منو
 کاربر Online
1413 کاربر online
تاریخچه ی: میتوز

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-44Lines: 1-118
-__ی Mitosis__


||میتو ی رای تی (( لول)) ات ک امل متکم کروموزومای دوکرمتیدی تفکی کماتیی خاه ((کموزو)) ، تیم کروموزومهای ر لول به و ه یکسان ، نتال ه سته کمووم به یک طب ول و ر نای شکیل ته ه ز ب یکدیگ ا با ست یا دری ات.

میت ا یهای ال و ب ما به ک ((میکرو نی|یکوسکوی وری)) در لوهای زنه است. میتوز شامل متراکم شدن ((کروموزوم|کروموزوم‌های دو کروماتیدی)) ، تفکیک کروماتیدهای خواهر هر کروموزوم ، تقسیم کروموزومهای هر سلول به دو دسته یکسان ، انتقال هر دسته کروموزوم به یک قطب سلول و در نهایت تشکیل دو هسته هم ارزش با یکدیگر و مشابه با هسته یاخته مادری است. میتوز پدیده‌ای ممتد است ولی به دلیل سهولت در مطالعه آن را در چند مرحله بررسی می‌کنند.||
+{DYNAMICMENU()}
__ژ‌نمه__
*((وژگ ژنیک)) />*((وژگان ژنتیک ی)) />*((ژگ ژنیک مولکولی)) />*((واژگن ژنتیک پزشکی نسانی))
__
مقالات مرت__ />*((تالات کروموزوم))
*((اصط
احات رایج در عم ژنیک))
*((
تقسیم میو))
*((رمز
شایی مده ژنتیکی))
*((
ن)) />*((ژنتیک))
*((ژن
یک ایه))
*((ژن
تیک یت)) />*((ساختان DNA))
*((
همنند سازی ژیکی)) />*((مای مولکوی جهش)) />*((مهنس ژیک)) />*((کروموزوم))
__کتاب
های رب__ />*((کهای ژنتیک))
__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=44|
انجمن ست ناسی]__
__مجلا
ت داشنامه__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87+%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9|مج
له ژنتیک]
__سایت
هی متبط__
*
سایتهای اخی
**[http://genetics.persianblog.com/|
رویس خبری ژنتیک بیوکولوژی یران] />**[http://www.genetics.ir/html/index.php|انجن ژنتیک ایان] />**[http://213.176.29.3/Rahyaft/R19/1918.htm|مکز ملی‌ حیت مهی‌ ژنیک‌ و بیوکنولوژی‌]
**[http://www.bioincubator.ir/|مر
کز رشد زیت وری]
**[http://ibs.nrcgeb.ac.ir/|
انن بیتکولوژی ای] />**[http://www.magiran.com/category.asp?cat=8535|ریا ژنتیک] />**[http://www.rouzbeh.net/rouzbeh/f_gentics.htm|ژنتیک] /
>**[http://e.1asphost.com/foolad/forum_posts.asp?TID=132&PN=2|انجمن زیست شسان ایان یم ول)]
*سایت
های اجی />**[http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/launchpad/|کروومهی اا] />**[http://books.google.com/books?q=genetic&ots=bwaVUWNRBQ&sa=X&oi=print&ct=title|کتابهای تیک] />**[http://learn.genetics.utah.edu/|علم ژنتیک]
**[http://www.genome.gov/glossary.cfm|
و ا ژنتیک]
**[http://www.kumc.edu/gec/support/|اخت
لات ژنتیکی]
**[http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/geneticdisorders.html
|ژتیک]
**[http://www.cellsalive.com/mitosis.htm|
قسیم سلولی]
**[http://www.biology.arizona.edu/Cell_bio/tutorials/cell_cycle/main.html|تق
سیم سلو]
**[http://en.wikipedia.org/wiki/Miosis|ت
یم یوز]
**[http://en.wikipedia.org/wiki/DNA|DNA]
__گال
ری صویر__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|
الری لو]
**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=44|گ
الری زیت شناسی] />
body=

|~|
{DYNAMICMENU}

||
میتوز روشی برای تقسیم ((هسته سلول)) است که شامل متراکم شدن کروموزومهای دو کروماتیدی ، تفکیک کروماتیدهای خواهر هر ((کروموزوم)) ، تقسیم کروموزومهای هر سلول به دو دسته یکسان ، انتقال هر دسته کروموزوم به یک قطب سلول و در نهایت تشکیل دو هسته هم ارزش با یکدیگر و مشابه با هسته یاخته مادری است.||
 !نگاه اجمالی !نگاه اجمالی
-توانایی تکثیر از ویژگی‌های اصلی سلولهای زنده است. با در نظر گرفتن این که پیکر یک انسان بالغ از حدود 1014 ((سلول)) تشکیل شده که همه از تقسیمات یک سلول تخم اولیه ایجاد شده‌اند، اهمیت ((تکثیر سلولی|تکثیر یاخته‌ای)) و فراوانی آن مشخص می‌شود. در یک انسان بالغ نیز که رشد پایان یافته است، ((تکثیر سلولی)) که لازمه آن تقسیم سلولی است، برای ترمیم سلولهای تحلیل رفته لازم است. به عنوان مثال عمر ((گلبو قرمز خون|گلبولهای قرمز خون)) 120 روز می‌باشد که باید پس از این مدت با گلبولهای قرمز جدید جایگزین شوند. +میتوز از پدیده‌های جالب و قابل مشاهده به کمک ((میکروسکوپ‌ نوری|میکروسکوپهای نوری)) در سلولهای زنده است. میتوز پدیده‌ای ممتد است ولی به دلیل سهولت در مطالعه آن را در چند مرحله بررسی می‌کنند.توانایی تکثیر از ویژگی‌های اصلی سلولهای زنده است. با در نظر گرفتن این که پیکر یک انسان بالغ از حدود 1014 ((سلول انسانی|سلول)) تشکیل شده که همه از تقسیمات یک سلول تخم اولیه ایجاد شده‌اند، اهمیت ((تکثیر سلولی|تکثیر یاخته‌ای)) و فراوانی آن مشخص می‌شود. در یک انسان بالغ نیز که رشد پایان یافته است، تکثیر سلولی که لازمه آن تقسیم سلولی است، برای ترمیم سلولهای تحلیل رفته لازم است. به عنوان مثال عمر ((گویچ‌های قرمز خون|گلبولهای قرمز خون)) 120 روز می‌باشد که باید پس از این مدت با گلبولهای قرمز جدید جایگزین شوند.
{img src=img/daneshnameh_up/3/35/mitosis1.gif}
 !چرخه سلولی !چرخه سلولی
-زمان و مجموعه تغییرات و تحولاتی را که از آغاز یک ((تقسیم سلولی)) تا رسیدن به شروع تقسیم متوالی بعدی در سلول اتفاق می‌افتد، ''چرخه یاخته‌ای'' یا ''((چرخه سلولی))'' می‌نامند. زمان این چرخه در سلول‌های مختلف و نسبت به سن و شرایط مختلف ، متفاوت است؛ به عنوان مثال ، در شرایط بهینه زیست در ((باکتری)) هر 20 دقیقه یکبار تقسیم صورت می‌گیرد و در شرایط معمولی این زمان به 1 ساعت می‌رسد. در اغلب سلولهای بدن انسان زمان متوسط چرخه سلولی حدود 16 تا 24 تقسیم سلولی 1 تا 2 ساعت است. این چرخه سلولی شامل دو مرحله اصلی: 1ـ تقسیم (M) و 2ـ ((اینترفاز)) (مرحله استراحت) است.
!!انترفاز
در انترفاز 3 مرحله وجود دارد. مرحله S یا ''سنتز'' (Synthesis) که در این مرحله ((همانندسازی DNA)) انجام می‌شود و مقدار DNA سلول به 2 برابر افزایش می‌یابد. مرحله قبل از S را مرحله ''پیش‌سنتز'' یا G1 و مرحله پس از S را مرحله ''پس‌سنتز'' یا G2 نامند. در بعضی از سلولهای زنده مثل سلول تخم مرحله G1 وجود ندارد و در برخی دیگر مثل ((نو|نرونها)) G1 بسیار طولانی است بطوری که گفته می‌شود سلول وارد مرحله G0 شده است که در این G0 سلول تمایز می‌یابد و دیگر به چرخه سلولی برنمی‌گردد و سرنوشت سلول پس از تمایز مرگ خواهد ‌بود.
+زمان و مجموعه تغییرات و تحولاتی را که از آغاز یک تقسیم سلولی تا رسیدن به شروع تقسیم متوالی بعدی در سلول اتفاق می‌افتد، ''چرخه یاخته‌ای'' یا چرخه سلولی می‌نامند. زمان این چرخه در سلول‌های مختلف و نسبت به سن و شرایط مختلف ، متفاوت است؛ به عنوان مثال ، در شرایط بهینه زیست در ((باکتری)) هر 20 دقیقه یکبار تقسیم صورت می‌گیرد و در شرایط معمولی این زمان به 1 ساعت می‌رسد. در اغلب سلولهای بدن انسان زمان متوسط چرخه سلولی حدود 16 تا 24 تقسیم سلولی 1 تا 2 ساعت است. این چرخه سلولی شامل دو مرحله اصلی: 1ـ تقسیم (M) و 2ـ اینترفاز (مرحله استراحت) است.
!!اینترفاز
در اینترفاز 3 مرحله وجود دارد. __~~green:مرحله S~~__ یا سنتز (Synthesis) که در این مرحله ((همانند سازی ژنتیکی|همانندسازی DNA)) انجام می‌شود و مقدار ((ساختمان DNA|DNA)) سلول به 2 برابر افزایش می‌یابد. مرحله قبل از S را __~~green:مرحله پیش‌سنتز~~__ یا G1 و مرحله پس از S را __~~green:مرحله پس‌سنتز~~__ یا G2 نامند. در بعضی از سلولهای زنده مثل سلول تخم مرحله G1 وجود ندارد و در برخی دیگر مثل ((لو عصبیورونها)) G1 بسیار طولانی است بطوری که گفته می‌شود سلول وارد مرحله G0 شده است که در این G0 سلول تمایز می‌یابد و دیگر به چرخه سلولی برنمی‌گردد و سرنوشت سلول پس از تمایز مرگ خواهد ‌بود.
 !!تقسیم یاخته‌ای !!تقسیم یاخته‌ای
-در ((یوکاریوت|یوکاریوت‌ها)) برای ((تقسیم یاخته‌ای)) دو فرایند اساسی را که اغلب وابسته به هم هستند، در نظر می‌گیرند: یکی تقسیم هسته که می‌تواند به روش ''میتوز'' یا ''((میوز))'' باشد و دیگری تقسیم ((سیتوپلاسم)) که آن را ((سیتوکینز)) می‌نامند. گرچه در اغلب موارد به دنبال تقسیم هسته ، سیتوپلاسم نیز تقسیم می‌شود و در نتیجه دو سلول جدید از تقسیم سلول اولیه حاصل می‌شود، اما این وضع حالت همیشگی نیست و در موارد زیادی به دنبال تقسیم هسته ، الزاما سیتوپلاسم تقسیم نمی‌شود. به‌عنوان مثال ، این حالت در سلولهای عضلانی مخطط انسان دیده می‌شود (((حالت سنوسیتی))) یعنی سلولهایی با بیش از یک هسته. +در یوکاریوتها برای تقسیم یاخته‌ای دو فرایند اساسی را که اغلب وابسته بهم هستند، در نظر می‌گیرند: یکی تقسیم هسته که می‌تواند به روش میتوز یا ((میوز)) باشد و دیگری((سیتوپلاسم|تقسیم سیتوپلاسم)) که آن را __~~green:سیتوکینز~~__ می‌نامند. گرچه در اغلب موارد به دنبال تقسیم هسته ، سیتوپلاسم نیز تقسیم می‌شود و در نتیجه دو سلول جدید از تقسیم سلول اولیه حاصل می‌شود، اما این وضع حالت همیشگی نیست و در موارد زیادی به دنبال تقسیم هسته ، الزاما سیتوپلاسم تقسیم نمی‌شود. به‌ عنوان مثال ، این حالت در سلولهای عضلانی مخطط انسان دیده می‌شود (حالت سنوسیتی) یعنی سلولهایی با بیش از یک هسته.
 !عوامل موثر در میتوز !عوامل موثر در میتوز
-!!((سانتریول|سانتریول‌ها))
سانتریولها اجزای سلولی لوله‌مانندی هستند که در تمام سلولهای جانوری و در گیاهان ابتدایی و عده زیادی از ((انواع جلبک|جلبکها)) به جز جلبک قرمز وجود دارند. این اجزای سلول در گیاهان عالی وجود ندارند. یکی از نقشهای سانتریولها دخالت در تقسیم میتوز به هنگام تشکیل دوک میتوزی است. البته تمام سلولهایی که دوک میتوزی تشکیل می‌دهند الزاما سانتریول ندارند، مثل گیاهان عالی. به هر جفت سانتریول عمود بر هم به همراه ماده پیرامونی متصل به آن ، ''سانتروزوم'' می‌گویند.
+{img src=img/daneshnameh_up/7/7b/mito.1.gif}

!!سانتریولها
سانتریولها اجزای سلولی لوله‌مانندی هستند که در تمام سلولهای جانوری و در گیاهان ابتدایی و عده زیادی از ((جلبک|جلبکها)) به جز جلبک قرمز وجود دارند. این اجزای سلول در گیاهان عالی وجود ندارند. یکی از نقشهای سانتریولها دخالت در تقسیم میتوز به هنگام تشکیل دوک میتوزی است. البته تمام سلولهایی که دوک میتوزی تشکیل می‌دهند الزاما سانتریول ندارند، مثل گیاهان عالی. به هر جفت سانتریول عمود بر هم به همراه ماده پیرامونی متصل به آن ، __~~green:سانتروزوم~~__ می‌گویند.
 !!کروماتین !!کروماتین
-ترکیب اصلی هسته ، ((کروماتین)) است که همان کروموزوم انترفازی است. شبکه کروماتین از درهم رفتن رشته‌های کروماتینی تشکیل شده و این رشته‌ها در حقیقت حالت بسیار کم‌تراکم شده‌ای از کروموزومها هستند. در کروماتین مجموعه مولکولی پیچیده از DNA ، پروتئینهای وابسته به آن و نیز مقداری از RNAها وجود دارند. +ترکیب اصلی ((هسته سلول|هسته)) ، ((کروموزوم|کروماتین)) است که همان کروموزوم اینترفازی است. شبکه کروماتین از درهم رفتن رشته‌های کروماتینی تشکیل شده و این رشته‌ها در حقیقت حالت بسیار کم ‌تراکم شده‌ای از کروموزومها هستند. در کروماتین مجموعه مولکولی پیچیده از DNA ، پروتئینهای وابسته به آن و نیز مقداری از ((ساختمان RNA|RNAها)) وجود دارند.
 !!کروموزوم !!کروموزوم
-یک کروموزوم از همانندسازی و نیز به هم پیچیدگی و تابیدگی هر رشته کروماتین مرحله انترفازی در سلول‌های یوکاریوتی تا رسیدن به ضخامت 1000 تا 1400 نانومتر ایجاد می‌شود. هر ((کروموزوم|کروموزوم متافازی)) شامل دو کروماتید است. هر کروماتید بخشی از کروموزوم است که نیمی از سراسر طول کروموزوم را تشکیل می‌دهد. این دو کروماتید از ناحیه ((کروموزوم|سانترومر)) به هم وصلند. طرفین سانترومر کروموزوم را دو بخش پروتئینی پیله‌مانند و متراکم به اسم ((کروموزوم|کینه توکور)) می‌پوشاند که این کینه توکورها از مراکز سازمان‌دهی رشته‌های دوک میتوزی هستند. +یک کروموزوم از همانندسازی و نیز به هم پیچیدگی و تابیدگی هر رشته کروماتین مرحله انترفازی در سلول‌های یوکاریوتی تا رسیدن به ضخامت 1000 تا 1400نانومتر ایجاد می‌شود. هر کروموزوم متافازی شامل دو کروماتید است. هر کروماتید بخشی از کروموزوم است که نیمی از سراسر طول کروموزوم را تشکیل می‌دهد. این دو کروماتید از ناحیه ((کروموزوم|سانترومر)) بهم وصلند. طرفین سانترومر کروموزوم را دو بخش پروتئینی پیله‌مانند و متراکم به اسم ((کروموزوم|کینه توکور)) می‌پوشاند که این کینه توکورها از مراکز سازمان‌دهی رشته‌های دوک میتوزی هستند.
 !مراحل میتوز !مراحل میتوز
 !!پروفاز !!پروفاز
-طولانی‌ترین مرحله تقسیم میتوزی است که با تحول عمده‌ای در ((سیتوپلاسم)) و هسته همراه است. در شروع پروفاز هسته تقریبا موقعیت مرکزی پیدا می‌کند (در وسط سلول قرار می‌گیرد) و دیوارهای آن قابل مشاهده است. در سیتوپلاسم دو ((دیپلوزوم)) مشاهده می‌شود که هر دیپلوزوم از دو ((سانتریول)) که بصورت تقریبا عمود برهم قرار گرفته‌اند، تشکیل شده است. دو دیپلوزوم از هم فاصله می‌گیرند و بین این دو دوک میتوزی تشکیل می‌گردد. در داخل هسته نیز کروموزوم‌ها تدریجا متراکم شده و وقتی این تراکم شدید شد، پوشش هسته از بین می‌رود. از اواسط پروفاز پوشش هسته قطعه‌قطعه می‌شود و در پایان پروفاز تنها قطعات کوچکی از آن در سیتوپلاسم قابل تشخیص است. شیره هسته نیز با سیتوزول آمیخته می‌شود.

در پروفاز به دلیل تراکم شدید ((کروماتین)) ، رونویسی RNAها به‌تدریج کاهش می‌یابد؛ RNAهای ریبوزومی رونویسی نمی‌شوند و این وضع موجب تحلیل رفتن و سپس ناپدید شدن ((هستک|هستکها)) می‌شود. خرد شدن پوشش هسته‌ای به ریز لوله‌های دوک امکان می‌دهد فضایی را که قبلا بوسیله شیره هسته اشغال شده بود، در اختیار بگیرند و به این ترتیب مرحله جدیدی آغاز می‌شود که آن را ''پیش متافاز'' نامند. این مرحله گذرا با جابجایی ابتدا نوسان‌دار و سپس جهت‌دار کروموزوم‌ها همراه است که موجب می‌شود کروموزوم‌ها در سطح میانی ((سلول)) قرار گیرند.
+طولانی‌ترین مرحله تقسیم میتوزی است که با تحول عمده‌ای در ((سیتوپلاسم)) و هسته همراه است. در شروع پروفاز هسته تقریبا موقعیت مرکزی پیدا می‌کند (در وسط سلول قرار می‌گیرد) و دیوارهای آن قابل مشاهده است. در سیتوپلاسم دو دیپلوزوم مشاهده می‌شود که هر دیپلوزوم از دو سانتریول که به صورت تقریبا عمود برهم قرار گرفته‌اند، تشکیل شده است. دو دیپلوزوم از هم فاصله می‌گیرند و بین این دو دوک میتوزی تشکیل می‌گردد. در داخل هسته نیز کروموزوم‌ها تدریجا متراکم شده و وقتی این تراکم شدید شد، پوشش هسته از بین می‌رود. از اواسط پروفاز پوشش هسته قطعه‌قطعه می‌شود و در پایان پروفاز تنها قطعات کوچکی از آن در سیتوپلاسم قابل تشخیص است. شیره هسته نیز با سیتوزول آمیخته می‌شود.

در پروفاز به دلیل تراکم شدید کروماتین ، رونویسی RNAها به‌تدریج کاهش می‌یابد؛ RNAهای ریبوزومی رونویسی نمی‌شوند و این وضع موجب تحلیل رفتن و سپس ناپدید شدن ((هسته سلول|هستکها)) می‌شود. خرد شدن پوشش هسته‌ای به ریز لوله‌های دوک امکان می‌دهد فضایی را که قبلا بوسیله شیره هسته اشغال شده بود، در اختیار بگیرند و به این ترتیب مرحله جدیدی آغاز می‌شود که آن را پیش متافاز نامند. این مرحله گذرا با جابجایی ابتدا نوسان‌دار و سپس جهت‌دار کروموزوم‌ها همراه است که موجب می‌شود کروموزوم‌ها در سطح میانی سلول قرار گیرند.
 !!متافاز !!متافاز
 در این مرحله دو دیپلوزوم در دو قطب سلول مقابل هم قرار گرفته‌اند. اطراف هر کدام رشته‌های دوکی و مابین آنها رشته‌های دوکی قطبی یا ممتد کشیده شده است. پوشش هسته محو شده و کروموزوم‌های دو کروماتیدی در وسط دوک در امتداد صفحه عرضی به اسم صفحه متافازی یا صفحه استوایی قرار می‌گیرند. کروموزوم‌ها بصورت حلقه‌ای بیش و کم منظم با فاصله‌ای برابر از دو قطب دوک قرار می‌گیرند.

دو کروماتید هر کروموزوم در این مرحله موقعیت خاصی دارند. این کروماتیدها از هم مشخص شده و بطور نسبی از هم جدا شده‌اند. دو انتهای آنها کم و بیش به سوی قطب‌های دوک متوجه است. در حالیکه ناحیه سانترومر (محل اتصال دو کروماتید خواهری) به سوی بخش میانی در صفحه استوا قرار دارد.
 در این مرحله دو دیپلوزوم در دو قطب سلول مقابل هم قرار گرفته‌اند. اطراف هر کدام رشته‌های دوکی و مابین آنها رشته‌های دوکی قطبی یا ممتد کشیده شده است. پوشش هسته محو شده و کروموزوم‌های دو کروماتیدی در وسط دوک در امتداد صفحه عرضی به اسم صفحه متافازی یا صفحه استوایی قرار می‌گیرند. کروموزوم‌ها بصورت حلقه‌ای بیش و کم منظم با فاصله‌ای برابر از دو قطب دوک قرار می‌گیرند.

دو کروماتید هر کروموزوم در این مرحله موقعیت خاصی دارند. این کروماتیدها از هم مشخص شده و بطور نسبی از هم جدا شده‌اند. دو انتهای آنها کم و بیش به سوی قطب‌های دوک متوجه است. در حالیکه ناحیه سانترومر (محل اتصال دو کروماتید خواهری) به سوی بخش میانی در صفحه استوا قرار دارد.
 +

 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/8/88/mito.3.jpg}
 +
 +
 +
 !!آنافاز !!آنافاز
-مرحله کوتاهی است که در آن ماده ژنتیکی همانندسازی شده (دو کروماتید) از ناحیه سانترومر از هم تفکیک می‌شوند و به اصطلاح سانترومر به دو بخش تقسیم می‌شود. هر نیمه هر سانترومر همراه یک کروماتید و کینه توکور وابسته به آن ، یک ((کروموزوم|کروموزوم آنافازی)) را تشکیل می‌دهند. دو ((کروموزوم|کروموزوم تک کروماتیدی)) حاصل به دو قطب مهاجرت می‌کنند و طوری این عمل انجام می‌گیرد که همواره ناحیه کینه توکور و سانترومر متصل به آن زودتر از بازوهای کروموزوم‌ها به قطبین می‌رسند.

بطوری که کروموزومهای آنافازی اشکال خمیده‌ای شبیه عدد 7 و در نیمه مقابل یاخته شبیه 8 به خود می‌گیرند. در پایان آنافاز در هر قطب هسته‌ای از کروموزومهای پسری مجتمع هستند که تعدادشان با تعداد کروموزومهای یاخته مادری برابر و همان 2n است. با این تفاوت که هر کروموزم تک کروماتیدی است.
+مرحله کوتاهی است که در آن ماده ژنتیکی همانندسازی شده (دو کروماتید) از ناحیه سانترومر از هم تفکیک می‌شوند و به اصطلاح سانترومر به دو بخش تقسیم می‌شود. هر نیمه هر سانترومر همراه یک کروماتید و کینه توکور وابسته به آن ، یک ((کروموزوم|کروموزوم آنافازی)) را تشکیل می‌دهند. دو ((کروموزوم|کروموزوم تک کروماتیدی)) حاصل به دو قطب مهاجرت می‌کنند و طوری این عمل انجام می‌گیرد که همواره ناحیه کینه توکور و سانترومر متصل به آن زودتر از بازوهای کروموزوم‌ها به قطبین می‌رسند.

بطوری که کروموزومهای آنافازی اشکال خمیده‌ای شبیه عدد 7 و در نیمه مقابل یاخته شبیه 8 به خود می‌گیرند. در پایان آنافاز در هر قطب هسته‌ای از کروموزومهای پسری مجتمع هستند که تعدادشان با تعداد کروموزومهای یاخته مادری برابر و همان 2n است. با این تفاوت که هر کروموزم تک کروماتیدی است.
 !!تلوفاز !!تلوفاز
-در این مرحله تراکم کروموزومهای جمع‌ شده در هر قطب ، به تدریج کاهش می‌یابد و مجموعه ((پوشش هسته‌ای لامینا)) در اطرف توده کروموزومی شروع به سازمان‌یابی دوباره می‌کنند و هسته‌ها بازسازی شده، هستکها نیز ساخته می‌شوند. +در این مرحله تراکم کروموزومهای جمع‌ شده در هر قطب ، به تدریج کاهش می‌یابد و مجموعه ((هسته سلول|پوشش هسته‌ای لامینا)) در اطرف توده کروموزومی شروع به سازمان‌یابی دوباره می‌کنند و هسته‌ها بازسازی شده، هستکها نیز ساخته می‌شوند.
 !تقسیم سیتوپلاسم  !تقسیم سیتوپلاسم
-مجموعه پدیده‌هایی که شرح داده شد تقسیم هسته‌ای یا کاریوکینز است که اغلب با ~~green:تقسیم سیتوپلاسم~~ نیز همراه است. در ((سلول جانوی|سلول‌های جانوری)) تقسیم سلول از اواخر آنافاز با تشکیل یک فشردگی حلقوی ، عمود بر محور طولی دوک میتوزی شروع می‌شود. با شروع این فشردگی حلقوی ، از تراکم ((ریبوزوم|ریبوزومها)) ، حفره‌های سیتوپلاسمی ، قطعاتی از ((شبکه آندوپلاسمی)) در بخش میانی یاخته مجموعه‌ای به اسم ''جسم میانی'' تشکیل می‌گردد و فشردگی حلقوی میانی به روش به سوی مرکز و به سوی جسم میانی پیش می‌رود تا سرانجام سیتوپلاسم نیز به دو بخش تقسیم ‌شود و دو سلول جدید از هم جدا شوند. در ضمن این جریانات دوک میتوزی نیز از بین رفته و ((اسکلت سلولی)) بازسازی می‌شود. +مجموعه پدیده‌هایی که شرح داده شد تقسیم هسته‌ای یا کاریوکینز است که اغلب با ~~green:تقسیم سیتوپلاسم~~ نیز همراه است. در ((سلول انانی|سلول‌های جانوری)) تقسیم سلول از اواخر آنافاز با تشکیل یک فشردگی حلقوی ، عمود بر محور طولی دوک میتوزی شروع می‌شود. با شروع این فشردگی حلقوی ، از تراکم ((ریبوزوم|ریبوزومها)) ، حفره‌های سیتوپلاسمی ، قطعاتی از ((شبکه آندوپلاسمی)) در بخش میانی یاخته مجموعه‌ای به اسم ''جسم میانی'' تشکیل می‌گردد و فشردگی حلقوی میانی به روش به سوی مرکز و به سوی جسم میانی پیش می‌رود تا سرانجام سیتوپلاسم نیز به دو بخش تقسیم ‌شود و دو سلول جدید از هم جدا شوند. در ضمن این جریانات دوک میتوزی نیز از بین رفته و ((اسکلت سلولی)) بازسازی می‌شود.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((اسکلت سلولی)) *((اسکلت سلولی))
 *((تکثیر سلولی))  *((تکثیر سلولی))
-*((چ سلولی))
*((یپلو))
*((سنیول))
*((سلول))
+*((یت شاسی سلولی))
*((لول سای))
*((سلول نی))
*((سلول گیاهی))
 *((سیتوپلاسم))  *((سیتوپلاسم))
-*((سیتوکینز))  
 *((شبکه آندوپلاسمی))  *((شبکه آندوپلاسمی))
-*((کومی)) +*((ی سولی))
 *((کروموزوم))  *((کروموزوم))
-*((میوز)) +*((میوز))
 *((هسته سلول)) *((هسته سلول))
-*((یوکاریوت)) 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 13 مرداد 1385 [15:22 ]   5   سمیه فارابی اصل      جاری 
 پنج شنبه 21 مهر 1384 [05:17 ]   4   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 مهر 1384 [13:34 ]   3   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 15 بهمن 1383 [15:17 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [13:13 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..