نما، برش)
 __24.__ آشنایی با اصول خواندن اندازه نقشه ها __24.__ آشنایی با اصول خواندن اندازه نقشه ها
 __25.__ آشنایی با علائم و اختصارات ((نقشه)) های معماری __25.__ آشنایی با علائم و اختصارات ((نقشه)) های معماری
 __26.__ شناسایی اصول محاسبه سطوح افقی، قائم و مورب نقشه ها __26.__ شناسایی اصول محاسبه سطوح افقی، قائم و مورب نقشه ها
 __27. __شناسایی اصول خواندن نقشه های ساختمانی __27. __شناسایی اصول خواندن نقشه های ساختمانی
   
 !ابزار و وسایل  !ابزار و وسایل
 __ 1.__ انواع متر __ 1.__ انواع متر
 __2.__(( سنگ اوزان)) __2.__(( سنگ اوزان))
 __3.__ مدلهای اشکال __3.__ مدلهای اشکال
 __4.__ هندسی منظم __4.__ هندسی منظم
 __5. __نقشه های ساختمان __5. __نقشه های ساختمان
 __6.__ ماشین حساب __6.__ ماشین حساب
 __7. __نوشت افزار __7. __نوشت افزار
 __8.__ وسایل ایمنی و حفاظتی __8.__ وسایل ایمنی و حفاظتی
 __9. __متر بلند __9. __متر بلند
 __10.__ متر کوتاه __10.__ متر کوتاه
 __11. __نوشت افزار __11. __نوشت افزار
 __12.__ لباس کار __12.__ لباس کار
 __13.__ نقشه های مختلف ساختمان __13.__ نقشه های مختلف ساختمان
 __14.__ نوشت افزار __14.__ نوشت افزار
 __15.__ ماشین حساب  __15.__ ماشین حساب
 __16.__ خط کش __16.__ خط کش
 __17.__ میز کار __17.__ میز کار
   
 !شرایط ارتقاء شغل  !شرایط ارتقاء شغل
 مانند بسیاری از مشاغل و شاید همه آنها ظاهر کار افراد بسیار تاثیر گذار در جذب مشتری است، دوام عمر رنگ، لکه گیری دقیق و سرعت عمل در اجرای کار(( نقاش ))می تواند شرایط ارتقاء کاری و افزایش دستمزد وی را به صورت چشمگیری افزایش دهد. ساختن رنگ و ترکیب بندی صحیح آنها نیز بسیار اثربخش است . مانند بسیاری از مشاغل و شاید همه آنها ظاهر کار افراد بسیار تاثیر گذار در جذب مشتری است، دوام عمر رنگ، لکه گیری دقیق و سرعت عمل در اجرای کار(( نقاش ))می تواند شرایط ارتقاء کاری و افزایش دستمزد وی را به صورت چشمگیری افزایش دهد. ساختن رنگ و ترکیب بندی صحیح آنها نیز بسیار اثربخش است .
 !ویژگی های شخصیتی  !ویژگی های شخصیتی
 این رشته در مجموعه ((عمران)) جا گرفته است و جزء رشته هایی است که جدای از سختی و زحمات فراوانش. کاری است که با ((هنر)) آمیخته شده است.  این رشته در مجموعه ((عمران)) جا گرفته است و جزء رشته هایی است که جدای از سختی و زحمات فراوانش. کاری است که با ((هنر)) آمیخته شده است.
 بطور قطع و یقین دستان نیرومند و سلامتی جسمی در این شغل حرف اول را می زند.  بطور قطع و یقین دستان نیرومند و سلامتی جسمی در این شغل حرف اول را می زند.
 شما در نقاشی ساختمان واقعاً باید حوصله و دقت فراوان داشته باشید، زیرسازی های سطحی و نداشتن دقت در آن باعث فرو افتادن سریع رنگ ها می شود.  شما در نقاشی ساختمان واقعاً باید حوصله و دقت فراوان داشته باشید، زیرسازی های سطحی و نداشتن دقت در آن باعث فرو افتادن سریع رنگ ها می شود.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 03 اسفند 1384 [10:59 ]   2   کیانی      جاری 
 چهارشنبه 03 اسفند 1384 [10:57 ]   1   کیانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..