منو
 کاربر Online
1976 کاربر online
تاریخچه ی: مکانیک کوانتومی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-738Lines: 1-716
-V{maketoc}
__مکانیک کوانتومی (Quantum mechanics)__

+

__مکانیک کوانتومی__ (__Quantum mechanics__)
 
 __فهرست مقالات کوانتوم مکانیک____فهرست مقالات کوانتوم مکانیک__

 
 
 
 
 
 
 
 
 __مباحث علمی__ __مباحث علمی__
 __مباحث کاربردی و تجربی__
 __مباحث کاربردی و تجربی__
 
 
 
 
-((مکانیک کوانتومی)) +مکانیک کوانتومی
 ((میکروسکوپ هایزنبرگ)) ((میکروسکوپ هایزنبرگ))
 
 
 
 
 ((تابش جسم سیاه)) ((تابش جسم سیاه))
 ((کاواک جسم سیاه)) ((کاواک جسم سیاه))
 
 
 
 
-((پانک)) +((پلانک))
 ((میکروسکوپ الکترونی)) ((میکروسکوپ الکترونی))
 
 
 
 
 ((اصول مکانیک کوانتومی)) ((اصول مکانیک کوانتومی))
 ((کاربرد اختر فیزیکی فشار کوانتومی|فشار کوانتومی)) ((کاربرد اختر فیزیکی فشار کوانتومی|فشار کوانتومی))
 
 
 
 
 ((پلانک و مکانیک کوانتومی)) ((پلانک و مکانیک کوانتومی))
-((خواص ذرهای موج)) +((خواص ذره‌های موج))
 
 
 
 
 ((کوانتوم انرژی)) ((کوانتوم انرژی))
 ((نظریه پلانک)) ((نظریه پلانک))
 
 
 
 
 ((اصل همپاری انرژی)) ((اصل همپاری انرژی))
 ((تابش رونتگن)) ((تابش رونتگن))
 
 
 
 
 ((فیزیک نوین)) ((فیزیک نوین))
-((نظریه فرمی در به وجود آمدن اشعه کیهانی|نظریه فرمی)) +((نظریه فرمی در بوجود آمدن اشعه کیهانی|نظریه فرمی))
 
 
 
 
 ((مکانیک آماری)) ((مکانیک آماری))
 ((جذب فوتون)) ((جذب فوتون))
 
 
 
 
 ((معادله بولتزمن)) ((معادله بولتزمن))
 ((اشعه ایکس)) ((اشعه ایکس))
 
 
 
 
 ((فوتون)) ((فوتون))
 ((خواص موجی ذره)) ((خواص موجی ذره))
 
 
 
 
 ((تابش کیهانی زمینه)) ((تابش کیهانی زمینه))
 ((نظریه دوبروی)) ((نظریه دوبروی))
 
 
 
 
 ((انفجار بزرگ)) ((انفجار بزرگ))
 ((قانون براگ)) ((قانون براگ))
 
 
 
 
 ((انبساط جهان)) ((انبساط جهان))
 ((پراش اشعه ایکس)) ((پراش اشعه ایکس))
 
 
 
 
 ((اثر فوتو الکتریک)) ((اثر فوتو الکتریک))
 ((آزمایش داویسون-جرمر)) ((آزمایش داویسون-جرمر))
 
 
 
 
 ((اصل مکملی)) ((اصل مکملی))
 ((پراش دو شکاف نوترونی)) ((پراش دو شکاف نوترونی))
 
 
 
 
 ((اثر کامپتون)) ((اثر کامپتون))
 ((ذره در جعبه یک بعدی)) ((ذره در جعبه یک بعدی))
 
 
 
 
 ((پراش الکترون)) ((پراش الکترون))
-((آزمایش اشترلن گرلاخ)) +((آزمایش اشترن گرلاخ))
 
 
 
 
 ((تابع چگالی انرژی)) ((تابع چگالی انرژی))
-((نتایج آزمایش اشترلن گرلاخ)) +((نتایج آزمایش اشترن گرلاخ))
 
 
 
 
 ((خواص موجی ذرات)) ((خواص موجی ذرات))
 ((موج دوبروی)) ((موج دوبروی))
 
 
 
 
 ((اصل فرما)) ((اصل فرما))
 ((پراش دو شکاف الکترونی)) ((پراش دو شکاف الکترونی))
 
 
 
 
 ((پاشیدگی بسته موج)) ((پاشیدگی بسته موج))
 ((پلانک)) ((پلانک))
 
 
 
 
 ((ثابت پلانک)) ((ثابت پلانک))
 ((تداخل سنج کوانتومی)) ((تداخل سنج کوانتومی))
 
 
 
 
-((اسپین)) +((اسپین الکترون))
 ((آشکارساز کوانتومی)) ((آشکارساز کوانتومی))
 
 
 
 
 ((احتمال وجود ذره)) ((احتمال وجود ذره))
 ((آزمایش فرانک-هرتز)) ((آزمایش فرانک-هرتز))
 
 
 
 
 ((قانون بقای پاریته)) ((قانون بقای پاریته))
 ((جریان فوتو الکتریک)) ((جریان فوتو الکتریک))
 
 
 
 
 ((اصل موضوع بور)) ((اصل موضوع بور))
 ((سلول فوتو الکتریک)) ((سلول فوتو الکتریک))
 
 
 
 
 ((تابع هرمیت)) ((تابع هرمیت))
 ((پدیده تولید زوج)) ((پدیده تولید زوج))
 
 
 
 
 ((تابع کار)) ((تابع کار))
 ((پدیده نابودی زوج)) ((پدیده نابودی زوج))
 
 
 
 
 ((عدم قطیت تکانه و مکان)) ((عدم قطیت تکانه و مکان))
-((تفاوت موج نوری و ذرهای)) +((تفاوت موج نوری و ذرهای))
 
 
 
 
 ((تابع موج ذره)) ((تابع موج ذره))
 ((عملگر)) ((عملگر))
 
 
 
 
 ((عدم قطیت انرژی و زمان)) ((عدم قطیت انرژی و زمان))
 ((عملگر هرمیتی)) ((عملگر هرمیتی))
 
 
 
 
-((اصل همخوانی مکانیک کوانتومی و کلاسیکی| اصل همخوانی))((اندرکنش میدان الکترو مغناطیسی و الکترون|e در میدان الکترومغناطیسی)) +((اصل همخوانی مکانیک کوانتومی و کلاسیکی|اصل همخوانی))((اندرکنش میدان الکترومغناطیسی و الکترون|e در میدان الکترومغناطیسی))
 
 
 
 
 ((قیاس کوانتوم با کلاسیک)) ((قیاس کوانتوم با کلاسیک))
 ((عملگر خطی)) ((عملگر خطی))
 
 
 
 
 ((تبدیلات گیج در مکانیک کوانتومی|تبدیلات گیج)) ((تبدیلات گیج در مکانیک کوانتومی|تبدیلات گیج))
 ((دلتای کرونیکر)) ((دلتای کرونیکر))
 
 
 
 
 ((بسته موج)) ((بسته موج))
 ((تونل ذره آلفا از هسته اتم|تونل زنی آلفا)) ((تونل ذره آلفا از هسته اتم|تونل زنی آلفا))
 
 
 
 
 ((انتشار بسته موج)) ((انتشار بسته موج))
 ((مزدوج هرمیتی)) ((مزدوج هرمیتی))
 
 
 
 
 ((معادله شرودینگر)) ((معادله شرودینگر))
 ((شار شعاعی)) ((شار شعاعی))
 
 
 
 
 ((شرودینگر)) ((شرودینگر))
 ((آنالیز مواد)) ((آنالیز مواد))
 
 
 
 
-((اصل عدم قطعیت هازنبرگ)) +((اصل عدم قطعیت هایزنبرگ))
 ((ارتفاع سنج کوانتومی)) ((ارتفاع سنج کوانتومی))
 
 
 
 
 ((تعبیر احتمالاتی کوانتوم)) ((تعبیر احتمالاتی کوانتوم))
 ((ماتریسهای پاولی)) ((ماتریسهای پاولی))
 
 
 
 
 ((چگالی احتمال کوانتومی)) ((چگالی احتمال کوانتومی))
 ((ساختار فضایی مولکول)) ((ساختار فضایی مولکول))
 
 
 
 
 ((جریان احتمال کوانتومی)) ((جریان احتمال کوانتومی))
 ((تصویر برداری مغناطیسی)) ((تصویر برداری مغناطیسی))
 
 
 
 
 ((کمیات کوانتومی)) ((کمیات کوانتومی))
 ((ویژه توابع اسپین)) ((ویژه توابع اسپین))
 
 
 
 
 ((مقدار چشمداشتی کمیات کوانتومی|مقدار چشمداشتی)) ((مقدار چشمداشتی کمیات کوانتومی|مقدار چشمداشتی))
 ((طول موج بین المللی اتم هیدروژن|طول موج اتم هیدروژن)) ((طول موج بین المللی اتم هیدروژن|طول موج اتم هیدروژن))
 
 
 
 
 ((تابع موج وابسته)) ((تابع موج وابسته))
 ((عمل پرده سازی)) ((عمل پرده سازی))
 
 
 
 
 ((ویژه توابع و ویژه مقادیر)) ((ویژه توابع و ویژه مقادیر))
 ((خود یونیزاسیون)) ((خود یونیزاسیون))
 
 
 
 
 ((تبهگنی)) ((تبهگنی))
 ((تولید میدان مغناطیسی پر قدرت|تولید میدان مغناطیسی)) ((تولید میدان مغناطیسی پر قدرت|تولید میدان مغناطیسی))
 
 
 
 
 ((پاریته)) ((پاریته))
 ((فاکتور g)) ((فاکتور g))
 
 
 
 
 ((چاه پتانسیل)) ((چاه پتانسیل))
 ((عکسبرداری M.R.I)) ((عکسبرداری M.R.I))
 
 
 
 
 ((پله پتانسیل)) ((پله پتانسیل))
 ((تشدید مغناطیسی الکترون)) ((تشدید مغناطیسی الکترون))
 
 
 
 
 ((سد پتانسیل)) ((سد پتانسیل))
 ((ممان مغناطیسی ذاتی الکترون|ممان ذاتی الکترون)) ((ممان مغناطیسی ذاتی الکترون|ممان ذاتی الکترون))
 
 
 
 
 ((تقریب W.K.B)) ((تقریب W.K.B))
 ((ضریب ژیرومغناطیسی)) ((ضریب ژیرومغناطیسی))
 
 
 
 
 ((پدیده تونل زنی کوانتومی)) ((پدیده تونل زنی کوانتومی))
 ((اندازه گیری g)) ((اندازه گیری g))
 
 
 
 
 ((اصل طرد پاولی)) ((اصل طرد پاولی))
 ((حالت پایه)) ((حالت پایه))
 
 
 
 
 ((تراز انرژی)) ((تراز انرژی))
 ((حالت تحریک)) ((حالت تحریک))
 
 
 
 
 ((انرژی فرمی)) ((انرژی فرمی))
 ((دستگاههای کوانتومی)) ((دستگاههای کوانتومی))
 
 
 
 
 ((اشکالات فیزیک کلاسیک)) ((اشکالات فیزیک کلاسیک))
 ((تونل زنی در اتصال دو فلز)) ((تونل زنی در اتصال دو فلز))
 
 
 
 
 ((ویژه توابع و طیف ذره آزاد)) ((ویژه توابع و طیف ذره آزاد))
 ((تونل زنی در ابرساناها)) ((تونل زنی در ابرساناها))
 
 
 
 
 ((ویژه توابع و طیف ذره در جعبه مکعبی|ذره در جعبه مکعبی)) ((ویژه توابع و طیف ذره در جعبه مکعبی|ذره در جعبه مکعبی))
 ((تونل زنی در فیزیک هسته ای)) ((تونل زنی در فیزیک هسته ای))
 
 
 
 
 ((جواب معادله شرودینگر)) ((جواب معادله شرودینگر))
 ((مدل کرونیک و پنی)) ((مدل کرونیک و پنی))
 
 
 
 
 ((تصویر کوانتومی دیراک)) ((تصویر کوانتومی دیراک))
 ((نوسانگر هماهنگ کوانتومی)) ((نوسانگر هماهنگ کوانتومی))
 
 
 
 
 ((دیراگ)) ((دیراگ))
 ((طیف انرژی نوسانگر هماهنگ کوانتومی|طیف انرژی نوسانگر)) ((طیف انرژی نوسانگر هماهنگ کوانتومی|طیف انرژی نوسانگر))
 
 
 
 
 ((عملگر تحول زمانی)) ((عملگر تحول زمانی))
 ((اتم هیدروژن)) ((اتم هیدروژن))
 
 
 
 
 ((مفاهیم بنیادی کوانتوم)) ((مفاهیم بنیادی کوانتوم))
 ((اثر بهنجار زیمن)) ((اثر بهنجار زیمن))
 
 
 
 
 ((دینامیک کوانتومی)) ((دینامیک کوانتومی))
 ((ترازهای لاندو)) ((ترازهای لاندو))
 
 
 
 
 ((انتشارگر کوانتومی)) ((انتشارگر کوانتومی))
 ((اثر اهارانوف -بوهم)) ((اثر اهارانوف -بوهم))
 
 
 
 
 ((تصویر کوانتومی فاینمن)) ((تصویر کوانتومی فاینمن))
 ((تشدیدپارامغناطیسی)) ((تشدیدپارامغناطیسی))
 
 
 
 
 ((انتگرال مسیر فاینمن)) ((انتگرال مسیر فاینمن))
 ((پتانسیل یوکاوا)) ((پتانسیل یوکاوا))
 
 
 
 
 ((مدل نوسانگر شوینگر)) ((مدل نوسانگر شوینگر))
 ((تقریب دو قطبی الکتریکی)) ((تقریب دو قطبی الکتریکی))
 
 
 
 
 ((همبستگی اسپین)) ((همبستگی اسپین))
 ((حرکت تقدیمی اسپین)) ((حرکت تقدیمی اسپین))
 
 
 
 
 ((نامساوی بل)) ((نامساوی بل))
 ((موج گوسی)) ((موج گوسی))
 
 
 
 
 ((قضییه ویگنر)) ((قضییه ویگنر))
 ((سیتم دو الکترونی)) ((سیتم دو الکترونی))
 
 
 
 
 ((قضییه تصویر)) ((قضییه تصویر))
 ((قضیه ارنفست)) ((قضیه ارنفست))
 
 
 
 
 ((تقارن در مکانیک کوانتومی)) ((تقارن در مکانیک کوانتومی))
 ((چاه دوگانه متقارن)) ((چاه دوگانه متقارن))
 
 
 
 
 ((قوانین پایستگی کوانتومی)) ((قوانین پایستگی کوانتومی))
 ((فرمول طلایی فرمی)) ((فرمول طلایی فرمی))
 
 
 
 
 ((تقارن گسسته)) ((تقارن گسسته))
 ((اصل موضوع متقارنسازی)) ((اصل موضوع متقارنسازی))
 
 
 
 
 ((وارونی فضا)) ((وارونی فضا))
 ((اجرای کوانتومی)) ((اجرای کوانتومی))
 
 
 
 
 ((تقارن گسسته انتقال در شبکه بلوری|تقارن گسسته)) ((تقارن گسسته انتقال در شبکه بلوری|تقارن گسسته))
 ((جابجایی کانونیک)) ((جابجایی کانونیک))
 
 
 
 
 ((تقارن برگشت زمان)) ((تقارن برگشت زمان))
 ((تداخل کوانتومی و آشکارسازی اختلاف پتانسیل|تداخل کوانتومی)) ((تداخل کوانتومی و آشکارسازی اختلاف پتانسیل|تداخل کوانتومی))
 
 
 
 
 ((تصویر برهمکنش)) ((تصویر برهمکنش))
 ((تقارن و تبهگنی)) ((تقارن و تبهگنی))
 
 
 
 
 ((تصویر شرودینگر)) ((تصویر شرودینگر))
 ((چاه پتانسیل بینهایت)) ((چاه پتانسیل بینهایت))
 
 
 
 
 ((تصویر هایزنبرگ)) ((تصویر هایزنبرگ))
 ((چاه پتانسیل مربعی)) ((چاه پتانسیل مربعی))
 
 
 
 
 ((فضای هیلبرت)) ((فضای هیلبرت))
 ((روابط جابجایی عملگرها)) ((روابط جابجایی عملگرها))
 
 
 
 
 ((جابجایی انرژی)) ((جابجایی انرژی))
 ((اثر کوانتومی هال)) ((اثر کوانتومی هال))
 
 
 
 
 ((برهمکنش با میدان تابشی کلاسیک|برهمکنش با میدان)) ((برهمکنش با میدان تابشی کلاسیک|برهمکنش با میدان))
 ((تراز انرژی فرمی)) ((تراز انرژی فرمی))
 
 
 
 
 ((تقارن جایگشتی)) ((تقارن جایگشتی))
 ((فشار تبهگنی)) ((فشار تبهگنی))
 
 
 
 
 ((عملگر یکانی)) ((عملگر یکانی))
 ((اصول مکانیک کوانتومی)) ((اصول مکانیک کوانتومی))
 
 
 
 
 ((کوانتش ویلسون-سامرفیلد)) ((کوانتش ویلسون-سامرفیلد))
 ((نوسانگر شوینگر)) ((نوسانگر شوینگر))
 
 
 
 
 ((ضرایب کلیبشن گوردن)) ((ضرایب کلیبشن گوردن))
 ((اندازه حرکت زاویه‌ای مداری)) ((اندازه حرکت زاویه‌ای مداری))
 
 
 
 
 ((سری دایسون)) ((سری دایسون))
  
 
 
 
 
 ((اثر فوتوالکتریک)) ((اثر فوتوالکتریک))
  
 
 
 
 
 ((پهنای واپاشی در کوانتوم|پهنای واپاشی)) ((پهنای واپاشی در کوانتوم|پهنای واپاشی))
  
 
 
 
 
 ((اصل کنش شوینگر)) ((اصل کنش شوینگر))
  
 
 
 
 
 ((پلانک و مکانیک کوانتومی|پلانک و کوانتومی)) ((پلانک و مکانیک کوانتومی|پلانک و کوانتومی))
  
 
 
 
 
-((مبانی کوانتوم)) +((کوانتوم به زبان ساده))
  
 
 
 
 
 ((تئوریهای کوانتومی)) ((تئوریهای کوانتومی))
  
 
 
 
 
 ((محاسبات کوانتومی)) ((محاسبات کوانتومی))
  
 
 
 
 
 ((تابع موج کوانتومی)) ((تابع موج کوانتومی))
  
 
 
 
 
 ((احتمالات کوانتومی)) ((احتمالات کوانتومی))
  
 
 
 
 
 ((دنیای میکروسکوپی)) ((دنیای میکروسکوپی))
  
 
 
 
 
 ((ویژه توابع و طیف عملگر H)) ((ویژه توابع و طیف عملگر H))
  
 
 
 
 
 ((ویژه توابع و طیف عملگر P)) ((ویژه توابع و طیف عملگر P))
  
 
 
 
 
 ((ویژه توابع و طیف عملگرL)) ((ویژه توابع و طیف عملگرL))
  
 
 
 
 
 ((ویژه توابع و طیف عملگر Lz)) ((ویژه توابع و طیف عملگر Lz))
  
 
 
 
 
 ((طیف اتم هیدروژن)) ((طیف اتم هیدروژن))
  
 
 
 
 
 ((تبهگنی طیف انرژی)) ((تبهگنی طیف انرژی))
  
 
 
 
 
 ((معادله شرودینگر شعاعی)) ((معادله شرودینگر شعاعی))
  
 
 
 
 
 ((معادله شرودینگر الکترون در میدان شعاعی|الکترون در میدان شعاعی)) ((معادله شرودینگر الکترون در میدان شعاعی|الکترون در میدان شعاعی))
  
 
 
 
 
 ((کوانتش شار کلاسیک در کوانتوم|کوانتش شار کلاسیک)) ((کوانتش شار کلاسیک در کوانتوم|کوانتش شار کلاسیک))
  
 
 
 
 
 ((نمایش ماتریسی کوانتوم)) ((نمایش ماتریسی کوانتوم))
  
 
 
 
 
 ((عملگر اسپین)) ((عملگر اسپین))
  
 
 
 
 
 ((گشتاور مغناطیسی ذرات اسپین 2/1 |ذرات اسپین 2/1)) ((گشتاور مغناطیسی ذرات اسپین 2/1 |ذرات اسپین 2/1))
  
 
 
 
 
 ((تکانه زاویهای اسپینی)) ((تکانه زاویهای اسپینی))
  
 
 
 
 
-((جمع اندازه حرکات زاویهای)) +((جمع اندازه حرکات زاویهای))
  
 
 
 
 
 ((ذرات یکسان در کوانتوم)) ((ذرات یکسان در کوانتوم))
  
 
 
 
 
 ((پاریته سیستم ذرات)) ((پاریته سیستم ذرات))
  
 
 
 
 
 ((حالات مقید در کوانتوم)) ((حالات مقید در کوانتوم))
  
 
 
 
 
 ((ساختار مکانیک موجی)) ((ساختار مکانیک موجی))
  
 
 
 
 
 ((کمیات مشاهده پذیر)) ((کمیات مشاهده پذیر))
  
 
 
 
 
 ((نماد گذاری مکانیک کوانتومی دیراک|نمادگذاری دیراک)) ((نماد گذاری مکانیک کوانتومی دیراک|نمادگذاری دیراک))
  
 
 
 
 
 ((اندازه گیری در کوانتوم)) ((اندازه گیری در کوانتوم))
  
 
 
 
 
 ((حد کلاسیکی)) ((حد کلاسیکی))
  
 
 
 
 
 ((حالات مجرد در مکانیک کوانتومی|حالات مجرد کوانتومی)) ((حالات مجرد در مکانیک کوانتومی|حالات مجرد کوانتومی))
  
 
 
 
 
 ((عملگر وابسته به زمان)) ((عملگر وابسته به زمان))
  
 
 
 
 
 ((سیستم ذرات کوانتومی)) ((سیستم ذرات کوانتومی))
  
 
 
 
 
 ((تقارن در کوانتوم)) ((تقارن در کوانتوم))
  
 
 
 
 
 ((عملگر تعویض)) ((عملگر تعویض))
  
 
 
 
 
 ((سیستم چند فرمیونی)) ((سیستم چند فرمیونی))
  
 
 
 
 
 ((سیستم چند بوزونی)) ((سیستم چند بوزونی))
  
 
 
 
 
 ((آثار اصل طرد پاولی)) ((آثار اصل طرد پاولی))
  
 
 
 
 
 ((معادله شرودینگر با پتانسیل مرکزی|معادله شرودینگر مرکزی)) ((معادله شرودینگر با پتانسیل مرکزی|معادله شرودینگر مرکزی))
  
 
 
 
 
 ((عملگر تکانه خطی)) ((عملگر تکانه خطی))
  
 
 
 
 
 ((عملگر تکانه زاویه‌ای)) ((عملگر تکانه زاویه‌ای))
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
-
! مفاهیم اولیه:
+!مفاهیم اولیه
 فرمولبندی ((مکانیک نیوتنی)) در مورد اجسامی که با سرعتی نزدیک به ((سرعت نور)) حرکت می‌کنند و نیز در مورد اجسام با ((مقیاس میکروسکوپی|ابعاد میکروسکوپی)) مانند الکترونها با شکست مواجه شد. برای خروج از این بن‌بست فرمولبندی مکانیک کوانتومی در مورد اجسام با ابعاد میکروسکوپی و فرمولبندی نظریه ((نسبت خاص)) در مورد اجسام متحرک بوجود آمد. فرمولبندی ((مکانیک نیوتنی)) در مورد اجسامی که با سرعتی نزدیک به ((سرعت نور)) حرکت می‌کنند و نیز در مورد اجسام با ((مقیاس میکروسکوپی|ابعاد میکروسکوپی)) مانند الکترونها با شکست مواجه شد. برای خروج از این بن‌بست فرمولبندی مکانیک کوانتومی در مورد اجسام با ابعاد میکروسکوپی و فرمولبندی نظریه ((نسبت خاص)) در مورد اجسام متحرک بوجود آمد.
-
! پیدایش کوانتم مکانیک:

در سال 1920 نظریه‌ای موسوم به مکانیک کوانتومی پای به عرصه نهاد و بوسیله اروین ((شرودینگر)) به مفیدترین شکلش به شیمیدانان عرضه شد. شرودینگر برای بیان حرکت یک ((الکترون)) براساس ((انرژی)) آن ، یک سری معادلات ریاضی را حل کرد. این معادلات ریاضی موسوم به ((معادلات موجی)) است. زیرا براساس این نظریه پیشنهاد شده است که الکترونها علاوه بر خواص ذره‌ای و ((خواص موجی ذرات|خواص موجی)) نیز دارند.

! سیر تحولی و رشد:

در سال 1924 جوان 23 ساله‌ای از طبقه اشراف فرانسه ، به نام ((دوبروی|مارکی لویی دوبروی)) ، که مطالعات علمی خود را با تحصیل تاریخ قورن وسطی آغاز کرد و بعدها کم کم به ((فیزیک نظری)) علاقه‌مند شد ، رساله دکترایی به دانشگاه علوم پاریس عرضه داشت که شامل نظریه‌های شگفتی بود. />
دوبروی عقیده داشت که حرکت ذرات مادی توسط موجهایی همراهی و هدایت می‌شود که همراه با ((ماده)) در فضا ((انتشار موج مادی|انتشار)) می‌یابد. اگر چنین باشد مدارهای کوانتومی برگزیده در ((مدل اتمی بور)) می‌تواند همچون مدارهایی تعبیر شود که طول آنها شامل تعداد صحیحی از این ((امواج)) باشد. همچنین در مدارهایی با شعاع متوسط ، موجی که دور می‌زند نمی‌تواند به خودش ختم شود و لذا این نوع حرکت نمی‌تواند وجود داشته باشد. /
> />بنابراین دوبروی ، با ضربه‌ای جسورانه مدارهای اتمی بور را در هم شکست. نظریه دوبروی در سال 1926 توسط ارین ((شرودینگر)) ، فیزیکدان اتریشی تعییم داده شد و بر مبنای صرفا ریاضی قرار گرفت. شرودینگر این نظریه‌ها را در معادله معروف خود بنام ((معادله شرودینگر)) ، که قابل استفاده در ((حرکت ذرات)) در هر میدان نیرویی بود ، قرار داد. استفاده از این معادله در مورد ((هیدروژن)) و نیز در مورد اتمهایی پیچیده ، نتایج نظریه ((مدار کوانتومی|مدارهای کوانتومی)) را دوباره به دست داد.

همزمان با انتشار نخستین یادداشتهای شرودینگر در یک مجله آلمانی ، فیزیکدان 24 سالهای به نام ورنر ((هایزنبرگ)) در مجله دیگری بنام « زیچریفت در فیزیک » یادداشتی درباره ((نظریه مکانیک کوانتمی)) منتشر کرد. توصیف ((نظریه هایزنبرگ)) به زبان نسبتا ساده دشوار است.

! امیدی در هیچ:

پول اندرین موریس ((دیراک)) ( Dirac) پس از آنکه دیپلم خود را در ((مهندسی برق)) ، در سال 1920 ، گرفت یکباره خود را بیکار یافت. چون نتوانست کاری پیدا کند ، تقاضای عضویت در ((دانشگاه کمبریج)) کرد و پذیرفته شد. کمتر از ده سال بعد به دریافت ((جایزه نوبل)) ، بخاطر سهم مهمی که در تسیس مکانیک کوانتومی داشت ، نائل شد. />
((
دیاک)) ترجیح میداد که بررسیهای خود را به تنهایی انجام دهد. اما تذکراتش در ضمن سخنرانیهای علمی همیشه تند و زننده بود. یک بار در ضمن کنفرانس درباره ((فیزیک نظری)) در ((کپنهاک)) که به سخنرانی یک فیزیکدان ژاپنی بنام ((نیشینا)) ( Nishina ) گوش می‌داد ، در حالی که او تخته سیاه را با محاسباتش پر کرده و عاقبت به فرمول مهمی رسیده بود. /
> />دیراک توجه فیزیکدان ژاپنی را به این جلب کرد که در نتیجه‌گیری آخرین فرمول خود بر روی تخته‌سیاه جمله سوم داخل پرانتز علامت منفی دارد ، و حال آنکه در نسخه اصلی علامتش مثبت بود . نیشینا پاسخ داد که نسخه اصلی صحیح است ، و در به کار بردن فرمول بر روی تخته باید در یکجا اشتباهی در علامت کرده باشم. ((دیراک)) جواب داد که در جاهایی به تعداد فرد ، بدیهی است که سه ، پنج ، هفت و … اشتباه در علامت همین نتیجه را خواهد داد.

! آینده مکانیک کوانتومی:

اعمال ریاضی به جز در سیستمهای ساده ، برای سیستمهای دیگر آن قدر وقت گیر است که در حال حاضر فقط جوابهای تقریبی قابل حصولند. یک روز ((رایانه|کامپیوترهای)) سریع این وضع را عوض خواهند کرد. با وجود این ، جوابهای حاصل از حل ((معادلات کوانتومی)) آن قدر به واقعیت نزدیک است که امروزه به عنوان پرثمرترین روش در درک ((ساختمان اتمی)) و ((ساختمان ملکولی|ملکولی)) مورد قبول می‌باشد. مکانیک کوانتومی در عمیقترین سطح ممکن به ما نشان می‌دهد که چه می‌گذرد.
+!پیدایش کوانتم مکانیک
در سال 1920 نظریه‌ای موسوم به مکانیک کوانتومی پای به عرصه نهاد و بوسیله ((اروین شرودینگر)) به مفیدترین شکلش به شیمیدانان عرضه شد. شرودینگر برای بیان حرکت یک ((الکترون)) بر اساس انرژی آن ، یک سری معادلات ریاضی را حل کرد. این معادلات ریاضی موسوم به معادلات موجی است. زیرا بر اساس این نظریه پیشنهاد شده است که الکترونها علاوه بر خواص ذره‌ای و ((خواص موجی ذرات|خواص موجی)) نیز دارند.


{img src=img/daneshnameh_up/e/eb/quantum-mechanics.jpg}
!سیر تحولی و رشد
در سال 1924 جوان 23 ساله‌ای از طبقه اشراف فرانسه ، به نام ((دوبروی|مارکی لویی دوبروی)) ، که مطالعات علمی خود را با تحصیل تاریخ قورن وسطی آغاز کرد و بعدها کم کم به ((فیزیک نظری)) علاقه‌مند شد، رساله دکترایی به دانشگاه علوم پاریس عرضه داشت که شامل نظریه‌های شگفتی بود. دوبروی عقیده داشت که حرکت ذرات مادی توسط موجهایی همراهی و هدایت می‌شود که همراه با ماده در فضا ((انتشار موج مادی|انتشار)) می‌یابد. اگر چنین باشد مدارهای کوانتومی برگزیده در ((مدل اتمی بور)) می‌تواند همچون مدارهایی تعبیر شود که طول آنها شامل تعداد صحیحی از این ((فیزیک امواج|امواج)) باشد. همچنین در مدارهایی با شعاع متوسط ، موجی که دور می‌زند نمی‌تواند به خودش ختم شود و لذا این نوع حرکت نمی‌تواند وجود داشته باشد.

بنابراین دوبروی ، با ضربه‌ای جسورانه مدارهای اتمی بور را در هم شکست. نظریه دوبروی در سال 1926 توسط ارین ((شرودینگر)) ، فیزیکدان اتریشی تعییم داده شد و بر مبنای صرفا ریاضی قرار گرفت. شرودینگر این نظریه‌ها را در معادله معروف خود بنام ((معادله شرودینگر)) ، که قابل استفاده در حرکت ذرات در هر میدان نیرویی بود ، قرار داد. استفاده از این معادله در مورد ((هیدروژن)) و نیز در مورد اتمهایی پیچیده ، نتایج نظریه مدارهای کوانتومی را دوباره بدست داد. همزمان با انتشار نخستین یادداشتهای شرودینگر در یک مجله آلمانی ، فیزیکدان 24 سالهای به نام ((هایزنبرگ|ورنر هایزنبرگ)) در مجله دیگری بنام « زیچریفت در فیزیک » یادداشتی درباره ((کوانتوم به زبان ساده|نظریه مکانیک کوانتمی)) منتشر کرد. توصیف ((نظریه هایزنبرگ)) به زبان نسبتا ساده دشوار است.


{picture=C3_quant_01.JPG}
!امیدی در هیچ
((دیراک|پول اندرین موریس دیراک)) (Dirac) پس از آنکه دیپلم خود را در مهندسی برق ، در سال 1920 گرفت، یکباره خود را بیکار یافت. چون نتوانست کاری پیدا کند، تقاضای عضویت در دانشگاه کمبریج کرد و پذیرفته شد. کمتر از ده سال بعد به دریافت ((جایزه نوبل)) ، بخاطر سهم مهمی که در تسیس مکانیک کوانتومی داشت نائل شد. دیاک ترجیح مداد که بررسیهای خود را به تنهایی انجام دهد. اما تذکراتش در ضمن سخنرانیهای علمی همیشه تند و زننده بود. یک بار در ضمن کنفرانس درباره ((فیزیک نظری)) در کپنهاک که به سخنرانی یک فیزیکدان ژاپنی بنام __نیشینا__ (__Nishina__) گوش می‌داد، در حالی که او تخته سیاه را با محاسباتش پر کرده و عاقبت به فرمول مهمی رسیده بود.

دیراک توجه فیزیکدان ژاپنی را به این جلب کرد که در نتیجه‌گیری آخرین فرمول خود بر روی تخته‌ سیاه جمله سوم داخل پرانتز علامت منفی دارد و حال آنکه در نسخه اصلی علامتش مثبت بود. نیشینا پاسخ داد که نسخه اصلی صحیح است و در بکار بردن فرمول بر روی تخته باید در یکجا اشتباهی در علامت کرده باشم. دیراک جواب داد که در جاهایی به تعداد فرد ، بدیهی است که سه ، پنج ، هفت و … اشتباه در علامت همین نتیجه را خواهد داد.
!آینده مکانیک کوانتومی
اعمال ریاضی به جز در سیستمهای ساده ، برای سیستمهای دیگر آن قدر وقت گیر است که در حال حاضر فقط جوابهای تقریبی قابل حصولند. یک روز کامپیوترهای سریع این وضع را عوض خواهند کرد. با وجود این ، جوابهای حاصل از حل معادلات کوانتومی آن قدر به واقعیت نزدیک است که امروزه به عنوان پرثمرترین روش در درک ساختمان اتمی و ملکولی مورد قبول می‌باشد. مکانیک کوانتومی در عمیقترین سطح ممکن به ما نشان می‌دهد که چه می‌گذرد.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 17 بهمن 1385 [15:25 ]   4   مجید آقاپور      جاری 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [09:09 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 02 آبان 1383 [17:55 ]   1   10.1.1.9      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..